• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Quyết định 1796/QĐ-UBND quy định giá thóc và giá đối với sản phẩm rừng trồng để tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Quyết định 1796/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC VÀ GIÁ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RỪNG TRỒNG ĐỂ TÍNH THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét đề nghị của Liên ngành Cục Thuế - Sở Tài chính tại Tờ trình số 2705 TTLN/CT-STC ngày 08/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc và giá đối với sản phẩm rừng trồng để tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 như sau:

+ Giá thóc tính thuế: 5.000 đồng/kg.

+ Giá tính thuế tối thiểu đối với gỗ rừng trồng (gỗ tròn): 700.000 đồng/m3.

+ Giá tính thuế tối thiểu đối với vỏ quế dạng khô: 20.000 đồng/kg.

+ Giá tính thuế tối thiểu đối với vỏ quế tươi: 10.000 đồng/kg.

- Mức giá quy định trên được áp dụng để tính và thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cho cả hai vụ chiêm và mùa trong năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1796/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1796/QĐ-UBND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210595