• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Công chứng


 

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Quyết định 18/2015/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRẦN THÙ LAO CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 47/TTr-STP ngày 14 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1. Quyết định này quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng; cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc yêu cầu công chứng.

2. Cá nhân, tổ chức phải trả thù lao công chứng khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng giao dịch; đánh máy giấy tờ, văn bản; sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản; dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh, dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt (dịch giấy tờ từ Tiếng Việt sang tiếng nước ngoài khác và từ Tiếng nước ngoài khác sang Tiếng Việt); các công việc khác liên quan đến việc công chứng.

Điều 2. Mức trần thù lao công chứng được quy định như sau:

Số TT

Các loại thù lao

Mức trần thù lao

1

Soạn thảo hợp đồng, giao dịch (bao gồm soạn thảo, đánh máy, in ấn)

150.000 đồng/trường hợp

2

Đánh máy giấy tờ, văn bản

10.000 đồng/trang A4

3

Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản

500 đồng/trang A4

Sao chụp (photocopy) giấy tờ, văn bản

1.000 đồng/trang A3

4

Dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt; Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh

120.000 đồng/trang

Dịch từ Tiếng nước ngoài khác sang Tiếng Việt; Dịch từ Tiếng Việt sang Tiếng nước ngoài khác

150.000 đồng/trang

 

Trường hợp dịch chưa tới ½ trang, mức thu được tính bằng ½ mức thu trên; trên ½ trang nhưng chưa đủ 01 trang mức thu được tính bằng 01 trang

5

Các công việc khác liên quan đến việc công chứng

 

5.1

Công bố di chúc

100.000 đồng/trường hợp

5.2

Niêm yết văn bản liên quan đến thừa kế

150.000 đồng/trường hợp

5.3

Công việc khác

50.000 đồng/trường hợp

Điều 3. Quản lý, sử dụng thù lao công chứng

1. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm quản lý, sử dụng thù lao công chứng theo quy định; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về khoản thu thù lao công chứng; lập hóa đơn tài chính cho đối tượng nộp thù lao công chứng theo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

2. Tổ chức hành nghề công chứng phải xác định cụ thể mức thù lao công chứng, báo cáo Sở Tư pháp để quản lý; niêm yết công khai mức thù lao công chứng tại đơn vị mình nhưng không vượt quá mức thù lao quy định tại Quyết định này.

3. Tổ chức hành nghề công chứng phải thu thù lao theo đúng mức thù lao đã được niêm yết, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp

a) Có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức hành nghề công chứng trong việc thu các khoản thù lao công chứng và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

b) Trường hợp phát sinh các loại thù lao khác ngoài các loại thù lao nêu trên, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các tổ chức hành nghề công chứng tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo quy định.

2. Cục thuế tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước về khoản thu thù lao công chứng, việc lập hóa đơn tài chính cho đối tượng nộp thù lao công chứng theo quy định của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức hành nghề công chứng và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2015/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 18/2015/QĐ-UBND

224

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279200