• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Dự toán ngân sách nhà nước

 

Quyết định 1785/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Quyết định 1785/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-BTC ngày 11/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Công văn số 13887/BTC-HCSN ngày 11/11/2020 của Bộ Tài chính về việc phân loại đơn vị sự nghiệp năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 đối với Tổng cục Dự trữ nhà nước theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);
- Kho bạc Nhà nước;
- Cục THTK (để công khai);
- KTNN;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Tạ Anh Tuấn

 

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057357

(Kèm theo Quyết định số 1785/QĐ-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

0

0

0

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

1.097.000

1.097.000

0

1.1

Chi quản lý hành chính ngoài định mức

1.097.000

1.097.000

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

-1.097.000

-1.097.000

0

2.1

Chi khác

-2.040.435,686

-2.040.435,686

 

2.2

Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020

943.435,686

943.435,686

0

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Nội dung 1.1.1.1: Chi hỗ trợ bảo đảm hoạt động thường xuyên của Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ.

- Nội dung 1.2.2.3: Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 theo Công văn số 8281/BTC-HCSN ngày 08/7/2020 của Bộ Tài chính (Quản lý nhà nước) về việc xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1785/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1785/QĐ-BTC

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458707