• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cầu bắt qua suối nối liền thôn Phú Liên, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa với xã An Thọ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 1783/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH TIỀN BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU BẮT QUA SUỐI NỐI LIỀN THÔN PHÚ LIÊN, XÃ AN PHÚ, THÀNH PHỐ TUY HÒA VỚI XÃ AN THỌ, HUYỆN TUY AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Theo Quyết định của UBND tỉnh số 57/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014, quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 1397/QĐ-UBND ngày 24/6/2016, về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 503/TTr-STNMT ngày 27/7/2016); Biên bản thẩm định ngày 22/7/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể; đề nghị của UBND thành phố Tuy Hòa (tại Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 07/7/2016) và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng cầu bắt qua suối nối liền thôn Phú Liên, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa với xã An Thọ, huyện Tuy An; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

STT

Thửa đất số

Loại đất

Vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Thời hạn sử dụng đất

Giá đất phê duyệt (đ/m2)

 

Mảnh trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính (trích đo từ tờ bản đồ địa chính số 10, tỷ lệ 1/2000) do Công ty TNHH Khảo sát đo đạc Phú Yên đo vẽ ngày 11/12/2015, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 31/12/2015.

01

05 thửa đất gồm thửa đất số 6, 15, 19, 20, 22

Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK)

1

Xã An Phú

như sử dụng lâu dài

46.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các s: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quantrách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Hiến

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1783/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 05/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1783/QĐ-UBND

99

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329306