• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 1804/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về bảo vệ môi trường trong sử dụng năng lượng từ than, gỗ tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tải về Quyết định 1804/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2008/QĐ-UBND NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TỪ THAN, GỖ TẠP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 494/TTr-STNMT ngày 20/5/2014 về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng năng lượng từ than, gỗ tạp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm

1. Lựa chọn nhiên liệu sử dụng phù hợp với điều kiện kinh tế và tình hình sản xuất mà vẫn đảm bảo chất thải phát sinh được quản lý, xử lý theo đúng quy chuẩn hiện hành.

2. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện những nội dung thay đổi của dự án so với báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường hoặc đề án bảo vệ môi trường hoặc các hồ sơ tương đương đã được phê duyệt, xác nhận (bao gồm cả việc thay đổi nhiên liệu phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp) và chỉ được thực hiện nội dung thay đổi sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Chánh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1804/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Võ Văn Chánh
Ngày ban hành: 18/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1804/QĐ-UBND

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240214