• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An ninh Quốc gia


 

Quyết định 1790/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định 1395/QĐ-UBND)

Tải về Quyết định 1790/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 2, MỤC V KHOẠCH ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1395/QĐ-UBND NGÀY 03/8/2016 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-UBND , ngày 03/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 (Viết tắt là Quyết định số 1395);

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 4770/TTr-CAT-PV01(PV05) ngày 13/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Mục V Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1395) thành: “2. Căn cứ nhiệm vụ được giao quy định tại kế hoạch này, hằng năm các sở, ngành của tỉnh lập dự toán chi ngân sách, bảo đảm các nội dung của Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điu 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- V
01, V05 - Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Nội chính, Ban Dân vận T
nh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội t
nh;
- Các cơ quan: Công an, Biên phòng, Quân sự t
nh;
- Đài PT-TH t
nh; Báo Quảng Ngãi;
- Công an t
nh;
- VPUB: CVP, PCVP, KT, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv380.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1790/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 22/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1790/QĐ-UBND

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431004