• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự toán chi phí thực hiện đồ án "Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

Tải về Quyết định 1802/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN “QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2020,  TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1172/TTr-SXD ngày 29 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí thực hiện đồ án “Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” như sau:

Tổng chi phí thực hiện là 1.762.083.000 đồng(một tỷ bảy trăm sáu mươi hai triệu tám mươi ba nghìn đồng), trong đó:

- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch: 87.234.000 đồng.

- Chi phí lập đồ án quy hoạch: 1.390.688.000 đồng.

- Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch: 15.861.000 đồng.

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch: 74.706.000 đồng.

- Chi phí quản lý đồ án quy hoạch: 140.218.000 đồng.

- Chi phí công bố quy hoạch: 34.480.000 đồng.

- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 6.624.000 đồng.

- Chi phí kiểm toán: 12.272.000 đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KTTH. TĐ
QD\QH\phe duyet du toan QH mang luoi cap nuoc

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Liên Khoa

 

- Điều này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2015

Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí thực hiện đồ án “Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” như sau:

Bổ sung chi phí lựa chọn nhà thầu: 6.441.000 đồng (sáu triệu bốn trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

Xem nội dung VB
Điều này được bổ sung bởi Điều 1 Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2015
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1802/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang   Người ký: Nguyễn Liên Khoa
Ngày ban hành: 19/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1802/QĐ-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297417