• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Tải về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH ĐÀ NNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04m 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y DO UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 483 /TTr-SNN ngày 09 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y do UBND thành phố Đà Nng đã ban hành, cụ thể như sau:

1. Chỉ thị số 12/2006/CT-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2006 về việc nghiêm cấm chăn nuôi, giết mổ, mua bán gia súc, gia cầm sống, trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà và một số phường thuộc quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu.

2. Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2012 ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nng.

3. Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 8 Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố Đà Nng ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2012 của UBND thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 05 năm 2018

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT HĐND TP Đà Nng;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nng;
- Ủy ban MTTQVN TP và các hội, đoàn thể TP;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an TP, BCHQS TP, BCH BĐBP TP;
- UBND các quận, huyện, xã, phường;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Trung tâm THVN tại Đà Nng;
- Báo Đà Nng, Đài PT-TH Đà Nng;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, KT, SNN&PTNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Huỳnh Đức Thơ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 23/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381762