• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng ngày 16 tháng 7 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 29/TTr-SLĐTBXH ngày 17/3/2020 và Báo cáo số 901/BC-SLĐTBXH ngày 12/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”.

Điều 2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan, triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 5 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng chính phủ;
- Bộ Lao động-TB&XH;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
 Tư pháp;
TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- UBMTTQ
VN tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- UBND các huyện,
thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh;
- Báo
Đắk Lắk; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT,
KGVX (Ng. 30b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /2020/QĐ-UBND Ngày 20 /5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý, sử dụng công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Các cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công trình ghi công liệt sĩ được xây dựng đảm bảo mỹ quan, bền vững, phù hợp với phong tục, tập quán và quy hoạch của tỉnh nhằm ghi công các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân; đáp ứng nhu cầu tôn vinh, thăm viếng liệt sĩ của Nhân dân và có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng lâu dài đối với các tầng lớp Nhân dân.

2. Quản trang là tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc thường xuyên Nghĩa trang liệt sĩ.

Điều 3. Công trình ghi công liệt sĩ bao gồm

1. Nghĩa trang liệt sĩ: Là nơi chỉ an táng hài cốt liệt sĩ, được xây dựng trang nghiêm thể hiện lòng tôn kính đối với các liệt sĩ.

2. Đài tưởng niệm liệt sĩ: Được xây dựng tại trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm của huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có Nghĩa trang liệt sĩ hoặc nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

3. Nhà bia ghi tên liệt sĩ: Được xây dựng tại các xã, phường, thị trấn, quận huyện không có Nghĩa trang liệt sĩ.

4. Đền thờ liệt sĩ: Là nơi thờ và ghi danh các liệt sĩ, được xây dựng ở nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu.

Điều 4. Cấu trúc công trình ghi công liệt sĩ

Công trình ghi công liệt sĩ tối thiểu phải có các hạng mục: Đài Tổ quốc ghi công hoặc Tượng đài/Bia ghi tên liệt sĩ; cổng, hàng rào bảo vệ khuôn viên công trình; sân và đường nội bộ; hệ thống cây xanh; lư hương.

Ngoài các hạng mục trên, các công trình sau phải đảm bảo nội dung, cụ thể:

1. Nghĩa trang liệt sĩ phải có nhà bảo vệ, điện chiếu sáng; các phần mộ trong Nghĩa trang liệt sĩ phải được xây dựng theo quy cách và tiêu chuẩn tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

2. Nhà bia ghi tên liệt sĩ phải có danh sách các liệt sĩ là người địa phương hy sinh trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; các liệt sĩ đã hy sinh trong các trận đánh tiêu biểu tại địa phương đó; bản tóm tắt chiến tích lịch sử.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH GHI CÔNG LIỆT SĨ

Điều 5. Phân cấp quản lý công trình ghi công liệt sĩ

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; trực tiếp quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (địa chỉ: Km 5, đường Võ Thị Sáu, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột).

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp quản lý nghĩa trang liệt sĩ, Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ trên địa bàn (trừ các công trình nêu tại Khoản 1, 4, 5 Điều này). Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý các công trình ghi công liệt sĩ.

Tùy theo tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân cấp huyện phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, chăm sóc một số công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý Nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn. Công chức làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý Nhà bia ghi tên liệt sĩ trên địa bàn.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm quản lý công trình ghi công liệt sĩ ở các Đồn Biên phòng.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm quản lý các công trình ghi công liệt sĩ đã được công nhận là di tích, di sản.

Điều 6. Sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ

1. Các công trình ghi công liệt sĩ được sử dụng vào các mục đích sau:

a) Là nơi để an táng hài cốt liệt sĩ, ghi danh, ghi công, tưởng niệm hoặc thờ cúng các liệt sĩ.

b) Là nơi tổ chức các sự kiện tưởng niệm, đền ơn đáp nghĩa, sinh hoạt truyền thống cách mạng.

c) Là nơi tiếp đón thân nhân liệt sĩ, Cựu chiến binh, Nhân dân, khách đến dâng hương, thăm viếng mộ liệt sĩ và tham quan.

2. Tùy theo tính chất, mục đích, nội dung của từng sự việc, cơ quan quản lý các công trình ghi công liệt sĩ thực hiện việc sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trong phạm vi thẩm quyền được phân cấp.

Điều 7. Nội dung quản lý công trình ghi công liệt sĩ

1. Đối với Nghĩa trang liệt sĩ, đơn vị quản lý có trách nhiệm:

a) Xây dựng nội quy thăm viếng; bảo vệ, chăm sóc phần mộ liệt sĩ, khuôn viên, cây cảnh của Nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm luôn trang nghiêmsạch đẹp.

b) Thành lập sơ đồ mộ chí, hồ sơ từng phần mộ liệt sĩ (kể cả phần mộ đã di chuyển); tiếp nhận, tổ chức an táng, cải táng hài cốt liệt sĩ do thân nhân liệt sĩ di chuyển từ các Nghĩa trang liệt sĩ trong nước về an táng theo nguyện vọng của gia đình; do các địa phương, đơn vị quy tập trong và ngoài nước bàn giao; khắc tên bia theo quy định của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014.

- Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia do các đơn vị thuộc cơ quan quân sự quy tập bàn giao theo quy định.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đón nhận hài cốt liệt sĩ do các đơn vị thuộc cơ quan quân đội quy tập trong nước bàn giao và tiếp nhận hài cốt liệt sĩ di chuyển từ Nghĩa trang liệt sĩ khác đến theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ đúng theo quy định.

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ đối với trường hợp hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

c) Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ, Nhân dân trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ liệt sĩ; phục vụ lễ viếng, lễ truy điệu tổ chức tại các Nghĩa trang liệt sĩ theo đúng nghi thức và quy định của Nhà nước.

d) Phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, đề nghị giải quyết những trường hợp thân nhân gia đình có hài cốt liệt sĩ đang quản lý tại Nghĩa trang liệt sĩ có nguyện vọng cất bốc, di dời mộ liệt sĩ theo quy định.

đ) Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, tu sửa các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ; lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, tu bổ các phần mộ, Nghĩa trang liệt sĩ hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

e) Đối với các phần mộ đã di chuyển hài cốt, được sửa chữa lại vỏ mộ và trong danh sách quản lý phải ghi rõ hài cốt đã di chuyển về quê quán (hoặc chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ khác); lập biên bản bàn giao hài cốt cho thân nhân liệt sĩ và lưu giữ hồ sơ di chuyển theo quy định.

g) Huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để xây dựng tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chínhThông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính.

2. Đối với công trình Đài tưởng niệm liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, Nhà bia ghi tên liệt sĩ, đơn vị quản lý có trách nhiệm:

a) Xây dựng nội quy thăm viếng; bảo vệ, chăm sóc khuôn viên và các hạng mục khác của các công trình bảo đảm luôn trang nghiêmsạch đẹp.

b) Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức và Nhân dân đến thăm viếng; phục vụ chu đáo lễ viếng tưởng niệm liệt sĩ theo nghi lễ quy định.

c) Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục của công trình; hàng năm lập dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

d) Huy động các nguồn lực hỗ trợ hợp pháp để xây dựng tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các hạng mục của công trình.

3. Đối với các công trình ghi công liệt sĩ đã được xếp hạng di tích, di sản: Cơ quan, đơn vị được phân công quản lý, đồng thời thực hiện việc quản lý theo quy định về quản lý di tích, di sản và quy định về quản lý công trình ghi công liệt sĩ.

4. Các công trình ghi công liệt sĩ phải được quản lý và thường xuyên chăm sóc, sửa chữa, tu bổ. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia chăm sóc, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Điều 8. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đến thăm, viếng, tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các công trình ghi công liệt sĩ

1. Chấp hành các nội quy, quy định của cơ quan quản lý công trình ghi công liệt sĩ và sự hướng dẫn của tổ chức, cá nhân được giao quản lý, chăm sóc công trình ghi công liệt sĩ.

2. Không tự ý lắp đặt, cải tạo, di dời,... làm thay đổi thiết kế, kết cấu, mỹ quan các phần mộ liệt sĩ và các hạng mục của công trình ghi công liệt sĩ; không tự ý làm thay đổi thông tin trên bia mộ liệt sĩ, bia ghi tên liệt sĩ.

Điều 9. Kinh phí đảm bảo xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và quản lý các công trình ghi công liệt sĩ

Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí ngân sách địa phương cùng với kinh phí được bố trí từ ngân sách Trung ương và nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác (nếu có) để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

1. Ngân sách tỉnh: Chi đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính. Các chi phí quản lý, bảo vệ, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; chi phí tổ chức các hoạt động phục vụ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia quy tập về nước và các hài cốt liệt sĩ di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ (chế độ hỗ trợ di dời mộ liệt sĩ thực hiện theo các văn bản quy định của Trung ương).

2. Ngân sách các huyện, thị xã, thành phố: Chi công tác cải tạo nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; các chi phí quản lý, bảo vệ, chăm sóc các công trình ghi công trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; tổ chức các hoạt động phục vụ đón nhận hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ các huyện, thị xã, thành phố.

3. Ngân sách các xã, phường, thị trấn: Chi cho việc sửa chữa nhỏ các công trình ghi công liệt sĩ; chi bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc tu bổ công trình ghi công liệt sĩ của cấp xã, phường, thị trấn.

Trong trường hợp căn cứ pháp lý để ban hành quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo hướng dẫn của các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Điều 10. Lập dự toán, cấp phát và thanh quyết toán kinh phí

1. Lập dự toán:

a) Cấp tỉnh: Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Cấp huyện: Hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã, thành phố thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.

c) Cấp xã: Hàng năm, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ đạo lập dự toán sử dụng ngân sách cấp xã thực hiện việc bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc tu bổ công trình ghi công liệt sĩ của cấp xã, phường, thị trấn.

2. Cấp phát, thanh quyết toán kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

3. Thời gian gửi dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập dự toán, quyết toán ngân sách địa phương và hướng dẫn hàng năm của cơ quan Tài chính.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Triển khai thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ và công tác mộ liệt sĩ.

b) Tổng hợp, lập kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ và công tác mộ liệt sĩ trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Tham mưu phân bổ nguồn kinh phí Trung ương, địa phương và nguồn kinh phí huy động từ cộng đồng (nếu có) để hỗ trợ cho các địa phương cải tạo, nâng cấp, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ.

d) Thanh tra, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương.

e) Quyết định và phân công nhiệm vụ người làm công tác quản trang ở Nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh. Căn cứ vào tình hình chỉ tiêu biên chế được giao để bố trí và có hình thức sử dụng bộ phận quản trang cho phù hợp (viên chức, hợp đồng, thuê mướn...).

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình và các quy định trong Quy chế này chủ trì, hoặc phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này tại địa phương.

b) Xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm quản lý theo Quy chế này.

c) Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

d) Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ thuộc cấp huyện quản lý (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Bố trí ngân sách địa phương và nguồn huy động từ cộng đồng để bổ sung nguồn vốn xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

e) Căn cứ vào quy mô của các công trình ghi công liệt sĩ để bố trí nhân lực quản trang, bảo vệ (hợp đồng, thuê mướn…) phục vụ việc chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

g) Xây dựng các nội quy, quy định về quản lý, chăm sóc, thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ,… đối với các công trình ghi công liệt sĩ thuộc địa phương quản lý.

h) Đối với các huyện, thị xã, thành phố không có Nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện hoặc Đài tưởng niệm thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định lựa chọn một trong số các công trình ghi công liệt sĩ phù hợp trên địa bàn để làm nơi tổ chức lễ viếng, tưởng niệm nhân các ngày lễ, sự kiện trong năm.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn, bảo quản, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ.

b) Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp cho nguồn lực của địa phương để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn.

c) Căn cứ vào tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí người làm công tác bảo vệ hoặc giao các tổ chức đoàn thể để quản lý, chăm sóc Nhà bia ghi tên liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ được phân cấp (hợp đồng, thuê mướn, giao cho Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh...).

Điều 12. Chế độ báo cáo và khen thưởng, xử lý vi phạm

1. Chế độ báo cáo: Cơ quan quản lý công trình ghi công liệt sĩ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp về tình hình thực hiện Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn theo quy định sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 6 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo năm.

2. Khen thưởng, xử lý vi phạm:

Những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quản lý, sử dụng hoặc có những đóng góp tích cực trong xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, tu bổ, quản lý, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ được xem xét, khen thưởng; những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, phá hoại hoặc biết các hành vi phá hoại các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ nhưng không ngăn cản, phản ánh hoặc tố cáo kịp thời thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Khi các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở xây dựng Quy chế này có thay đổi, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh để sửa đổi, bổ sung quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn; nếu vượt quá thẩm quyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 20/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

410

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445206