• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 18/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 18/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 20/TTr-SXD 15/4/2014), báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 39/BC-STP ngày 01/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND Tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế; Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP, NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VIỆC BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng.

2. Các dự án bất động sản trên địa bàn Tỉnh phải tổng hợp báo cáo, bao gồm: Dự án phát triển nhà ở; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khách sạn; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các đối tượng có trách nhiệm lập báo cáo:

a) Sở Xây dựng;

b) Chủ đầu tư các dự án bất động sản theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này thuộc mọi thành phần kinh tế.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu gửi Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý Khu kinh tế; Cục Thuế Tỉnh; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố nơi có các dự án tại khoản 2 Điều 1 của Quy chế này; Các tổ chức, cá nhân liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Nội dung báo cáo

Các nội dung báo cáo theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản.

Điều 4. Thời gian và hình thức báo cáo

1. Chủ đầu tư dự án bất động sản có trách nhiệm báo cáo về dự án theo quy định sau:

a) Đối với báo cáo tổng hợp thông tin cơ bản của các dự án bất động sản: Thời gian và hình thức báo cáo: Thực hiện theo theo mẫu Phụ lục 06 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng.

b) Thời hạn gửi báo cáo định kỳ của dự án: Theo mẫu từ Phụ lục 06 đến Phụ lục 08 của Quy chế này và theo mẫu Phụ lục 07a, 07b, 07e, 08, 10a và 10d của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng được quy định như sau:

- Báo cáo định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý);

- Báo cáo hàng năm (trước ngày 20 tháng 12).

c) Thời hạn gửi báo cáo kết thúc đầu tư xây dựng:

Thời gian và hình thức báo cáo: Thực hiện theo theo mẫu phụ lục 11 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng.

d) Hình thức báo cáo: Bằng văn bản và tệp dữ liệu điện tử.

e) Nơi nhận báo cáo (theo nội dung báo cáo đã được quy định tại Phụ lục 06, 07, 08 kèm theo Quy chế này):

- Sở Xây dựng, địa chỉ: 02A Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố Tuy Hòa.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ: 02 Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa.

- Ban quản lý Khu kinh tế, địa chỉ: 353 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy Hòa.

- Sở Tài chính, địa chỉ: 48 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa.

- Cục Thuế tỉnh Phú Yên, địa chỉ: 385 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý Khu kinh tế; Cục Thuế Tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp cung cấp thông tin, số liệu định kỳ theo nhiệm vụ được phân công tại Điều 5 Quy chế này, gửi Sở Xây dựng tổng hợp chung trước ngày 23 của tháng cuối quý (đối với báo cáo hàng quý) và trước ngày 23 của tháng 12 cuối năm (đối với báo cáo hàng năm).

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 11/2013/TT-BXD); đồng thời gửi báo cáo cho UBND Tỉnh.

Chương III

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Phân công trách nhiệm

1. Sở Xây dựng: Là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo, hướng dẫn và đôn đốc chủ đầu tư dự án bất động sản và các cơ quan liên quan lập báo cáo theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, định kỳ tổng hợp, và cung cấp thông tin, số liệu về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo đối với dự án Trung tâm thương mại, Văn phòng cho thuê, Khách sạn đã được UBND Tỉnh cho phép chủ trương đầu tư (tổng hợp theo mẫu Phụ lục 01a được ban hành kèm theo Quy chế này).

3. Ban quản lý Khu kinh tế: Là cơ quan đầu mối theo dõi số liệu báo cáo các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; định kỳ tổng hợp và gửi cung cấp thông tin, số liệu về Sở Xây dựng để tổng hợp chung (tổng hợp theo các mẫu Phụ lục 01b; 02; 03d; 04 và mục III của Phụ lục 5a được ban hành kèm theo Quy chế này).

4. Cục Thuế Tỉnh: Là cơ quan đầu mối tổng hợp số liệu thu ngân sách từ đất đai và từ giao dịch bất động sản của các dự án bất động sản, gửi cung cấp thông tin, số liệu về Sở Xây dựng để tổng hợp chung (tổng hợp theo mẫu Phụ lục 05b được ban hành kèm theo Quy chế này).

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, cung cấp thông tin liên quan đến việc thu hồi, giao đất cho các dự án; việc bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án; các nội dung về tình hình sử dụng đất của các dự án bất động sản trên địa bàn Tỉnh.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, cung cấp thông tin liên quan đến việc định giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; các nội dung của các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Giám sát việc đầu tư xây dựng và kinh doanh, tổng hợp số liệu công tác giải phóng mặt bằng của các dự án bất động sản trên địa bàn mình quản lý, gửi thông tin số liệu về Sở Xây dựng tổng hợp chung (tổng hợp theo các mẫu Phụ lục 03a, 03b, 03c, 03e được ban hành kèm theo Quy chế này). Đồng thời phối hợp với các Sở, ban ngành trong việc rà soát, tổng hợp các thông tin của dự án.

8. Chủ đầu tư các dự án bất động sản: Là cơ quan trực tiếp lập báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh của các dự án bất động sản theo các biểu mẫu tại Phụ lục 06, 07, 08 được ban hành kèm theo Quy chế này và các Phụ lục 06, 07a, 07b, 07e, 08, 10a, 10d và 11 của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Chủ đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn Tỉnh không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn, nội dung không chính xác, không đầy đủ theo quy định này bị xử lý như sau:

1. Vi phạm lần thứ nhất: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên gửi văn bản nhắc nhở tới chủ đầu tư;

2. Vi phạm lần thứ hai: Công khai thông tin về hành vi vi phạm lên trang điện tử của UBND tỉnh Phú Yên (Website: phuyen.gov.vn); trang điện tử của Sở Xây dựng Phú Yên (Website: soxaydung.phuyen.gov.vn); thông báo đến chủ đầu tư, đồng thời bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Các đối tượng được quy định ở Quy chế này có trách nhiệm thực hiện báo cáo theo quy định.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng Phú Yên để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo UBND Tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

- Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 10 Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Điều 10. Điều khoản thi hành
...
2. Bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 4...của Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về Ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên./.

Xem nội dung VB
Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 10 Quyết định 21/2018/QĐ-UBND
- Mẫu báo cáo theo Phụ lục 7a, 7b, 7e, 8, 10a, 10d của Thông tư số 11/2013/TT-BXD tại Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 10 Quyết định 21/2018/QĐ-UBND

Điều 10. Điều khoản thi hành
...
2. Bãi bỏ...mẫu báo cáo theo Phụ lục 7a, 7b, 7e, 8, 10a, 10d của Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh Phú Yên về Ban hành Quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên./.

Xem nội dung VB
Mẫu báo cáo theo Phụ lục 7a, 7b, 7e, 8, 10a, 10d của Thông tư số 11/2013/TT-BXD tại Điểm này bị bãi bỏ bởi Khoản 2 Điều 10 Quyết định 21/2018/QĐ-UBND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 13/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 18/2014/QĐ-UBND

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236829