• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Đo lường

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 1782/QĐ-TĐC năm 2017 về ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành

Tải về Quyết định 1782/QĐ-TĐC
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1782/QĐ-TĐC

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

Căn cứ Quyết định 836/QĐ-TĐC ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn trình tự thủ tục xây dựng ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 19 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đo lường, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố, người đứng đầu các tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm các phương tiện đo, chuẩn đo lường theo trình tự, thủ tục tại các Văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Chi cục TCĐLCL các tỉnh, TP;
- Viện ĐLVN; TTKT 1,2,3,4;
- TTĐT; TT Thông tin;
- Lưu: VT; ĐL.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

PHỤ LỤC

VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1782/QĐ-TĐC ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

STT

Tên văn bản

Ký hiệu, số hiệu

Ghi chú

1.

Xi téc ô tô - Quy trình kiểm định

ĐLVN 05 : 2017

Thay thế
ĐLVN 05 : 2011

2.

Đồng hồ đo nước - Quy trình kiểm định

ĐLVN 17 : 2017

Thay thế
ĐLVN 17 : 2009 và ĐLVN 251 : 2015

3.

Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng - Quy trình kiểm định

ĐLVN 20 : 2017

Thay thế
ĐLVN 20: 2009

4.

Nhiệt kế y học thủy tinh - thủy ngân - Quy trình kiểm định

ĐLVN 21 : 2017

Thay thế
ĐLVN 21 : 1998

5.

Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu cực đại - Quy trình kiểm định

ĐLVN 23 : 2017

Thay thế
ĐLVN 23 : 1998

6.

Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới xách tay - Quy trình kiểm định

ĐLVN 26 : 2017

Thay thế
ĐLVN 26 : 2012

7.

Phương tiện đo pH - Quy trình kiểm định

ĐLVN 31 : 2017

Thay thế
ĐLVN 31 : 2001

8.

Phương tiện đo điện tim - Quy trình kiểm định

ĐLVN 43 : 2017

Thay thế
ĐLVN 43 : 2009

9.

Phương tiện đo điện não - Quy trình kiểm định

ĐLVN 44 : 2017

Thay thế
ĐLVN 44 : 2009

10.

Tỷ trọng kế - Quy trình kiểm định

ĐLVN 70 : 2017

Thay thế
ĐLVN 70 : 2001

11.

Phương tiện đo tổng chất rắn hòa tan trong nước - Quy trình kiểm định

ĐLVN 80 : 2017

Thay thế
ĐLVN 80 : 2002

12.

Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong không khí - Quy trình kiểm định

ĐLVN 90 : 2017

Thay thế
ĐLVN 90 : 2001

13.

Đồng hồ đo nước - Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 96 : 2017

Thay thế
ĐLVN 96 : 2002 và
ĐLVN 252 : 2015

14.

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông - Quy trình kiểm định

ĐLVN 157 : 2017

Thay thế
ĐLVN 157 : 2008

15.

Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu - Quy trình kiểm định

ĐLVN 158 : 2017

Thay thế
ĐLVN 158 : 2005

16.

Nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực tiểu - Quy trình kiểm định

ĐLVN 159 : 2017

Thay thế
ĐLVN 159 : 2005

17.

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông - Quy trình thử nghiệm

ĐLVN 220 : 2017

Thay thế
ĐLVN 220 : 2010

18.

Máy thở dùng trong y tế - Quy trình Kiểm định

ĐLVN 331 : 2017

Ban hành mới

19.

Máy theo dõi bệnh nhân - Quy trình Kiểm định

ĐLVN 332 : 2017

Ban hành mới

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1782/QĐ-TĐC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng   Người ký: Trần Văn Vinh
Ngày ban hành: 08/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1782/QĐ-TĐC

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374859