• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thôn xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới


 

Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2014 về trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 1800/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1800/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22/7/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cụ thể hóa Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1009/SNN-VPĐP ngày 24/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Chỉ đạo CTMTQG XD NTM TW;
- Văn phòng Điều phối TW;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối tỉnh;
- Lưu: VT, HP, HB, Hle

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 14/7/2014
của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Điều 2. Nguyên tắc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Việc xét, công nhận xã đạt chuẩn theo chuẩn nông thôn mới thực hiện theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cụ thể hóa Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới và Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng trình tự thủ tục quy định và được thực hiện thường xuyên liên tục hàng năm.

Điều 3. Thẩm quyền và thời hạn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Thẩm quyền

a) Tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới do UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện) công nhận trên cơ sở đề nghị của UBND xã và kết quả thẩm tra của Hội đồng thẩm tra các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Hội đồng thẩm tra cấp huyện).

b) Xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện và kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định tỉnh.

2. Thời hạn công nhận: Việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện theo thời hạn 5 năm một lần tính từ ngày ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương 2

QUY ĐỊNH CỤ THỂ XÉT CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Điều 4. Trình tự đăng ký, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Trình tự đăng ký, xét và công nhận

a) Việc đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới được thực hiện mỗi năm một lần kết thúc ngày 10 tháng 11 năm đánh giá.

b) Tiêu chí nông thôn mới

- UBND xã tự tổ chức rà soát, đánh giá tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; gửi báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để lấy ý kiến. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các thôn; thông báo công khai kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và tham gia ý kiến; tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung, hoàn thiện báo cáo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và gửi về UBND cấp huyện trước ngày 25 tháng 9 hàng năm.

- UBND xã có văn bản đề nghị UBND cấp huyện công nhận đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- UBND cấp huyện giao Hội đồng thẩm tra cấp huyện tiến hành thẩm tra tiêu chí đạt.

- Căn cứ tờ trình của Hội đồng thẩm tra huyện, UBND cấp huyện ban hành quyết định công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới của xã.

c) Xã nông thôn mới

- Đối với những xã đạt đủ 19/19 tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa thì UBND cấp huyện có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- UBND tỉnh giao Hội đồng thẩm định tỉnh tiến hành thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và Luật Thi đua, Khen thưởng. Đồng thời, xem xét, lựa chọn xã tiêu biểu xuất sắc đề nghị Thủ tướng Chính phủ có hình thức khen thưởng phù hợp.

Thời hạn hoàn thành ngày 10 tháng 11 của năm đánh giá.

2. Các bước thẩm định, thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới

a) Đối với xã: thời gian thẩm định, rà soát các tiêu chí đạt tính đến hết ngày 15 tháng 9 của năm đánh giá.

- Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã lập báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, trình Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới xã xem xét, tổ chức đánh giá.

- UBND xã thành lập Hội đồng thẩm định xã: gồm Ban Chỉ đạo xã, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã, Bí thư các chi bộ, Trưởng, phó các thôn.

- Hội đồng thẩm định xã tiến hành đánh giá, rà soát các tiêu chí thực hiện:

+ Tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế tại từng thôn, từng công trình xây dựng; tổng hợp kết quả đánh giá từng tiêu chí trên địa bàn xã;

+ Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội;

+ Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các thôn và cộng đồng dân cư, bằng các hình thức: thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã; niêm yết công khai tại nhà văn hóa, bảng tin tại thôn; tổng hợp ý kiến tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các thôn và cộng đồng dân cư.

- UBND xã phối hợp với Ban Chỉ đạo xã xem xét, quyết định để hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí và hồ sơ trình UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp huyện.

- Thủ tục, hồ sơ trình UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp huyện gồm có:

+ Tờ trình của UBND xã đề nghị UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo huyện xét công nhận tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, biểu tổng hợp đánh giá từng tiêu chí và thuyết minh; biên bản kiểm tra có chữ ký của các thành viên trong Hội đồng thẩm định xã.

+ Biên bản niêm yết và kết thúc niêm yết tại các thôn.

+ Hồ sơ lập thành 04 bộ, gửi 03 bộ (UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện) và lưu 01 bộ.

b) Đối với cấp huyện: thời gian thẩm tra các tiêu chí đạt: từ ngày 25 tháng 09 đến ngày 10 tháng 10 của năm đánh giá.

- UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm tra cấp huyện: gồm Ban Chỉ đạo cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban ngành và các tổ chức đoàn thể liên quan.

+ Hội đồng thẩm tra cấp huyện tổ chức các đoàn đi thực tế kiểm tra, lập biên bản đánh giá kết quả thẩm tra tiêu chí của từng xã; sau đó tổ chức họp toàn thể thành viên để nghe báo cáo kết quả; xem xét, biểu quyết thống nhất xã đủ điều kiện đạt tiêu chí chuẩn nông thôn mới.

+ Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện, Ban Chỉ đạo cấp huyện xem xét, quyết định công nhận tiêu chí đạt nông thôn mới; lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Thủ tục, hồ sơ đề nghị xét duyệt xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm có:

+ Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Báo cáo của Hội đồng thẩm tra cấp huyện về kết quả xét xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn (mỗi xã một biên bản riêng).

+ Biên bản thẩm tra của Hội đồng thẩm tra cấp huyện (mỗi xã 1 biên bản).

+ Quyết định của UBND cấp huyện về công nhận đạt các tiêu chí nông thôn mới của xã.

+ Hồ sơ lập thành 04 bộ, gửi 03 bộ (UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và lưu 01 bộ.

c) Đối với tỉnh: thời gian thẩm định để công nhận xã nông thôn mới: từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 của năm đánh giá.

- UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định tỉnh xét, công nhận xã nông thôn mới: gồm Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể liên quan.

- Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra của Hội đồng thẩm định tỉnh, kiểm tra trực tiếp tại các xã để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới được chính xác.

- Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức họp toàn thể thành viên để xét xã đạt chuẩn: cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế tại xã. Hội đồng thẩm định tỉnh tiến hành xét, thống nhất danh sách các xã đã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới.

- Căn cứ kết quả xét của Hội đồng thẩm định tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 10 tháng 11 năm đánh giá; gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Trường hợp không đủ điều kiện công nhận, sẽ có văn bản trả lời UBND cấp huyện và nêu rõ lý do chưa công nhận.

Điều 5. Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Trách nhiệm tổ chức: UBND xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức. Trưởng ban tổ chức là Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của xã.

2. Trách nhiệm công bố: Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Thời gian công bố: sau khi có Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Địa điểm: tại Trụ sở xã đạt chuẩn nông thôn mới.

5. Hình thức: trang trọng, tiết kiệm.

6. Kinh phí công bố: sử dụng ngân sách cấp huyện theo kế hoạch hàng năm cho các xã xây dựng nông thôn mới.

Điều 6. Công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện theo Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới để theo đó công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đúng trình tự, thủ tục.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện

1. Trên cơ sở trình tự, thủ tục xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa) có trách nhiệm giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thẩm định kết quả xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn chi tiết việc đánh giá, công nhận đạt chuẩn đối với từng tiêu chí trên địa bàn xã theo phân công của UBND tỉnh, làm cơ sở cho việc đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá lại các tiêu chí đạt của các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng năm.

4. Hàng năm, UBND xã đạt chuẩn nông thôn mới có trách nhiệm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, UBND cấp huyện tổng hợp, phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1800/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 14/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1800/QĐ-UBND

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240577