• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1801/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tải về Quyết định 1801/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ Công Thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 30/TTr-SCT ngày 31/7/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Ngoại vụ, Y tế, Thông tin và Truyền Thông; Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; (b/c)
- Bộ Công Thương; (b/c)
- TT HĐND tỉnh; (b/c)
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TT TTCB;
- Lưu: VT, KT (Q-30b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hải Ninh

 

KẾ HOẠCH

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chân chính, đồng thời ngăn ngừa và hạn chế tối đa các biểu hiện tiêu cực, các thiệt hại về vật chất và tinh thần của người dân trước các hoạt động kinh doanh bất chính dựa trên phương thức bán hàng đa cấp;

- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh, bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Nâng cao ý thức cộng đồng về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Yêu cầu

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh, bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện đúng quy định của pháp luật;

- Đề xuất, kiến nghị kịp thời các cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật;

- Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

II. NỘI DUNG

1. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong việc quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh để theo dõi, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn;

- Tăng cường phối hợp đối với các Bộ, ngành Trung ương để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;

- Cung cấp tài khoản của trang thông tin điện tử về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho Sở Công Thương phục vụ việc trao đổi thông tin phối hợp thực thi pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền đến người dân về các dấu hiệu vi phạm, lừa đảo của một số doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp, người tham gia bán hàng theo phương thức đa cấp để người dân tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, trục lợi.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, pháp luật, kỹ năng, trình độ cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp ở địa phương;

- Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có điều kiện;

- Xây dựng, phổ biến các tài liệu tập huấn về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

- Ngăn ngừa tối đa, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

- Nâng cao vai trò giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh;

- Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đôn đốc, theo dõi tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ (6 tháng) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương;

- Định kỳ hàng quý, Sở Công Thương niêm yết trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương danh sách cập nhật doanh nghiệp thông báo và được Sở Công Thương xác nhận tiếp nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk để các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt, phối hợp quản lý;

- Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân có thể phản ánh kịp thời các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp và các trường hợp kinh doanh đa cấp trái phép;

- Thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thực hiện đúng quy định của pháp luật đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp;

- Quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa điều kiện để các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng theo phương thức đa cấp bất chính lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh) thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh khi cần thiết;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật (tập trung phát hiện, xử lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, doanh nghiệp ban hành theo phương thức đa cấp nhưng không có Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp do cơ quan có thẩm quyền cấp); kiểm tra, giám sát toàn bộ các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Xây dựng, triển khai tuyên truyền về các dấu hiệu lừa đảo, các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự trong hoạt động bán hàng đa cấp cho người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Chủ động xác minh, điều tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn có dấu hiệu hình sự, lừa đảo hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định;

- Xây dựng, thực hiện các chuyên đề về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp triển khai đến toàn lực lượng thuộc Công an tỉnh;

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát toàn bộ các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng theo phương thức đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

3. Cục Thuế tỉnh

- Hướng dẫn thực hiện pháp luật về thuế cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

- Tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế (việc kê khai thuế, nộp thuế và quyết toán thuế,...) của các doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Thuế;

- Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực thuế với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

4. Sở Y tế

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật cho doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn về: Hàng hóa, quảng cáo cho sản phẩm thực phẩm chức năng và mỹ phẩm; hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm; điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp trong việc: Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk; về chất lượng sản phẩm; việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực của Sở với Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

5. Sở Ngoại vụ

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng của đơn vị mình đối với các hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến bán hàng theo phương thức đa cấp theo quy định hiện hành;

- Áp dụng hệ thống một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp độ 4 đối với hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Kịp thời trao đổi và phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị có liên quan đến bán hàng theo phương thức đa cấp.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Đài Truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung về những dấu hiệu vi phạm, lừa đảo đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi người tham gia bán hàng theo phương thức đa cấp, mua lại hàng hóa từ người tham gia bán hàng theo phương thức đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác...

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bán hàng theo phương thức đa cấp; phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về những nội dung: Những dấu hiệu vi phạm, lừa đảo đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, những hành vi bị cấm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp, trách nhiệm và quyền lợi của người tham gia bán hàng theo phương thức đa cấp, các quy định về trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác... cho người dân, doanh nghiệp, người tham gia bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn (chú trọng thực hiện thông qua các tổ dân phố, thôn, xóm);

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát 100% các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý;

- Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động theo phương thức đa cấp trên địa bàn với Sở Công Thương để phối hợp quản lý;

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đột xuất theo yêu cầu và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương trước ngày 28 tháng 01 và ngày 28 tháng 07 hằng năm./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1801/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Hải Ninh
Ngày ban hành: 07/08/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1801/QĐ-UBND

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392746