• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Quyết định 1788/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 332/QĐ-UBND Quy chế tạm thời về tiếp nhận xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 1788/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1788/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 01 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 332/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ VIỆC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, PHÁT HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN, TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương s năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư s 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ về Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử;

Căn cứ Thông tư s 01/2020/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ một s văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 1900/TTr-SNV ngày 27 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Đng Nai về việc ban hành Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận xử lý, phát hành và quản lý văn bản, tài liệu điện tử của các cơ quan, tchức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phLong Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND t
nh;
- Các đơn vị ngành dọc cấp tỉnh;
- Các t
chức chính trị, tổ chc chính trị - xã hội, t chức xã hội nghề nghiệp;
- Chánh, Ph
ó CVP UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ.
- Lưu: VT, KGVX.
E/Hải-VX/5 2020

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1788/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Cao Tiến Dũng
Ngày ban hành: 01/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1788/QĐ-UBND

225

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445569