• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại


 

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tải về Quyết định 18/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 18 /2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh Điện Biên)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về quản lý hoạt động Thông tin đối ngoại; trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) trong việc quản lý và triển khai hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý và triển khai, thực hiện hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động Thông tin đối ngoại

Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về Quản lý các hoạt động Thông tin đối ngoại.

Điều 3. Nội dung quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện các văn bản đã ban hành.

2. Tổ chức bộ máy, xây dựng cơ chế chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên.

3. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về Thông tin đối ngoại; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hoạt động Thông tin đối ngoại.

4. Quản lý, hướng dẫn, chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí của nước ngoài; cung cấp thông tin cho người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng Quốc tế; cung cấp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam. Chủ động phản bác các thông tin sai, tuyên truyền xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam; các thông tin làm chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng.

5. Hợp tác quốc tế về hoạt động Thông tin đối ngoại.

6. Thực hiện bảo mật thông tin trong phạm vi quản lý theo quy định.

7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

8. Sơ kết, tổng kết hoạt động Thông tin đối ngoại; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Thông tin đối ngoại.

Điều 4. Kinh phí cho hoạt động Thông tin đối ngoại

1. Kinh phí cho hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh và UBND cấp huyện được đảm bảo từ nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Hằng năm, căn cứ kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chương II

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 5. Thông tin đối ngoại

1. Thông tin đối ngoại bao gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam và thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam.

2. Thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên là thông tin chính thức về tỉnh Điện Biên, thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên và thông tin tình hình trong nước, thế giới đến với Điện Biên.

Điều 6. Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên

Thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biên được cung cấp qua các hình thức sau đây:

1. Hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên; cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

3. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên.

4. Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

5. Hệ thống Thông tin đối ngoại tại các cửa khẩu của tỉnh, cảng hàng không Điện Biên.

6. Sản phẩm báo chí của các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, trong nước

7. Sản phẩm của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông nước ngoài.

8. Sản phẩm truyền thông phổ biến qua mạng internet.

9. Các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với cơ quan báo chí nước ngoài.

10. Các hoạt động truyền thông của các sự kiện lớn tổ chức tại tỉnh Điện Biên và ở nước ngoài.

11. Các phương thức hoạt động Thông tin đối ngoại khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ

1. Thông tin giải thích, làm rõ là những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Điện Biên trên các lĩnh vực.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức liên quan khi phát hiện hoặc nhận được thông tin, tài liệu, báo cáo sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh Điện Biên, có trách nhiệm kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời cung cấp những tư liệu, tài liệu, hồ sơ, lập luận nhằm giải thích, làm rõ; triển khai các biện pháp thông tin, tuyên truyền cần thiết để bảo vệ và nâng cao uy tín, hình ảnh của tỉnh Điện Biên.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong nước viết về tỉnh Điện Biên; Sở Ngoại vụ tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí ngoài nước viết về tỉnh Điện Biên; Công an tỉnh chủ động tổ chức phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, ảnh hưởng đến an ninh Quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 8. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên

1. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên là hệ thống dữ liệu được số hóa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, giới thiệu về tỉnh Điện Biên trên các lĩnh vực, cung cấp đến cộng đồng Quốc tế và người Việt Nam ở trong và ngoài nước.

2. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên là nguồn cung cấp thông tin chính thức về Điện Biên cho các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài, phục vụ công tác tra cứu, tìm hiểu, nghiên cứu về Điện Biên.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các cơ quan báo chí của địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin để xây dựng, hoàn thiện và duy trì Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh Điện Biên.

Điều 9. Xuất bản phẩm thông tin đối ngoại

1. Xuất bản phẩm thông tin đối ngoại là các sản phẩm xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài để cung cấp thông tin chính thức về tỉnh Điện Biên và quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên tới cộng đồng Quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch xuất bản, phát hành các xuất bản phẩm Thông tin đối ngoại trong một số lĩnh vực đặc thù.

Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị bố trí cán bộ phụ trách công tác Thông tin đối ngoại.

3. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn nội dung Thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí trong tỉnh; phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho báo chí nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng Quốc tế, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Thông tin đối ngoại; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Thông tin đối ngoại của tỉnh; tham gia các lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Ngoại giao tổ chức về Thông tin đối ngoại.

5. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, nghiên cứu, nắm bắt dư luận báo chí, truyền thông xã hội có nội dung thông tin sai lệnh, tác động tiêu cực đến địa phương. Tham mưu, báo cáo kịp thời UBND tỉnh trong việc phản bác lại các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh tỉnh Điện Biên.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý các đoàn báo chí và phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại Điện Biên.

6. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan, UBND các huyện biên giới thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông và Thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Điện Biên.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên; thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước đối với quy trình lưu trữ hệ thống dữ liệu; xuất bản phẩm phục vụ công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh.

8. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kinh phí để biên soạn nội dung cung cấp cho hệ thống Thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng hàng không của tỉnh.

9. Tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác Thông tin đối ngoại.

10. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện thanh tra, kiển tra xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nai, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan liên quan triển khai hoạt động Thông tin đối ngoại ở nước ngoài.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp báo quốc tế của lãnh đạo tỉnh ở trong nước và ở nước ngoài; theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài viết về Điện Biên; thông tin về các hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; tham gia chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho phóng viên nước ngoài.

3. Chủ trì, phối hợp với Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao), Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến tác nghiệp, hoạt động trên địa bàn tỉnh Điện Biên; xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ Thông tin đối ngoại của tỉnh.

4. Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chí trong tỉnh đưa tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh; tình hình Quốc tế, trong nước, trong tỉnh liên quan đến hoạt động đối ngoại.

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin về kinh tế đối ngoại, văn hóa đối ngoại và thông tin về các lĩnh vực khác cho người nước ngoài tại Điện Biên và người Điện Biên ở nước ngoài.

6. Xây dựng và nâng cao chất lượng trang Thông tin điện tử của Sở với những ngôn ngữ phù hợp (tiếng Việt, Anh, Lào, Trung Quốc...) để cung cấp Thông tin đối ngoại nhanh chóng, kịp thời.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, giới thiệu quảng bá văn hóa, du lịch, thể thao tỉnh Điện Biên.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện quảng bá hình ảnh Điện Biên ở địa bàn ngoài nước thuộc lĩnh vực quản lý.

3. Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan liên quan sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao và du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý để phục vụ hoạt động Thông tin đối ngoại.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý việc xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm có nội dung về Điện Biên, Việt Nam, phát hiện và kịp thời báo cáo UBND tỉnh những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh để có biện pháp phản bác, xử lý kịp thời.

5. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng và phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác Thông tin đối ngoại của tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động Thông tin đối ngoại của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước nhằm bảo đảm các hoạt động Thông tin đối ngoại tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Theo dõi, tổng hợp thông tin liên quan đến an ninh đối ngoại của tỉnh Điện Biên để kịp thời đề xuất chủ trương, biện pháp giải thích, làm rõ các thông tin sai lệch về Điện Biên.

3. Bảo đảm an ninh an toàn cho hoạt động Thông tin đối ngoại theo định hướng của Đảng, Nhà nước; phối hợp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các hoạt động lợi dụng Thông tin đối ngoại chống phá tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại chuyên ngành, góp phần bảo đảm lợi ích, an ninh Quốc gia.

5. Là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu kiểm duyệt nội dung thông tin liên quan đến bí mật Nhà nước trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân, cơ quan, phóng viên báo chí nước ngoài; phòng ngừa lộ, lọt bí mật Nhà nước trong hoạt động Thông tin đối ngoại.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan hằng năm tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện các hoạt động Thông tin đối ngoại theo quy định của Luật Ngân sách.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn việc kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện công tác thông tin, truyền thông và Thông tin đối ngoại khu vực biên giới, cửa khẩu. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh trong việc điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa tin sai lệch làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại theo nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý nhà nước về hoạt động Thông tin đối ngoại ở địa phương.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực quản lý cho cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử và qua các hình thức tuyên truyền khác nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về quá trình hội nhập Quốc tế của Điện Biên; những cơ hội, rủi ro, thách thức trong quá trình hội nhập; phối hợp, cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng công tác Thông tin đối ngoại.

3. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác Thông tin đối ngoại của cơ quan, địa phương mình.

4. Hằng năm, xây dựng kế hoạch Thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí của đơn vị, địa phương, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của đơn vị, địa phương gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Tổ chức cập nhật, cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quảng bá hình ảnh tỉnh Điện Biên.

6. Phân công tổ chức hoặc cá nhân phụ trách triển khai hoạt động Thông tin đối ngoại.

7. Bảo mật thông tin trong phạm vi quản lý; có trách nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động Thông tin đối ngoại thuộc lĩnh vực quản lý.

8. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các Cụm Thông tin đối ngoại theo nhiệm vụ được giao.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Chế độ báo cáo

1. Các sở, ban, ngành UBND cấp huyện gửi báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Điện Biên trước ngày 10/12 hằng năm. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 19. Khen thưởng, kỷ luật

1. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy định này sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

2. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Điều khoản thi hành

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lê Văn Quý
Ngày ban hành: 12/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 18/2018/QĐ-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380229