• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam

Tải về Quyết định 1783/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1783/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

V/V KIỆN TOÀN BAN QUẢN LÝ QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam gồm:

1. Trưởng ban: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Văn hóa Xã hội;

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Giám đốc Sở Lao động -TB và Xã hội;

3. Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

4. Các thành viên:

4.1. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh;

4.2. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

4.3. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Điều 2. Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa và theo Quy chế quản lý và sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trưởng ban Thông báo danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Quản lý Quỹ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý QuĐền ơn đáp nghĩa tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các Thành viên Ban Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Cẩm);
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP(2), KGVX;
- Lưu VT, KGVX.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1783/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1783/QĐ-UBND

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330788