• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2020 về công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019

Tải về Quyết định 1781/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1781/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2019;

Theo Tờ trình số 122/TTr-HĐTĐ ngày 12/3/2020 của Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả đánh giá, xếp hạng công tác thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019 (đính kèm Danh sách xếp hạng).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả xếp hạng cải cách hành chính năm 2019 để khắc phục những điểm còn hạn chế, phát huy tốt những ưu điểm nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐVP;
- Các Phòng: HCQT, THNV;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

DANH SÁCH

XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

I. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh:

Thứ hạng

Tên đơn vị

1

Sở Y tế

2

Sở Tư pháp

3

Sở Thông tin và Truyền thông

4

Sở Nội vụ

5

Sở Tài chính

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

7

Thanh tra tỉnh

8

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

9

Ban Quản lý Khu kinh tế

10

Sở Công Thương

11

Sở Giao thông vận tải

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

Sở Khoa học và Công nghệ

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

16

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17

Sở Xây dựng

18

Ban Dân tộc

II. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Thứ hạng

Tên đơn v

1

Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh

2

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Kè

3

Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú

4

Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang

5

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành

6

Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải

7

Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần

8

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải

9

Ủy ban nhân dân huyện Càng Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1781/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 16/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1781/QĐ-UBND

171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445920