• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Quyết định 1805/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo 167, giai đoạn 2)

Tải về Quyết định 1805/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NHÀ Ở ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO THEO CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011-2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG (CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO 167, GIAI ĐOẠN 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2);

Căn cứ Thông tư 08/2015/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Công văn số 1881/BXD-QLN ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Xây dựng về lập Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo 167, giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo 167, giai đoạn 2) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh giảm các hộ không đúng đối tượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 và các hộ không có nhu cầu vay vốn hỗ trợ là: 963 hộ (Danh sách các hộ giảm tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này).

2. Bổ sung các hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 có khó khăn về nhà ở là: 428 hộ (Danh sách bổ sung tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này).

3. Điều chỉnh tổng số hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ, vốn vay hỗ trợ, chi phí quản lý, tiến độ huy động vốn hàng năm như sau:

Nội dung

Đã phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng

Điều chỉnh,

1. Tổng số hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg

4.320 hộ

3.759 hộ

2. Vốn hỗ trợ xây dựng nhà ở (Vốn vay tín dụng ưu đãi)

108 tỷ đồng

93,975 tỷ đồng

3. Chi phí quản lý dự án

0,27 tỷ đồng

0,235 tỷ đồng

4. Tiến độ vốn huy động hàng năm:

 

 

- Năm 2016

10,8 tỷ đồng

5 tỷ đồng

- Năm 2017

21,6 tỷ đồng

24 tỷ đồng

- Năm 2018

27 tỷ đồng

22,737 tỷ đồng

- Năm 2019

27 tỷ đồng

22,738 tỷ đồng

- Năm 2020

21,6 tỷ đồng

19,5 tỷ đồng

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh: Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng, Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Cao Bằng; Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố Cao Bằng; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: Xây dựng, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, Tài chính;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VP: Phó CVP (TH, KT) CV: XD, VX (Gi);
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, XD (Tr).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH GIẢM

CÁC HỘ KHÔNG ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG THUỘC CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ CÁC HỘ KHÔNG CÓ NHU CẦU VAY VỐN HỖ TRỢ
(Kèm theo Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017)

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Tng shộ

HUYỆN TRÀ LĨNH

 

I

Xã Cô Mười

37

1

Hoàng Thị Kín

Xóm Cô Mười

 

2

Sầm Văn Thắng

Xóm Cô Mười

 

3

Dương Văn Sàu

Xóm Cô Mười

 

4

Hoàng Thị Thu

Xóm Cô Mười

 

5

Dương Văn Xuân

Xóm Cô Mười

 

6

Nông Văn Trường

Xóm Cô Mười

 

7

Trương Thị Phiần

Xóm Cô Mười

 

8

Trương Văn Sấu

Xóm Cô Mười

 

9

Đàm Văn Rí

Xóm Lũng Táo

 

10

Trương Văn Phiần

Xóm Lũng Táo

 

11

Trương Văn Nèn

Xóm Lũng Táo

 

12

Nông Văn Lùng

Xóm Lũng Táo

 

13

Hoàng Văn Lịang

Xóm Lũng Táo

 

14

Hoàng Thị Lỷ

Xóm Lũng Táo

 

15

Nông Văn Kiáng

Xóm Bản Tám

 

16

Nguyễn Văn Hải

Xóm Bản Tám

 

17

Nguyễn Văn Thắng

Xóm Bản Tám

 

18

Nông Văn Sáng

Xóm Bản Tám

 

19

Nguyễn Văn Rám

Xóm Bản Tám

 

20

Lý Văn Pháng

Xóm Co Tó B

 

21

Đặng Văn Nần

Xóm Co Tó B

 

22

Đặng Văn Lằm

Xóm Co Tó B

 

23

Đặng Văn Lù

Xóm Co Tó B

 

24

Hoàng Trường Dũng

Xóm Bó Hoạt

 

25

Đàm Văn Hản

Xóm Bó Hoạt

 

26

Đặng văn Phương

Xóm Bó Hoạt

 

27

Phương Thị Sải

Xóm Bó Hoạt

 

28

Đặng Văn Nam

Xóm Bó Hoạt

 

29

Đặng Văn Thượng

Xóm Bó Hoạt

 

30

Hoàng Văn Bằng

Xóm Bó Hoạt

 

31

Đàm Văn Xính

Xóm Co Tó A

 

32

Nông Văn Thiệu

Xóm Co Tó A

 

33

Phương Văn Sỉnh

Xóm Co Tó A

 

34

Phương Văn Hàn

Xóm Co Tó A

 

35

Phương Văn Dũng

Xóm Co Tó A

 

36

Nông Văn Riấn

Xóm Co Tó A

 

37

Nguyễn Thị Yến

Xóm Vạc Khoang

 

II

Xã Quang Vinh

1

1

Vương Văn Đèn

Xóm Cả Pắng

 

III

Xã Quang Hán

2

1

Vi Văn Chầu

Xóm Đông Rìa

 

2

Dương Văn Quán

Xóm Đông Rìa

 

IV

Xã Quốc Toản

22

1

Phùng Thị Bông

Xóm Nhòm Nhèm

 

2

Vương Văn Dương

Xóm Nhòm Nhèm

 

3

Long Thị Nình

Xóm Nhòm Nhèm

 

4

Phùng Văn Hoàn

Xóm Nhòm Nhèm

 

5

Đàm Văn Đình

Xóm Pác Vầu

 

6

Đàm Văn Chiều

Xóm Pác Vầu

 

7

Hoàng Văn Tuân

Xóm Pác Vầu

 

8

Sầm Văn Tiến

Xóm Lũng Táo

 

9

Vi Văn Độ

Xóm Lũng Đẩy Trên

 

10

Vương Văn Trường

Xóm Lũng Đẩy Trên

 

11

Nông Văn Thắng

Xóm Lũng Đẩy Trên

 

12

Sầm Văn Hành

Xóm Cốc Phát

 

13

Đàm Văn Niên

Xóm Cao Xuyên

 

14

Đàm Văn Nam

Xóm Cao Xuyên

 

15

Đàm Văn Nhậm

Xóm Cao Xuyên

 

16

Đàm Thị Mẹt

Xóm Cao Xuyên

 

17

Bế Văn Ninh

Xóm Cao Xuyên

 

18

Đàm Văn Lập

Xóm Cao Xuyên

 

19

Đàm Văn Hưng

Xóm Cao Xuyên

 

20

Đàm Văn Hiến

Xóm Cao Xuyên

 

21

Hoàng Văn Mừng

Xóm Cao Xuyên

 

22

Hoàng Thị Dí

Xóm Lũng Giang

 

V

Xã Lưu Ngọc

3

1

Hoàng Thị Xuân

Xóm Lũng Quýn

 

2

Hoàng Văn Ngọc

Xóm Lũng Cưởm

 

3

Trương Văn Đòng

Xóm Lũng Cưởm

 

VI

Xã Tri Phương

48

1

Hoàng Văn Sảng

Xóm Củng Kẹo

 

2

Hoàng Thị Thìao

Xóm Củng Kẹo

 

3

Hoàng Văn Tỉnh

Xóm Củng Kẹo

 

4

Nông Văn Dũng

Xóm Củng Kẹo

 

5

Nông Văn Đình

Xóm Nà Đán

 

6

Nông Văn Sao

Xóm Nà Đán

 

7

Cam Thị Sinh

Xóm Nà Đán

 

8

Sầm Văn Cát

Xóm Nà Đán

 

9

Đàm Thị Nớp

Xóm Nà Đán

 

10

Ngô Thị Khâm

Xóm Nà Đán

 

11

Nông Văn Trưởng

Xóm Nà Đán

 

12

Hoàng Văn Thng

Xóm Lũng Nặm

 

13

Hoàng Văn Pà

Xóm Lũng Nặm

 

14

Đàm Văn Phí

Xóm Lũng Nặm

 

15

Hoàng Văn Huần

Xóm Lũng Năm

 

16

Nông Văn Rám

Xóm Lũng Lão

 

17

Lục Văn Phúng

Xóm Bình Chỉnh trên

 

18

Lục Văn Phúc

Xóm Bình Chỉnh trên

 

19

Hoàng Văn Píao

Xóm Bình Chỉnh trên

 

20

Hoàng Văn Khí

Xóm Bình Chỉnh trên

 

21

Lục Văn Min

Xóm Bình Chỉnh trên

 

22

Hoàng Văn Nú

Xóm Bình Chỉnh trên

 

23

Lục Văn Ngán

Xóm Bình Chỉnh trên

 

24

Hoàng Văn Khèn

Xóm Bình Chỉnh trên

 

25

Lục Văn Ngần

Xóm Bình Chỉnh trên

 

26

Nguyễn Văn Pèng

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

27

Nông Văn Rán

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

28

Đinh Văn Ky

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

29

Nông Văn Hò

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

30

Luông Văn Cháng

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

31

Nông Văn Tùi

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

32

Nông Văn Tìn

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

33

Nguyễn Văn Phài

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

34

Nông Văn Huỳnh

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

35

Nguyễn Văn Hưởng

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

36

Nguyễn Văn Chủng

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

37

Triệu Văn Cộ

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

38

Hoàng Văn Thím

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

39

Nông Văn Sín

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

40

Nông Văn Chán

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

41

Ngô Văn Nện

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

42

Nông Văn Phng

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

43

Nông Văn Rin

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

44

Nông Thị Tăng

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

45

Lý Văn Điều

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

46

Hoàng Văn Dài

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

47

Nông Văn Cứ

Xóm Lũng Pàu Thiến

 

48

Nông Văn Thải

Xóm Lũng Năm

 

VII

Xã Xuân Nội

2

1

Trương Văn Quẩy

Xóm Làn Hoài

 

2

Đàm Văn Hải

Xóm Súm Trên

 

HUYỆN HÀ QUẢNG

 

I

Xã Cải Viên

16

1

Sầm Văn Khèn

Xóm Tả Piẩu

 

2

Hoàng Văn Tó

Xóm Nặm Niệc

 

3

Dương Văn Sán

Xóm Nặm Niệc

 

4

Dương Văn Síu

Xóm Nặm Niệc

 

5

Hoàng Văn Sình

Xóm Lũng Pán

 

6

Hoàng Văn Đức

Xóm Lũng Pán

 

7

Lâm Văn Hàn

Xóm Lũng Pán

 

8

Nông Văn Hiền

Xóm Lũng Pán

 

9

Nông Văn Lần

Xóm Lũng Pán

 

10

Dương Văn Sàng

Xóm Lũng Pán

 

11

Hoàng Văn Thắng B

Xóm Lũng Pán

 

12

Nông Văn Hùng

Xóm Lũng Pán

 

13

Hoàng Thị Kè

Xóm Chông Mạ

 

14

Lý Văn Tinh

Xóm Chông Mạ

 

15

Dương Văn Phù B

Xóm Chông Mạ

 

16

Dương Văn Học

Xóm Chông Mạ

 

II

Xã Hồng Sỹ

2

1

Triệu Văn Phủng

Xóm Pác Táng

 

2

Triệu Văn Màu

Xóm Pác Táng

 

III

Xã Sỹ Hai

5

1

Nông Văn Hứng

Xóm Lũng Quảng

 

2

Đào Văn Lầu

Xóm Lũng Bông

 

3

Hoàng Văn Trường

Xóm Nặm Thuổm

 

4

Nông Văn Lâm

Xóm Lũng Bông

 

5

Nông Văn Phủng

Xóm Kính Trên

 

IV

Thị trấn Xuân Hòa

34

1

Hoàng Thị Lê

Tổ Xuân Trường

 

2

Hứa Văn Lệ

Tổ Xuân Trường

 

3

Triệu Văn Cạu

Xóm Mai Nưa

 

4

Bế Đình Văn

Xóm Nà Vạc 2

 

5

Lục Bế Chuyên

Xóm Nà Vạc 2

 

6

Hứa Văn Mái

Xóm Nà Vạc 2

 

7

Bế Văn Khí

Xóm Nà Vạc 2

 

8

Bế Thị Tuyết

Xóm Nà Vạc 2

 

9

Bế Văn Cnh

Xóm Nà Vạc 1

 

10

Nông Văn Nằng

Xóm Nà Vạc 1

 

11

Trần Thị Lẹn

Xóm Nà Chang

 

12

Đinh Văn Mộc

Xóm Nà Chang

 

13

Trương Văn phóong

Xóm Tả Pàng

 

14

Lương Văn Thành

Tổ Xuân Vinh

 

15

Hoàng Văn Quảng

Xóm Nà Ngần

 

16

Triệu Trung Bộ

Xóm Nà Ngần

 

17

Sỹ Văn Quý

Xóm Nà Ngần

 

18

Hoàng Văn Kẹn

Xóm Yên Luật 1

 

19

Hứa Quang Lìu

Xóm Yên Luật 1

 

20

Hứa Văn Trình

Xóm Yên Luật 1

 

21

Hoàng Văn Xuất

Xóm Yên Luật 1

 

22

Bế Văn Phấn

Tổ Xuân Lộc

 

23

Dương Thị Hải

Xóm Bản Giàng 1

 

24

Tô Văn Lê

Xóm Bản Giàng 1

 

25

Mã Thị Hiếu

Xóm Bản Giàng 1

 

26

Nông Văn Thòng

Xóm Bản Giàng 2

 

27

Nông Ngọc Văn

Xóm Bản Giàng 2

 

28

Sầm Thị Thịch

Xóm Bản Giàng 2

 

29

Dương Văn Dũng

Xóm Bản Giàng 2

 

30

Phương Đàm Tùy

Xóm Đôn Chương

 

31

Lục Văn Tướng

Xóm Yên Luật 2

 

32

Hoàng Văn Duẩn

Xóm Yên Luật 2

 

33

Hoàng Liêu Cương

Xóm Yên Luật 2

 

34

Hoàng Văn Long

Tổ Xuân Đại

 

V

Xã Tổng Cọt

30

1

Trương Văn Hòa

Xóm Pài Bá

 

2

Khằm Văn Thín

Xóm Pài Bá

 

3

Khằm Văn Quốc

Xóm Pài Bá

 

4

Dương Văn Trung

Xóm Ngườm Luông

 

5

Lầm Văn Quyết

Xóm Ngườm Luông

 

6

Lục Văn Dếnh

Xóm Thiêng Ngọa

 

7

Lục Văn Đội

Xóm Thiêng Ngọa

 

8

Dương Văn Món

Xóm Thiêng Ngọa

 

9

Lục Văn Xìu

Xóm Thiêng Ngọa

 

10

Lục Văn Hính

Xóm Thiêng Ngọa

 

11

Lục Văn Quyềnh

Xóm Thiêng Ngọa

 

12

Sái Văn Phú

Xóm Lũng Rì

 

13

Đặng Văn Xíu

Xóm Lũng Rì

 

14

Sái Văn Bào

Xóm Lũng Rì

 

15

Dương Văn Rín

Xóm Rằng Đán

 

16

Chung Văn Quý

Xóm Rằng Đán

 

17

Hoàng Thị Phiần

Xóm Rằng Đán

 

18

Lục Thị Thải

Lũng Túm Mn

 

19

Đặng Văn Sơn

Xóm Lũng Giỏng

 

20

Dương Văn Miạo

Xóm Lũng Giỏng

 

21

Vương Văn Xìu

Xóm Kéo Sỹ

 

22

Lục Văn Vinh

Xóm Kéo Sỹ

 

23

Hoàng Thị Phấn

Xóm Kéo Sỹ

 

24

Vương Đức Mnh

Xóm Kéo Sỹ

 

25

La Thị Trang

Xóm Lũng Ái

 

26

La Thị Xiêm

Xóm Lũng Ái

 

27

Phan Thị Lợi

Xóm Lũng Ái

 

28

Nông Văn Nam

Xóm Lũng Ái

 

29

Sầm Văn Trường

Xóm Lũng Tao

 

30

Lý Thị Và

Xóm Cọt Nưa

 

VI

Xã Hạ Thôn

2

1

Triệu Văn Sơn

Xóm Chắm Ché

 

2

Đào Văn Hồng

Xóm Cốc Sa

 

VII

Xã Lũng Nặm

1

1

Lương Văn Định

Xóm Cả Má

 

VIII

Xã Nà Sác

2

1

Đòa Trần Hùng

Xóm Cốc Sâu

 

2

Nhan Văm Thúy

Xóm Lũng Pỉa

 

IX

Xã Nội Thôn

5

1

Hoàng Văn Dinh

Xóm Làng Lỷ

 

2

Đặng Văn Lãng

Xóm Lũng Rại

 

3

Vương Văn Lâm

Xóm Cả Tiểng

 

4

Đinh Văn Loòng

Xóm Rủ Rả

 

5

Đinh Văn Roỏng

Xóm Rủ Rả

 

X

Xã Vân An

1

1

Đinh Văn Dũng

Xóm Lũng Rẩu

 

XI

Xã Hạ Thôn

1

1

Lý Văn De

Xóm Rằng Khoen

 

XII

Xã Thượng Thôn

2

1

Liêu Thị Ngò

Xóm Thượng Sơn

 

2

Lương Văn Quý

Xóm Lũng Hóng

 

XIII

Xã Mã Ba

2

1

Nông Văn Phóong

Xóm Keng Cả

 

2

Đào Thị Sóng

Xóm Lũng Rn

 

HUYỆN PHỤC HÒA

 

I

Xã Mỹ Hưng

8

1

Lý Văn Dần

xóm Bản Mới

 

2

Lý Văn Toàn

xóm Bản Mới

 

3

Nông Văn Bảo

xóm Pò Hẩu

 

4

Hoàng Văn Trình

xóm Bản Đâư - Lũng Nặm

 

5

Hoàng Văn Tôn

xóm Bản Đâư - Lũng Nặm

 

6

Hà Thị Len

xóm Bản Đâư - Lũng Nặm

 

7

Hoàng Văn Phùng

xóm Bản Đâư - Lũng Nặm

 

8

Hoàng Văn Ích

xóm Bản Đâư - Lũng Nặm

 

II

Xã Lương Thiện

8

1

Lâm Văn Bắc

xóm Bản Rằm

 

2

Lý Văn Pảu

xóm Bản Chang

 

3

Hoàng Văn Hòa

xóm Bản Chang

 

4

Lý Văn Quyền

xóm Nà Dạ

 

5

Lâm Văn Chăn

xóm Nà Dạ

 

6

Lâm Văn Mèn

xóm Nà Dạ

 

7

Thạch Văn Nam

xóm Lũng Cọ

 

8

Lục Văn Đồng

xóm Lũng Cọ

 

III

Xã Cách Linh

14

1

Long Văn Tiệp

Xóm Noọc Tổng

 

2

Đinh Thị Phiêu

xóm Bản Mn

 

3

Nông Văn Phương

xóm Khuổi Luông

 

4

Mông Văn Soòng

Xóm Lũng Vài

 

5

Chu Thế Độ

Xóm Lăng Hoài Đâư

 

6

Nông Riu Mình

Phố 1, xã Cách Linh

 

7

Đinh Thị Phong

xóm Bản Men

 

8

Đàm Công Chức

xóm Bản Mỏ

 

9

Hứa Văn Trường

xóm Đông Chiêu

 

10

Đàm Văn Nghiệm

xóm Đông Chiêu

 

11

Đàm Thị Xi

Phố 2

 

12

Nông Thị Xím

Phố 2

 

13

Triệu Thị Ngọc

Phố 2

 

14

Lã Sảo Khuay

Phố 2

 

IV

Xã Hồng Đại

5

1

Hoàng Văn Đại

xóm Cốc Đứa

 

2

Hà Văn Đô

xóm Nà Suối B

 

3

La Thị Bách

xóm Nà Suối B

 

4

Đàm Thị Lẹn

xóm Tà Lạc

 

5

Đàm Văn Đinh

xóm Khưa Mnh

 

V

Xã Triệu Âu

26

1

Hoàng Văn Đức

Xóm Tha Miang

 

2

Triệu Văn Đoàn

Xóm Ròng Pàng

 

3

Đàm Văn Hằng

Xóm Bản Co

 

4

Lương Văn Hoan

Xóm Bản Co

 

5

Đàm Văn Điền

Xóm Bản Co

 

6

Bế Thị Hóa

Xóm Bản Co

 

7

Bế Văn Vị

Xóm Bản Co

 

8

Đàm Văn Bảy

Xóm Bản Co

 

9

Sầm Văn Tuyên

Xóm Bản Co

 

10

Lương Văn Quyết

Xóm Bản Co

 

11

Nguyễn Văn Nhan

Xóm Bản Sàng

 

12

Đinh Thị Tằm

Xóm Bản Buống

 

13

Bế Văn Văn

Xóm Bản Buống

 

14

Bế Văn Vị

Xóm Bản Buống

 

15

Bế Văn Hoan

Xóm Bản Buống

 

16

Bế Văn Nam

Xóm Bản Buống

 

17

Bế Văn Trôi

Xóm Bản Bung

 

18

Bế Văn Mô

Xóm Bản Buống

 

19

Bế Thị Non

Xóm Nà Lòa

 

20

Đinh Thị Ý

Xóm Nà Lòa

 

21

Đàm Thị Hằng

xóm Roỏng Pàng

 

22

Đàm Văn Vĩ

xóm Bản Co

 

23

Đàm Văn Nhâư

xóm Bản Co

 

24

Đàm Văn Luân (Tám)

xóm Bản Co

 

25

Hoàng Thị Tiệm

xóm Bản Sàng

 

26

Nông Văn Hải

xóm Phia chiếu

 

VI

Xã Tiên Thành

22

1

Đinh Xuân Nghiêu

Xóm Nà Phia

 

2

Đinh Văn Nhân

Xóm Ba Liên

 

3

Đinh Văn khánh

Xóm Ba Liên

 

4

Đinh Văn Duy

Xóm Ba Liên

 

5

Đinh Văn Quảng

Xóm Ba Liên

 

6

Đinh Văn Viên

Xóm Ba Liên

 

7

Đinh Văn Thế

Xóm Ba Liên

 

8

Đinh Văn Bắc

Xóm Ba Liên

 

9

Hoàng Văn Thượng

Xóm Ba Liên

 

10

Đinh Văn Lai

Xóm Nưa Khau

 

11

Đinh Văn Cuộc

Xóm Nưa Khau

 

12

Lương Văn Thể

Xóm Nưa Khau

 

13

Đinh Văn Thao

Xóm Nưa Khau

 

14

Nông Văn Hoàn

Xóm Ngườm Cuông

 

15

Nông Văn Bường

Xóm Ngườm Cuông

 

16

Nguyễn Đinh Nhoong

Xóm Ngườm Cuông

 

17

Đinh Văn Định

Xóm Ngườm Cuông

 

18

Nông Lôi Thủy

Xóm Ngườm Cuông

 

19

Đinh Văn Thấm

xóm Ba Liên

 

20

Đinh Ngọc Thắng

xóm Ba Liên

 

21

Đinh Đức Thuận

xóm Nưa Khau

 

22

Định Văn thuận

xóm Bản Giuồng

 

V

Thị Trấn Hòa Thuận

1

1

Hoàng Thị Sỉnh

Xóm Bản Cải

 

HUYỆN HẠ LANG

 

 

I

Xã Thắng Li

6

1

Nguyễn Văn Chúa

Xóm Rặc Giang

 

2

Ngọc Văn Thiện

Bản Un (Un thôm)

 

3

Bế Thị Loan (b)

Bản Phạn

 

4

Thẩm Đức Hiệp

Bản Phạn

 

5

Bế Đức Chuyền

Bản Phạn

 

6

Bế Thị Loan (a)

Bản Phạn

 

II

Xã Minh Long

1

1

Hoàng Hồng Hay (CN)

Xóm Bản Suối

 

III

Xã Việt Chu

17

1

Đường Thị Lén

Xóm Nà Đắng Tính

 

2

Lục Văn Đạt

Xóm Nà Đắng Tính

 

3

Hoàng Văn thuận

Xóm Nà Đng Tính

 

4

Hoàng Văn Nghệ

Xóm Nà Đắng Tính

 

5

Hoàng Văn Hơn

Xóm Nà Đắng Tính

 

6

Hà Văn Hòa

Xóm Nà Đắng Tính

 

7

Phùng Văn Tuấn

Xóm Nà Đng Tính

 

8

Hoàng Văn Bảo

Xóm Nà Đắng Tính

 

9

Hoàng Thị Chăm

Xóm Nà Đắng Tính

 

10

Hoàng Văn Tôn

Xóm Nà Đắng Tính

 

11

Hoàng Văn Hoàn

Xóm Nà Đắng Tính

 

12

Nông Thị Hệ

Xóm Bản Các

 

13

Tô Văn Quyết

Xóm Thôm Tháy

 

14

Tô Văn Công

Xóm Thôm Tháy

 

15

Vi Văn Quáng

Xóm Bản Khoỏng

 

16

Nông Thị Nhâm

Xóm Bản Khoỏng

 

17

Nông Thị Sau

Xóm Bản Khoỏng

 

IV

Xã Đức Quang

7

1

Hoàng Văn Thảy

Xóm Nà Pác

 

2

Hoàng Đức Văn (CN)

Xóm Nà Pác

 

3

Nông Văn Cầu

Xóm Pò Sao

 

4

Nông Văn Tiên (CN)

Xóm Bản Nhăng

 

5

Nông Văn Núm

Xóm Bản Nhăng

 

6

Triệu Thị Nhèo (CN)

Xóm Bản Sùng

 

7

Nông Văn Nghiệp (CN)

Xóm Coỏng Hoài

 

V

Xã Thị Hoa

1

1

Nông Văn Dền

Cốc Nhan

 

VI

Xã Kim Loan

2

1

Nông Văn Hiển

Gia Lường

 

2

Nông Văn Nhinh

Âu Kít

 

VII

Xã Vinh Quý

2

1

Phùng Thị Mào

Khâu Lừa

 

2

Hà Văn Đại

Bản Mỉn

 

HUYỆN BẢO LÂM

 

I

Xã Yên Thổ

25

1

Hoàng Văn Phon

Xóm Bản Nghõe

 

2

Trương Văn Chảy

Xóm Bản Nghõe

 

3

Trang A Sì

Xóm Lũng Liềm

 

4

Ma A Tú

Xóm Lũng Liềm

 

5

Sùng A Chạ

Xóm Lũng Liềm

 

6

Lý A Páo (b)

Xóm Lũng Lim

 

7

Vừ A Chấu

Xóm Lũng Lim

 

8

Vừ A Sính (a)

Xóm Lũng Liềm

 

9

Lý Dào Tỉnh

Xóm Bản Búng

 

10

Lầu A Giàng

Xóm Bản Búng

 

11

Phùng Kiềm Phâu

Xóm Bản Búng

 

12

Phón Văn Chiến

Xóm Khâu Han

 

13

Mã Văn Long

Xóm Khâu Han

 

14

Hứa Văn Bảo

Xóm Khâu Han

 

15

Đặng Văn Hồng

Xóm Khuổi Chuồng

 

16

Lý Văn Các

Xóm Khuổi Chuồng

 

17

Lý Văn Điền (b)

Xóm Khuổi Chuồng

 

18

Sùng Thị Đâư

Xóm Khuổi Chuồng

 

19

Hoàng Văn Xanh

Xóm Cà Tắm

 

20

Trần Quầy Piao

Xóm Cà Tắm

 

21

Hoàng Văn Siểm

Xóm Lũng Cuổi

 

22

Hà Thị Chẳm

Xóm Lũng Cuổi

 

23

Tạ Văn Sỷ

Xóm Khên Lền

 

24

Sầm Văn Long

Xóm Bản Đuốc

 

25

Vương Văn Xướng

Xóm Bản Đuc

 

II

Xã Đức Hạnh

44

1

Chung Văn Bình

Xóm Cà Pn A

 

2

Châu Văn Phiên

Xóm Cà Pn A

 

3

Tô Văn Rụng

Xóm Cà Pn A

 

4

Tô Văn Lè

Xóm Cà Pn A

 

5

Châu Văn Lính

Xóm Cà Pn A

 

6

Lăng Thị Nhính

Xóm Cà Pn A

 

7

Tô Văn Rụng

Xóm Cà Pn A

 

8

Hâừ Mí Ná

Xóm Nà Hu

 

9

Sần Mí Lỳ

Xóm Nà Hu

 

10

Lăng Văn Viện

Xóm Cà Đổng

 

11

Cự A Quyền

Xóm Cà Đổng

 

12

Vừ Mí Sá

Xóm Cà Đổng

 

13

Vừ Mí Sùng

Xóm Cà Đổng

 

14

Sần Mí Chứ

Xóm Cà Đổng

 

15

Linh Văn Cường

Xóm Nà Và

 

16

Thò Mì Sình

Xóm Khuổi Sang

 

17

Vừ Mí Slính

Xóm Khuổi Sang

 

18

Ma Thị Mảy

Xóm Khuổi Sang

 

19

Sần Mí Mùa

Xóm Khuổi Sang

 

20

Vừ Mí Po

Xóm Khuổi Sang

 

21

Sần Mí Po

Xóm Khuổi Sang

 

22

Thò Mí Chính

Xóm Khuổi Sang

 

23

Thò Mí Chứ

Xóm Khuổi Sang

 

24

Nông Văn Thoa

Xóm Cà Mèng

 

25

Ma Văn Thu

Xóm Cà Mèng

 

26

Nông Văn Vẽ

Xóm Cà Mèng

 

27

Sần Mí Và

Xóm Chè Lỳ A

 

28

Thào Mí Già

Xóm Chè Lỳ A

 

29

Lăng Văn Hình

Xóm Cà Pn B

 

30

Nông Văn Thinh

Xóm Cà Pn B

 

31

Châu Văn Dèn

Xóm Cà Pn B

 

32

Sần Mí Tủa

Xóm Cà Pn B

 

33

Sần Mí Vừ

Xóm Cà Pn B

 

34

Sần Mí Nù B

Xóm Cà Pn B

 

35

Vừ Mí Già B

Xóm Cà Pn B

 

36

Sần Mí Lúa

Xóm Cà Pn B

 

37

Thào Mí Sính C

Xóm Cà Pn B

 

38

Thào Mí Sình C

Xóm Cà Pn B

 

39

Châu Văn Thần

Xóm Cà Pn B

 

40

Ma Thị Sải

Xóm Cà Pn B

 

41

Sần Mí

Xóm Lũng Mần

 

42

Thào Mí Lúa

Xóm Dình Phà

 

43

Sần Mí Lúa

Xóm Dình Phà

 

44

Chu Văn Tượng

Xóm Cà Lung

 

III

Xã Mông Ân

26

1

Lầu A Chả

Xóm Phiêng Mẹng

 

2

Lý Hồng Vàng

Xóm Phiêng Mẹng

 

3

Vừ Sùng Páo

Xóm Phiêng Mẹng

 

4

Hoàng A Giang

Xóm Phiêng Mẹng

 

5

Thào Văn Dẩư

Xóm Đon Sài

 

6

Hoàng Súa Ve

Xóm Đon Sài

 

7

Hoàng Chống Dẩư

Xóm Đon Sài

 

8

Hoàng Văn Vàng

Xóm Đon Sài

 

9

Hoàng Văn Sùng (2)

Xóm Đon Sài

 

10

Trương Văn Hồng (2)

Xóm Đon Sài

 

11

Hoàng Văn Lành (3)

Xóm Đon Sài

 

12

Sùng Văn Nồng

Xóm Đon Sài

 

13

Thào Thị Sông

Xóm Đon Sài

 

14

Lương Văn Ú

Xóm Nà Pết

 

15

Lý Văn Kìan

Xóm Nà Pồng

 

16

Ban Văn Ỏn

Xóm Khau Pìo

 

17

Lý Văn Giang

Xóm Khau Pìo

 

18

Tẩn Văn Lai

Xóm Phia Mản

 

19

Triệu Văn Thánh

Xóm Phia Mản

 

20

Nông Văn Thần

Xóm Phia Mản

 

21

Tần Văn Quấy

Xóm Phia Mản

 

22

Hoàng Văn Bằng

Xóm Khau Lạ A

 

23

Thào Văn Dinh

Xóm Nà Làng

 

24

Thào A Gau

Xóm Nà Làng

 

25

Lầu A Dí

Xóm Nặm Ngoại

 

26

Hoàng Văn Dính (a)

Xóm Phia Phi

 

IV

Xã Thái Sơn

20

1

Trương A Vừ

Xóm Khuổi Dùa

 

2

Hoàng A Vàng

Xóm Sáng Xoáy

 

3

Sùng A Sính

Xóm Sáng Xoáy

 

4

Nông Văn Cảnh

Xóm Nà Nàng

 

5

Ban Văn Phong

Xóm Nà Nàng

 

6

Ma A Cháng (A)

Khau Dề

 

7

Vừ A Dình

Khau Dề

 

8

Đặng Văn Giều

Nà Bó

 

9

Lý A Hầư

Bản Lìn

 

10

Lý Vần Kiêm

Bản Là

 

11

Triệu Vần Phâu

Bản Là

 

12

Ma A Xóa

Lũng Vài

 

13

Ma A Dỉa

Lũng Vài

 

14

Hâừ A Chảo

Lũng Vài

 

15

Trang A Làu

Lũng Chang

 

16

Hầu A Vừ

Lũng Chang

 

17

Hầu A Khư

Lũng Chang

 

18

Hầu A Lù

Lũng Chang

 

19

Hoàng Văn Páo

Lũng Chang

 

20

Trang A Dỉa (b)

Lũng Chang

 

V

Xã Vĩnh Phong

16

1

Hầu A Lữ

Xóm Bản Phườn

 

2

Hoàng Văn Phong

Xóm Bản Phườn

 

3

Nông Văn Tuyên

Xóm Bản Phườn

 

4

Nông Văn Bằng

Xóm Én Ngoại

 

5

Chảo Vần Piao

Xóm Nặm Luống

 

6

Chảo Sành Phn

Xóm Nặm Luống

 

7

Thào A Ké

Xóm Én Cổ

 

8

Giàng A Dù

Xóm Phia Tráng

 

9

Chảo Trồng Quẩy

Én Ngoại

 

10

Vàng A Quả

Nặm Tăn

 

11

Giàng A Tú

Lũng Háng

 

12

Hoàng Thị Yên

Phiêng Diềm

 

13

Anh Văn Anh

Én Nội

 

14

Vàng Lnh Nẩn

Phiêng Phổi

 

15

Thào A Vàng

Phiêng Phổi

 

16

Giàng A Dù

Lũng Háng

 

VI

Xã Quảng Lâm

10

1

Vừ Đồng Lềnh

Xóm Cốc Lùng

 

2

Lý Sáu Thanh

Xóm Nà Luông

 

3

Hoàng Văn Phong

Xóm Bản Nà

 

4

Sùng Xía Pá

Xóm Cc Lùng

 

5

Sùng Văn Lý

Xóm Cc Lùng

 

6

Vừ Khái Sinh

Xóm Cốc Lùng

 

7

Hoàng Thị Xía

Xóm Nà Kiềng

 

8

Vương Thị Mỵ

Xóm Nà Kiềng

 

9

Dương Văn Tu

Xóm Nà Kiềng

 

10

Lý Th Kia

Xóm Bản Nà

 

VII

Xã Thạch Lâm

32

1

Giàng Thị Dùa

Xóm Nặm Tàu

 

2

Vừ Thị Día

Xóm Lũng Rịa

 

3

Đào Văn Lý

Xóm Lũng Rịa

 

4

Lý Thị Día

Xóm Lũng Rịa

 

5

Hoàng Ghè Tu

Xóm Lũng Rịa

 

6

Lý Vẹ Giàng

Xóm Nà Hôm

 

7

Lầu Giống Lỷ

Xóm Nà Ó

 

8

Giàng Mí Tụa

Xóm Nà Ó

 

9

Lý Văn Lý

Xóm Nà Ó

 

10

Hầu Phái Lồng

Xóm Sác Ngà

 

11

Sình Phái Pá

Xóm Sác Ngà

 

12

Lầu Mí Chi

Xóm Sác Ngà

 

13

Sình Mí Chủ

Xóm Sác Ngà

 

14

Hoàng Giống Hanh

Xóm Sác Ngà

 

15

Sùng Chá Dì

Xóm Sác Ngà

 

16

Hầu Văn Thành

Xóm Sác Ngà

 

17

Hầu Mí Chư

Xóm Sác Ngà

 

18

Lý Văn Sinh

Xóm Sác Ngà

 

19

Lý Văn Tuấn

Xóm Sác Ngà

 

20

Thào Mí Pá

Xóm Sác Ngà

 

21

Lý Văn Chung

Xóm Sác Ngà

 

22

Hoàng Pề Lự

Xóm Sác Ngà

 

23

Lý Văn Sà

Xóm Sác Ngà

 

24

Vàng Mí Vả

Xóm Sác Ngà

 

25

Lầu Va Tu

Xóm Sác Ngà

 

26

Hầu Vạ Nô

Xóm Sác Ngà

 

27

Hoàng Phái Sông

Xóm Sác Ngà

 

28

Giàng Sáu Vàng

Xóm Nặm Pục

 

29

Lý Vẹ Sinh

Xóm Nặm Pục

 

30

Trương Thi Dê

Xóm Khau Ca

 

31

Dương Ghề Lầu

Xóm Khau Ràng

 

32

Nguyễn Văn Bình

Xóm Bản Luầy

 

VIII

Xã Vĩnh Quang

84

1

Dương Văn Chản

Xóm Nà Phíao

 

2

Mỏ Văn Bến

Xóm Bản Miều

 

3

Vừ Thào Pá

Xóm Cốc Tém

 

4

Hầư A Vừ

Xóm Cốc Tém

 

5

Vừ A Tú (c)

Xóm Cốc Tém

 

6

Hầu A Dính

Xóm Cốc Tém

 

7

Vừ Thào Pá

Xóm Cốc Tém

 

8

Hầu A Vừ

Xóm Cc Tém

 

9

Lý A Ký

Xóm Cốc Tém

 

10

Vừ A Tú (c)

Xóm Cc Tém

 

11

Lầu Thị Dé

Xóm Nà Hiên

 

12

Vừ A Pá (d)

Xóm Nà Hiên

 

13

Vừ A Pá (b)

Xóm Nà Hiên

 

14

Vừ A Pá (d)

Xóm Nà Hiên

 

15

Vừ A Pá (b)

Xóm Nà Hiên

 

16

Vừ A Dính (a)

Xóm Nà Hiên

 

17

Vừ A Dính (a)

Xóm Nà Hiên

 

18

Lý Kiềm Vầy

Xóm Đông Kẹn

 

19

Lý Vần Hiang

Xóm Đông Kẹn

 

20

Đặng Dào Nhàn

Xóm Đông Kẹn

 

21

Sần Quầy Kiêm

Xóm Đông Kẹn

 

22

Đặng Sùn Quang

Xóm Đông Kẹn

 

23

Chảo Sềnh Mình

Xóm Đông Kẹn

 

24

Đặng Dào Nhàn

Xóm Đông Kẹn

 

25

Đặng Sùn Mình

Xóm Đông Kẹn

 

26

Phủng Trần Phin

Xóm Đông Kẹn

 

27

Sần Quầy Kiêm

Xóm Đông Kẹn

 

28

Lý Vần Hiang

Xóm Đông Kẹn

 

29

Lý Kiềm Vầy

Xóm Đông Kẹn

 

30

Chảo Sành Tòong

Xóm Đông Kẹn

 

31

Sần Quầy Mềnh

Xóm Đông Kẹn

 

32

Chảo Khì Piao

Xóm Đông Kẹn

 

33

Phủng Trần Lìn

Xóm Nà Lầu

 

34

Đặng Trần Lìn

Xóm Nà Lu

 

35

Quan Văn Khôi

Xóm Nà Ngà

 

36

Hoàng Văn Tường

Xóm Nà Ngà

 

37

Ma Văn Lâm

Xóm Nà Ngà

 

38

Hoàng A Pá

Xóm Nà Ngà

 

39

Lục Thanh Chài

Xóm Nà Ngà

 

40

Trương Văn Cảnh

Xóm Nà Ngà

 

41

Quan Văn Hạnh

Xóm Nà Ngà

 

42

Trương Văn Bng

Xóm Nà Ngà

 

43

Ma A Pá (b)

Xóm Thiêng Nà

 

44

Sùng A Lự

Xóm Thiêng Nà

 

45

Sùng A Sếnh

Xóm Thiêng Nà

 

46

Lầu A Qủa

Xóm Thiêng Nà

 

47

Ma A Dùa

Xóm Thiêng Nà

 

48

Ma Vàng Pá

Xóm Thiêng Nà

 

49

Ma A Sếnh (a)

Xóm Thiêng Nà

 

50

Ma A Sếnh (b)

Xóm Thiêng Nà

 

51

Sùng A Pá

Xóm Thiêng Nà

 

52

Sùng Lỳ Pá

Xóm Thiêng Nà

 

53

Ma A Sếch

Xóm Thiêng Nà

 

54

Lục Thanh Chài

Xóm Bản Miều

 

55

Triệu Sành Ú

Xóm Khuổi Rò

 

56

Chảo Trần Cản

Xóm Khuổi Rò

 

70

Chảo Chằn Lìn

Xóm Khuổi Rò

 

71

Chảo Sành Phấu

Xóm Khuổi Rò

 

57

Vừ A Dính

Xóm Nà Tm

 

58

Lầu A Vàng

Xóm Nà Tốm

 

59

Đặng Sùn Quang

Xóm Phiêng Rù

 

60

Đặng Sùn Tỉnh

Xóm Phiêng Rù

 

61

Chảo Sềnh Mình

Xóm Phiêng Rù

 

62

Bàn Sành Cản

Xóm Bản Chang

 

63

Chảo Trằn Trình

Xóm Bản Chang

 

64

Bàn Sành Nần

Xóm Bản Chang

 

65

Bàn Văn Chản

Xóm Bản Chang

 

66

Chảo Chằn Châu

Xóm Bản Chang

 

72

Phủng Trần Phin

Xóm Bản Chang

 

73

Bàn Sành Piao

Xóm Bản Chang

 

74

Bàn Sành Hiang

Xóm Bản Chang

 

67

Chảo Tòn Nhẩy

Xóm Bản Chang

 

68

Vừ A Lừ

Xóm Nặm Lạn

 

69

Hoàng A Cư

Xóm Ắc È

 

75

Đặng Dùn Chán

Xóm Nặm Uốm

 

76

Bàn Sềnh Sang

Xóm Nặm Uốm

 

77

Chảo Vần Sơn

Xóm Nặm Uốm

 

78

Chảo Chằn Chòi

Xóm Nặm Uốm

 

79

Vàng A Xóa

Xóm Nà Phíao

 

80

Vàng A Lý

Xóm Nà Phíao

 

81

Chảo Phù Nần

Xóm Nà Lầu

 

82

Vàng Pá Lý

Xóm Khuổi Náy

 

83

Vừ A Sài

Xóm Nặm Lạn

 

84

Lý Thị Cáy

Xóm Thiêng Nà

 

IX

Xã Nam Quang

18

1

Phủng Mùi Sâu

Xóm Nà Héng

 

2

Tẩn Phụ Kiêm

Xóm Nà Héng

 

3

Chảo Kiềm Siang

Xóm Nà Héng

 

4

Lý Kiếm Phng

Xóm Nà Héng

 

5

Chảo Sành Kiêm

Xóm Nà Héng

 

6

Hoàng Văn Dằn

Xóm Nặm Ròm

 

7

Sầm Văn Minh

Xóm Nặm Ròm

 

8

Chảo Sành Tỉnh

Xóm Nặm Ròm

 

9

Trang Văn Ỏn

Xóm Nặm Ròm

 

10

Triệu Văn Kiển

Xóm Nặm Ròm

 

11

Đặng Văn n

Xóm Nặm Ròm

 

12

Hoàng Văn Pá (c)

Xóm Nà Viềng

 

13

Nông Văn Chung

Xóm Nà Viềng

 

14

Lầu Văn Sự

Xóm Nà Viềng

 

15

Phủng Tài Chiều

Xóm Nà Viềng

 

16

Lầu Văn Pá

Xóm Pác Ròm

 

17

Lý Văn Vạnh

Xóm Pác Ròm

 

18

Lý Văn Ngài

Xóm Pác Ròm

 

X

Xã Nam Cao

12

1

Trang Văn Sỏng

Xóm Khẩu Cắm

 

2

Nguyễn Văn Dăn

Xóm Khẩu Cắm

 

3

Lý Mí Co

Xóm Phia Cò

 

4

Giàng Sái Câu

Xóm Phia Cò

 

5

Giàng Mí Dia

Xóm Phia Cò

 

6

Sùng Chúng Sò

Xóm Phia Cò

 

7

Sùng Mí Phư

Xóm Phia Cò

 

8

Sùng Chứ Gió

Xóm Phia Cò

 

9

Vàng Chá Sính

Xóm Phia Cò

 

10

Lý Thị Châư

Xóm Phia Cò

 

11

Chá Só Cá

Xóm Phia Cò

 

12

Lý Chá Cậư

Xóm Phia Cò

 

XI

Xã Tân Việt

54

1

Vừa A Tú

Xóm Khui Hu

 

2

Vừa Thị Dua

Xóm Khuổi Hẩu

 

3

Vừa A Cấu

Xóm Khuổi Hẩu

 

4

Vừa A Quân

Xóm Khuổi Hẩu

 

5

Vừa A Hòa

Xóm Khuổi Hẩu

 

6

Hầu Văn Phúc

Xóm Khuổi Hu

 

7

Hầu A Cầu

Xóm Khuổi Hẩu

 

8

Ma Văn Tuấn

Xóm Khuổi Hẩu

 

9

Vừ A Sào

Xóm Khuổi Hẩu

 

10

Thào A Hòa

Xóm Khuổi Hẩu

 

11

Dương Văn Sùng

Xóm Khuổi Hẩu

 

12

Vừ A Giàng

Xóm Khuổi Hẩu

 

13

Thào A Chá

Xóm Khuổi Hẩu

 

14

Hầu A Giàng

Xóm Khuổi Hẩu

 

15

Hầu A Lòng

Xóm Khuổi Hẩu

 

16

Vừ A Dính (b)

Xóm Khuổi Hẩu

 

17

Sùng Văn Sính

Xóm Khuổi Qua

 

18

Vừ A Dé

Xóm Khuổi Qua

 

19

Dưng Văn Vũ

Xóm Khuổi Qua

 

20

Ma A Giàng (a)

Xóm Khuổi Qua

 

21

Hầu A Chính

Xóm Khuổi Qua

 

22

Dương Văn Dỉa

Xóm Khui Qua

 

23

Ma Văn Tuấn

Xóm Khuổi Qua

 

24

Dương Văn Cụa

Xóm Khuổi Qua

 

25

Sùng A Lợi

Xóm Khui Qua

 

26

Ma Văn Sấn

Xóm Khuổi Qua

 

27

Hầu A Lầu

Xóm Nà Đấng

 

28

Lý Văn Chứ

Xóm Nà Pù

 

29

Thào A Hầu

Xóm Nà Pù

 

30

Thào A Sự (a)

Xóm Nà Pù

 

31

Thào A Sự (b)

Xóm Nà Pù

 

32

Đào Xuân Lầu

Xóm Nà Pù

 

33

Lý A Phứ

Xóm Nà Pù

 

34

Dương Văn Quân (a)

Xóm Nà Pù

 

35

Thào A Quân

Xóm Nà Pù

 

36

Thào A Sóng

Xóm Nà Pù

 

37

Dương Văn Lâm

Xóm Nà Pù

 

38

Thào A Châư (a)

Xóm Nà Pù

 

39

Thào A Vừ (a)

Xóm Nà Pù

 

40

Thào A Dì

Xóm Nà Pù

 

41

Sùng A Chúng

Xóm Khùng Khoàng

 

42

Hầu Văn Páo

Xóm Khùng Khoàng

 

43

Hu Văn Vàng

Xóm Khùng Khoàng

 

44

Vương Văn Khìn

Xóm Khùng Khoàng

 

45

Ma Văn Cấu

Xóm Khùng Khoàng

 

46

Đào Văn Sào

Xóm Lũng Chang

 

47

Hoàng Văn Páo

Xóm Lũng Chang

 

48

Hầu A Dì

Xóm Nà Đấng

 

49

Hầu A Vàng

Xóm Nà Đấng

 

50

Dương Văn Lầu

Xóm Nà Đấng

 

51

Dương Văn Pá

Xóm Nà Đấng

 

52

Hầu A Cầu

Xóm Nà Đấng

 

53

Thào A Cầu

Xóm Nà Đấng

 

54

Lầu Văn Sùng

Xóm Nà Đấng

 

XII

Xã Lý Bôn

1

1

Ma Văn Hón

Xóm Tng Ác

 

XIII

Thị trấn Pác Miầu

1

1

Nông Văn Pá

Xóm Lạng Cá

 

XIV

Xã Thái Học

2

1

Triệu Tà Phấu

Xóm Bản Bó

 

2

Dương Văn Chương

Xóm Nà Piậy

 

HUYỆN BẢO LẠC

 

I

Xã Cô Ba

1

1

Vương Văn Phong

Xóm Nà Bốp

 

II

Xã Đình Phùng

3

1

Đặng Mùi Diết

Xóm Bản Chồi

 

2

Phùng Vần Lụa

Xóm Cốc Thốc

 

3

Triệu Chiều Kiêm

Xóm Nặm Pắt

 

III

Xã Phan Thanh

2

1

Ma A Sùng (De)

Xóm Thẳm Thon B

 

2

Ma A Dính

Xóm Bó Tẹ

 

IV

Xã Hưng Thịnh

1

1

Triệu Vằn Kiêm

Xóm Phiêng Buống

 

V

Xã Khánh Xuân

1

1

Hoàng Văn Chương

Xóm Bản Dim

 

VI

Xã Cốc Pàng

3

1

Nông Văn Máo

Xóm Cốc Sâu

 

2

Nông Văn Hùng

Xóm Khuổi Tng

 

3

Sần Văn Đại

Xóm Nà Nhùng

 

VII

Xã Hưng Đạo

1

1

Lầu A Dầư

Xóm Ngàm Vàng

 

VIII

Xã Sơn Lập

53

1

Hoàng A Hử

Xóm Khuổi Tâư

 

2

Sùng A Dẩư

Xóm Khuối Tâư

 

3

Hoàng Chứ Lành (A)

Xóm Khuổi Tâư

 

4

Giàng A Dẩư

Xóm Khuổi Tâư

 

5

Dương Văn Sinh

Xóm Khuổi Tâư

 

6

Hoàng Ghẻ Tu

Xóm Khuổi Tâư

 

7

Hầư A Mù

Xóm Khuổi Tâư

 

8

Hoàng Văn Sung

Xóm Khuổi Tâư

 

9

Sùng A Dầư

Xóm Khuổi Tâư

 

10

Giàng A Mả

Xóm Khuổi Tâư

 

11

Hoàng A Dé (Pù Cà)

Xóm Khuổi Tâư

 

12

Hoàng A Tu

Xóm Khuổi Tâư

 

13

Thào Tu Sính

Xóm Khuổi Tâư

 

14

Hoàng A Danh

Xóm Khuổi Tâư

 

15

Hoàng Ka Lý

Xóm Khuổi Tâư

 

16

Hoàng A Tu

Xóm Khuổi Tâư

 

17

Hoàng A Dé (Khau Ho)

Xóm Khuổi Tâư

 

18

Sùng A Dinh

Xóm Khuổi Tâư

 

19

Giàng Văn Xuyên

Xóm Khuổi Tâư

 

20

Hoàng A Dinh

Xóm Khuổi Tâư

 

21

Thào Pá Me

Xóm Khuổi Tâư

 

22

Hoàng A Phồng

Xóm Khuổi Tâư

 

23

Hoàng A Pá (A)

Xóm Khuổi Tâư

 

24

Lu Văn Danh

Xóm Khuổi Tâư

 

25

Hoàng Vệ Kỷ

Xóm Khuổi Tâư

 

26

Hoàng A Hòa

Xóm Khuổi Tâư

 

27

Hoàng A Dế

Xóm Khuổi Tâư

 

28

Hoàng A Sử

Xóm Khuổi Tâư

 

29

Thào Sanh Pá

Xóm Khuổi Tâư

 

30

Giàng A Dinh

Xóm Khuổi Tâư

 

31

Hoàng Hồng Thanh

Xóm Khuổi Tâư

 

32

Hoàng A Mê

Xóm Khuổi Tâư

 

33

Thào Nhùa Sanh

Xóm Khuổi Tâư

 

34

Thào Hồng Tu

Xóm Khuổi Tâư

 

35

Hoàng Thị Khìao

Xóm Khuổi Tâư

 

36

Thào A Dấu

Xóm Khuổi Tâư

 

37

Hoàng Sái Vừ

Xóm Khuổi Tâư

 

38

Hoàng Sáu Vè

Xóm Khuổi Tâư

 

39

Hoàng A Pá (Gương)

Xóm Khuổi Tâư

 

40

Thào A Ngài

Xóm Khuổi Tâư

 

41

Hoàng Ân Tu

Xóm Khuổi Tâư

 

42

Hoàng A Pá (B)

Xóm Khuổi Tâư

 

43

Thào A Thề

Xóm Khuổi Tâư

 

44

Hoàng A Vừ

Xóm Khuổi Tâư

 

45

Hoàng Quân Sử

Xóm Khuổi Tâư

 

46

Hoàng Hng Dê

Xóm Khuổi Tâu

 

47

Thào A Pá (B)

Xóm Khuổi Tâu

 

48

Ma A Dẩư

Xóm Ồng Théc

 

49

Thào A Thè

Xóm ng Théc

 

50

Ma A Sìa

Xóm ng Théc

 

51

Sùng A Tu

Xóm ng Théc

 

52

Sùng A Thè

Xóm ng Théc

 

53

Ma A Senh

Xóm ng Théc

 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH

 

I

Xã Đình Phong

1

1

Luông Thị Hoa

Xóm Pác Gọn

 

II

Xã Ngọc Côn

19

1

Đinh Văn Sung

Xóm Pò Peo

 

2

Trần Văn Thâm

Xóm Bải Miài

 

3

Trần Văn Nặng

Xóm Bải Miài

 

4

Lương Văn Cứu

Xóm Bải Miài

 

5

Trần Văn Bái

Xóm Bải Miài

 

6

Trần Văn Tuần

Xóm Bải Miài

 

7

Hoàng Văn Thức

Xóm Bải Miài

 

8

Đinh Xuân Quạt

Xóm Bo Hay - Pác Ngà

 

9

Hà Văn Sông

Xóm Bo Hay - Pác Ngà

 

10

Hà Văn Diệu

Xóm Bo Hay - Pác Ngà

 

11

Đinh Thị Cưởm

Xóm Bo Hay - Pác Ngà

 

12

Vương Văn Thụ

Xóm Bo Hay - Pác Ngà

 

13

Đinh Văn Bằng

Xóm Bo Hay - Pác Ngà

 

14

Hà Văn Luân

Xóm Bo Hay - Pác Ngà

 

15

Hoàng Văn Vĩ

Xóm Khưa Hoi

 

16

Nông Văn Toán

Xóm Khưa Hoi

 

17

Hoàng Văn Mậu

Xóm Khưa Hoi

 

18

Triệu Văn Tuân

Xóm Khưa Hoi

 

19

Đinh Văn Cam

Xóm Đông Si - Nà Giào - Tự Bản

 

III

Xã Phong Nặm

2

1

Nông Thị Phượng

Xóm Nà Hâu - Nà Chang

 

2

Triệu Văn Đồng

Xóm Cốc Rùng

 

IV

Xã Ngọc Chung

7

1

Nguyễn Văn Dữ

Xóm Pác Quan

 

2

Hoàng Văn Lòng

Xóm Giộc Khăm

 

3

Lục Thị Mèo

Xóm Giộc Vung

 

4

Tô Văn Thành

Xóm Giộc Vung

 

5

Tô Văn Đảm

Xóm Giộc Vung

 

6

Lục Thị Yi

Xóm Giộc Vung

 

7

Hoàng Văn Hi

Xóm Giộc Vung

 

V

Xã Ngọc Khê

3

1

Hoàng Văn Chiến

Xóm Bản Nhom

 

2

La Văn Yen

Xóm Nà Bai - Kha Mong

 

3

Hoàng Thị Hành

Xóm Giộc Sâu

 

HUYỆN THẠCH AN

 

I

Xã Lê Lai

1

1

Nông Thị Nơm

Xóm Nà Lình

 

II

Xã Minh Khai

1

1

Triệu Văn Chiu

Xóm Pác Duốc

 

III

Xã Vân Trình

1

1

Lương Văn Nhân

Thôn Lũng Chi

 

IV

Xã Đức Thông

1

1

Triệu Văn Viển

Thôn Cẩu Lặn

 

V

Xã Đức Xuân

5

1

Bế Văn Hanh

Thôn Pác khoang

 

2

Vi Hải Lệ

Thôn Tục Ngã

 

3

Nông thị Liên

Thôn Tục Ngã

 

4

Hoàng Đức Hoàn

Nà nhng

 

5

Vi Văn Sủi

Nà nhng

 

VI

Xã Trọng Con

5

1

Nông Văn Duệ

Xóm Bản Chang

 

2

Hoàng Văn Toản

Xóm Nà Ngài

 

3

Nông Thị Nụ

Xóm Nà Ngài

 

4

Hoàng Văn Ba

Xóm Nà Ngài

 

5

Lương Thị Hà

Xóm Nà Ngài

 

VII

Xã Kim Đồng

4

1

Nông Văn Công

Thôn Nà Vai

 

2

Nông Văn Nam

Thôn Nà Vai

 

3

Chu Lại Yên

Thôn Nà Vai

 

4

La Văn Chung

Thôn Nà Vai

 

VIII

Xã Lê Li

7

1

Chu Văn Pảu

Thôn Siền Ngoại

 

2

Hoàng Văn Hiệp

Thôn Siền Ngoại

 

3

Hoàng Văn Đông

Thôn Siền Ngoại

 

4

Hoàng Văn Quyến

Thôn Siền Ngoại

 

5

Đinh Văn Viên

Thôn Siền Ngoại

 

6

Chu Văn Tùng

Thôn Siền Ngoại

 

7

Chu Văn Sằn

Thôn Siền Ngoại

 

IX

Xã Canh Tân

1

1

Triệu Thị Sen

Thôn Tân Hòa

 

HUYỆN NGUYÊN BÌNH

 

I

Xã Hưng Đạo

11

1

Lý Vần Hán

Xóm Khuổi Luông

 

2

Phùng Vần Quối

Xóm Khuổi Luông

 

3

Triệu Quồi Trang

Xóm Khuổi Luông

 

4

Lý Dào Phấy

Xóm Khuổi Luông

 

5

Phùng Kiềm Quối

Xóm Khuổi Luông

 

6

Lý Phúc Cán

Xóm Khuổi Luông

 

7

Bàn Hữu Tuấn

Xóm Nà Rì

 

8

Lý Hữu Tuấn

Xóm Bà Rì

 

9

Bàn Chiều Tân

Xóm Nà Roỏng

 

10

Nông Thị Phấy

Xóm Nà Niếng

 

11

Triệu Vần On

Xóm Khuổi Lỉn

 

II

Xã Lang Môn

5

1

Triệu Thị Coi

Xóm Nà Nọi I

 

2

Bàn Thị Hỏi

Xóm Nà Nọi I

 

3

Triệu Văn Pu

Xóm Nà Nọi I

 

4

Triệu Văn Khe

Xóm Nà Nọi I

 

5

Trương Văn Sơn

Xóm Nà Nọi II

 

III

Xã Triệu Nguyên

4

1

Triệu Dùn Luồng

Xóm Khau Khít

 

2

Đặng Chàn Phu

Xóm Khau Vai

 

3

Bàn Phụ Páo

Xóm Khau Vai

 

4

Đặng Cùn Mềnh

Xóm Khau Vai

 

IV

Xã Ca Thành

5

1

Hoàng Văn Pá

Xóm Tà Phình

 

2

Hoàng Mùi Đất

Xóm Khuổi Trà

 

3

Hoàng Mùi Pham

Xóm Khuổi Trà

 

4

Hoàng Mùi Nái

Xóm Khuổi Trà

 

5

Triệu Văn Piao

Xóm Nộc Soa

 

V

Xã Yên Lạc

6

1

Triệu Vần Chán

Xóm Chỉ Đòi

 

2

Đặng Mùi Diết

Xóm Chỉ Đòi

 

3

Đặng Vần Quyên

Xóm Lũng Ót

 

4

Đặng Vn Kiêm

Xóm Lũng Ót

 

5

Hoàng Chàn Phâu

Xóm Lũng Ót

 

6

Triệu Vần Lựa

Xóm Lũng Súng

 

VI

Xã Phan Thanh

43

1

Phùng Vần Phấu

Xóm Nà Mùng

 

2

Phùng Kiềm Sơn

Xóm Nà Mùng

 

3

Phùng Sùn Luồng

Xóm Nà Mùng

 

4

Triệu Chòi Kiêm

Xóm Nà Mùng

 

5

Phùng Sùn Trình

Xóm Nà Mùng

 

6

Phùng Mùi Phy

Xóm Nà Mùng

 

7

Lý Vần Kiêm

Xóm Nà Mùng

 

8

Bàn Chàn Khuôn

Xóm Bản Chiếu

 

9

Đặng Quầy Páo

Xóm Pác Phắn

 

10

Triệu Vần Quyên

Xóm Lũng Cam

 

11

Phùng Vần Quyên

Xóm Lũng Cam

 

12

Lý Sành Nần

Xóm Lũng Cam

 

13

Đặng Phụ Pu

Xóm Phúng Hò

 

14

Bàn Mùi Pham

Xóm Phúng Hò

 

15

Bàn Phụ Phin

Xóm Phúng Hò

 

16

Triệu Vần Piao

Xóm Phúng Hò

 

17

Bàn Kiềm Phâu

Xóm Phúng Hò

 

18

Triệu Mùi Phấy

Xóm Phúng Hò

 

19

Triệu Mùi Mấy

Xóm Phúng Hò

 

20

Bàn Mùi Mán

Xóm Phúng Hò

 

21

Phùng Kiềm Chấu

Xóm Phúng Hò

 

22

Triệu Vần Phín

Xóm Phúng Hò

 

23

Páo Thị Nìn

Xóm Phúng Hò

 

24

Bàn Tòn Kiều

Xóm Phúng Hò

 

25

Triệu Quầy Phu

Xóm Phúng Hò

 

26

Bàn Kiềm Vảng

Xóm Phúng Hò

 

27

Đặng Tòn Chản

Xóm Phúng Hò

 

28

Lý Kiềm Vảng

Xóm Phúng Hò

 

29

Lý Kiềm Vảng

Xóm Phúng Hò

 

30

Bàn Mùi Sếnh

Xóm Phúng Hò

 

31

Phùng Vần Sinh

Xóm Phúng Hò

 

32

Triệu Quầy Phấu

Xóm Phúng Hò

 

33

Lý Mùi Mui

Xóm Phúng Hò

 

34

Triệu Mùi Sếnh

Xóm Bản Chiếu

 

35

Lý Tòn Kiều

Xóm Cáng Lò

 

36

Lý Sành Chán

Xóm Cáng Lò

 

37

Phùng Mùi Phấy

Xóm Nặm Sơ

 

38

Triệu Vần Pu

Xóm Phiêng Lầu

 

39

Lý Dào Trình

Xóm Phiêng Lầu

 

40

Phùng Vần Phâu

Xóm Lũng Chủ

 

41

Phùng Kiềm Phin

Xóm Lũng Chủ

 

42

Bàn Kiềm Mềnh

Xóm Pác Phn

 

43

Bàn Phụ Sơn

Xóm Pác Phn

 

VII

Xã Bắc Hợp

4

1

Hoàng Thị Dậư

Xóm Lũng Nặm

 

2

Hoàng Văn Quạ

Xóm Lũng Nặm

 

3

Ngô - Thanh B

Xóm Minh Long

 

4

Hoàng Thị Đâư

Xóm Minh Long

 

VIII

Xã Tam Kim

41

1

Triệu Mùi Nhậy

Xóm Tát Căng

 

2

Phùng Kiềm Vạng

Xóm Tát Căng

 

3

Phùng Kiềm Quyên

Xóm Tát Căng

 

4

Phùng Kiềm Nần

Xóm Tát Căng

 

5

Phùng Kiềm Cán

Xóm Tát Căng

 

6

Phùng Kiềm Phâu

Xóm Tát Căng

 

7

Phùng Kiềm Pu

Xóm Tát Căng

 

8

Lý Chằn Tòng

Xóm Tát Căng

 

9

Lý Mùi Mủi

Xóm Tát Căng

 

10

Phùng Kiềm Phẩu

Xóm Tát Căng

 

11

Triệu Dào Sơn

Xóm Tát Căng

 

12

Phùng Kiềm Lìn

Xóm Tát Căng

 

13

Lý Mùi Kiều

Xóm Tát Căng

 

14

Lý Vần Kinh

Xóm Phai Khắt

 

15

Trần Thị Duyên

Xóm Phai Khắt

 

16

Nông Văn Hoài

Xóm Phai Khắt

 

17

Tăng Văn Công

Xóm Phai Khắt

 

18

Phùng La Bằng

Xóm Phai Khắt

 

19

Lý Văn Lai

Xóm Phai Khắt

 

20

Hoàng Tòn Lai

Xóm Nà Múc

 

21

Nông Văn Đắc

Xóm Nà Múc

 

22

Lưu Văn Thắng

Xóm Nà Múc

 

23

Trần Quang Tuyến

Xóm Nà Múc

 

24

Lý Tòn Xiên

Xóm Nà Múc

 

25

Bàn Tòn Man

Xóm Nà Múc

 

26

Bàn Dào Phâu

Xóm Nà Mạ

 

27

Bàn Dào Phin

Xóm Nà Mạ

 

28

Bàn Dào Trình

Xóm Nà Mạ

 

29

Bàn Mùi Tạng

Xóm Nà Mạ

 

30

Bàn Dào Pu

Xóm Nà Mạ

 

31

Bàn Dào On

Xóm Nà Mạ

 

32

Bàn Tòn Nhất

Xóm Nà Mạ

 

33

Nông Văn Chấn

Xóm Nà Mạ

 

34

Triệu Vần Chòi

Xóm Nà Mạ

 

35

Bàn Dào Luổng

Xóm Nà Mạ

 

36

Đặng Dào Quặng

Xóm Nà Sang

 

37

Lý Thị Bun

Xóm Nà Sang

 

38

Lý Dào Phấu

Xóm Nà Sang

 

39

Bàn Tòn Man

Xóm Bắc Dài

 

40

Đặng Văn Hoàn

Xóm Bản Um

 

41

Nông Văn Thm

Xóm An Mã

 

IX

Thị trấn Nguyên Bình

1

1

Lý Kiềm Tinh

Xóm Khuổi Bó

 

X

Xã Thành Công

2

1

Đặng Sành Sinh

Xóm Bản Đổng

 

2

Phùng Sùn Pu

Xóm Nhả Máng

 

XI

Xã Hoa Thám

6

1

Đặng Phụ Thim

Xóm Phiêng Cháu

 

2

Bàn Kiềm Phổng

Xóm Phiêng Cháu

 

3

Bàn Kiềm Chòi

Xóm Nà Đấu

 

4

Lý Tạ Quên

Xóm Nà Đấu

 

5

Bàn Văn Sơn

Xóm Cảm Tẹm

 

6

Triệu Tòn Diền

Xóm Đông Bao

 

XII

Xã Quang Thành

1

1

Triệu Lồng Chán

Xóm Thôm Ca

 

HUYỆN QUẢNG UYÊN

 

I

Xã Chí Thảo

1

1

Hà Quảng Lịch

Xóm Lũng Miêng

 

II

Xã Quốc Dân

1

1

Triệu Thị Sợi

Xóm Lũng Ỏ

 

III

Xã Hạnh Phúc

4

1

Lâm Văn Thài

Xóm Bình Linh

 

2

Lâm Văn Dì

Xóm Bình Linh

 

3

Lâm Văn Bùi

Xóm Bình Linh

 

4

Lâm Trung Đàn

Xóm Bình Linh

 

HUYỆN HÒA AN

 

I

Xã Hà Trì

2

1

Đàm Văn Dưỡng

Xóm Khuổi Lừa

 

2

Nông Công Hoạt

Bản Vạn 2

 

HUYỆN THÔNG NÔNG

 

I

Xã Yên Sơn

3

1

Đặng Vần Quầy

Xóm Vài Thai

 

2

Đặng Tòn Xú

Xóm Ngàm Vạng

 

3

Hoàng Văn Pá

Xóm Khao Thượng

 

II

Xã Thanh Long

1

1

Nông Văn Túng

Xóm Lũng Vảy

 

III

Thị trấn Thông Nông

1

1

Hoàng Văn Thái

Xóm Lũng Pảng

 

IV

Xã Lương Can

1

1

Triệu Thị Cúc

Xóm Gặm Dầu

 

V

Xã Cần Nông

1

1

Đặng Văn Sơn

Xóm Khau Dựa

 

VI

Xã Lương Thông

2

1

Hoàng Thị Lá

Xóm Dẻ Gà

 

2

Đặng Văn Khiêm

Xóm Tnh Khoang

 

VII

Xã Đa Thông

9

1

Hoàng Văn Cương

Xóm Cốc Cuổi

 

2

Hầu Văn Định (Tu)

Xóm Cốc Cuổi

 

3

Hầu Văn Dây

Xóm Lũng Đẩy

 

4

Hoàng Văn Sự

Xóm Lũng Đẩy

 

5

Hoàng Văn Lự

Xóm Lũng Khỉnh

 

6

Mã Thị Tùng

Xóm Lũng Lừa

 

7

Vương Văn Vừ

Xóm Lũng Lừa

 

8

Lầu Văn Tòng

Xóm Ma Pản

 

9

Lầu Văn Ngài (B)

Xóm Ma Pản

 

VIII

Xã Vị Quang

2

1

Triệu Văn Phú

Xóm Xam Kha

 

2

Hoàng Văn Sâu

Xóm Xam Kha

 

Tng shộ:

963

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH BỔ SUNG HỘ NGHÈO THUỘC CHUẨN NGHÈO GIAI ĐOẠN 2011-2015 CÓ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở
(Kèm theo Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2017)

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Tổng số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở đăng ký vốn vay tại QĐ 33/2015/ QĐ-TTG

Phân lại đối tượng ưu tiên

Hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật)

Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số

Hộ gia đình thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai

Hộ gia đình đang sinh sống tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn

Hộ gia đình đang sinh sống tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Hộ gia đình cư trú tại các huyện nghèo theo NQ 30a/2008/ NQ-CP

Hộ gia đình còn lại

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

HUYỆN THẠCH AN

 

 

8

 

3

 

 

3

I

Xã Kim Đồng

4

 

 

 

 

 

 

 

1

Nông Thị Hà

Thôn Nặm Thu

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Nông Văn thư

Thôn Khuổi Nạng

 

 

 

 

 

 

 

x

3

Nông Văn Trường

Thôn Khuổi Nạng

 

 

 

 

 

 

 

x

4

Nông Văn Hiếu

Thôn Khuổi Nạng

 

 

 

 

 

 

 

x

II

Xã Lợi

7

 

 

 

 

 

 

 

1

Phùng Văn Tuyên

Thôn Siền Ngoại

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Chu Văn Hiến

Thôn Siền Ngoại

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Đinh Văn Dình

Thôn Siền Ngoại

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Phùng Văn Bằng

Thôn Siền Ngoại

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Chu Văn Diệp

Thôn Siền Ngoại

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Phan Đức Phong

Thôn Siền Nội

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Nông Thành Huế

Thôn Siền Nội

 

 

x

 

 

 

 

 

III

Xã Thái Cường

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Văn Hanh

Thôn Lũng Noọc

 

 

 

 

x

 

 

 

V

Xã Đức Thông

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Triệu Văn Tấn

Thôn Cẩu Lặn

 

 

x

 

 

 

 

 

VI

Xã Canh Tân

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Văn Hiệu

Thôn Pác pẻn

 

 

 

 

x

 

 

 

 

HUYỆN TRÀ LĨNH

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Quốc Toản

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Thị Mầng

Xóm Cao Xuyên

 

 

x

 

 

 

 

 

II

Xã Tri Phương

4

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Văn Sài

Xóm Bình Chỉnh dưới

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Nông Văn Cư

Xóm Lũng Pàu Thiến

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Nông Văn Thái

Xóm Lũng Năm

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Hoàng Văn Ngần

Xóm Bình Chỉnh trên

 

 

x

 

 

 

 

 

 

HUYỆN HÀ QUẢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Cải Viên

4

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Văn Thắng

Xóm Lũng Pán

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Long Thị Tỷ

Xóm Lũng Pán

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Dươmg Văn Phù

Xóm Chông Mạ

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Dương Văn Thái

Xóm Chông Mạ

 

 

x

 

 

 

 

 

II

Xã Lũng Nặm

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Lương Văn Ninh

Xóm Cả Má

 

 

 

 

x

 

 

 

III

Xã Nà Xác

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Đào Trần Hùng

Xóm Cốc Sâu

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Nhan Văn Thúy

Xóm Lũng Pỉa

 

 

x

 

 

 

 

 

IV

Xã Nội Thôn

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Văn Dình

Xóm Làng Lý

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Đặng Văn Láng

Xóm Lũng Rại

 

 

 

 

x

 

 

 

3

Vương Văn Thiết

Xóm Cả Ting

 

 

 

 

x

 

 

 

4

Đinh Văn Liòng

Xóm Rủ Cả

 

 

 

 

x

 

 

 

5

Đinh Văn Riỏng

Xóm Rủ Cả

 

 

 

 

x

 

 

 

V

Xã Sỹ Hai

3

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Văn Trường

Xóm nặm Thuổm

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Hoàng Thị Vị

Xóm Lũng Bông

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Nông Văn Phùng

Xóm Kính Trên

 

 

x

 

 

 

 

 

VI

Xã Vân An

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Cam Thị Nái

Xóm Lũng Rầu

 

x

 

 

 

 

 

 

VII

Xã Tổng Cọt

18

 

 

 

 

 

 

 

1

Sầm Văn Dò

Lũng Túm Mẳn

 

x

 

 

 

 

 

 

2

Lương Thị Hoàn

Xóm Lũng Giỏng

 

 

 

x

 

 

 

 

3

Dương Văn Mạo

Xóm Lũng Giỏng

 

 

 

x

 

 

 

 

4

Khằm Văn Thìn

Xóm Pài Bá

 

 

 

x

 

 

 

 

5

Khằm Văn Thén

Xóm Pài Bá

 

 

 

x

 

 

 

 

6

Vuông Văn Sìu

Xóm Kéo Sỹ

 

 

 

x

 

 

 

 

7

Lục Văn Vịnh

Xóm Kéo Sỹ

 

 

 

x

 

 

 

 

8

Hoàng Thị Vấn

Xóm Kéo Sỹ

 

 

 

x

 

 

 

 

9

Vương Văn Mnh

Xóm Kéo Sỹ

 

 

 

x

 

 

 

 

10

Lục Thị Thén

Xóm Thiêng Ngọa

 

 

 

x

 

 

 

 

11

Lục Văn Quỳnh

Xóm Thiêng Ngọa

 

 

 

x

 

 

 

 

12

La Văn Chung

Xóm Lũng Ái

 

 

 

x

 

 

 

 

13

La Thị Sâm

Xóm Lũng Ai

 

 

 

x

 

 

 

 

14

Nông Văn Hính

Xóm Lũng Ái

 

 

 

x

 

 

 

 

15

Nông Văn Huần

Xóm Lũng Ái

 

 

 

x

 

 

 

 

16

Vi Thị Huần

Xóm Lũng Tao

 

 

 

x

 

 

 

 

17

Sái Văn Quán

Xóm Lũng Rì

 

 

 

x

 

 

 

 

18

Lý Thị Phà

Xóm Cọt Nưa

 

x

 

 

 

 

 

 

VIII

Xã Hạ Thôn

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Lý Văn Dê

Xóm Rằng Khoen

 

 

x

 

 

 

 

 

IX

Xã Thượng Thông

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Liêu Thị Ngò

Xóm Thượng Sơn

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Lương Văn Xìn

Xóm Lũng Hóng

 

 

x

 

 

 

 

 

X

Mã Ba

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Nông Văn Phóng

Xóm Keng Cả

 

 

 

x

 

 

 

 

2

Đào Thị Sống

Xóm Lũng Rản

 

 

x

 

 

 

 

 

 

HUYỆN PHỤC HÒA

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Cách Linh

8

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Phong

xóm Bản Mn

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Đàm Công Chức

xóm Bản Mỏ

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Hứa Mạnh Trường

xóm Đông Chiêu

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Mông Văn Nghiệm

xóm Đông Chiêu

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Đàm Thị Si

Phố 2

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Nông Thị Sín

Phố 2

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Mông Văn Nghiệm

Phố 2

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Lã Sảo Khoay

Phố 2

 

 

x

 

 

 

 

 

II

Xã Hồng Đại

3

 

 

 

 

 

 

 

1

La Thị Bách

xóm Nà Suối B

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Đàm Thị Lẹn

xóm Tà Lạc

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Đàm Văn Đinh

xóm Khưa Mnh

 

 

x

 

 

 

 

 

III

Xã Tiên Thành

4

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Văn Thấm

xóm Ba Liên

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Đinh Ngọc Thắng

xóm Ba Liên

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Đinh Đức Thuận

xóm Nưa Khau

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Đinh Văn Thưận

xóm Bản Giuồng

 

 

x

 

 

 

 

 

IV

Xã Triệu Ầu

6

 

 

 

 

 

 

 

1

Đàm Thị Hằng

xóm Roỏng Pàng

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Đàm Văn Vỹ

xóm Bản Co

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Đàm Quế Dương

xóm Bản Co

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Đàm Văn Luân (Tám)

xóm Bản Co

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Nguyễn Văn Khâm

xóm Bản Sàng

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Triệu Thị Nim

xóm Phia chiếu

 

 

x

 

 

 

 

 

V

Thị trấn Hòa Thuận

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Trịnh Thị Sỉnh

xóm Bản Cải

 

 

x

 

 

 

 

 

 

HUYỆN BẢO LẠC

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Hưng Đạo

11

 

 

 

 

 

 

 

1

Đặng Chòi Lìn

Xóm Khau Pa

 

 

 

x

 

 

 

 

2

Hoàng Vần Kinh

Xóm Khau Pa

 

 

 

x

 

 

 

 

3

Triệu Dào Liảng

Xóm Khau Pa

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Triệu Dào Pú

Xóm Khau Pa

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Vừ A Ngài

Xóm Khau Pa

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Bàn Mùi Sỉ

Xóm Khau Pa

 

x

 

 

 

 

 

 

7

Sầm Mùi Liều

Xóm Khau Pa

 

x

 

 

 

 

 

 

8

Bàn Sành Phâu

Xóm Khau Pa

 

 

 

 

x

 

 

 

9

Đặng Cùn Lìn

Xóm Khau Pa

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Phùng Tràn Pảo

Xóm Khau Pa

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Nông Văn Héo

Xóm Phiêng Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Ngọc Côn

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Trần Văn Nặng

Xóm Bản Miài

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Đinh Văn Cam

Đông Sy - Nà Giào - Tự Bản

 

x

 

 

 

 

 

 

HUYỆN BẢO LÂM

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Nam Cao

19

 

 

 

 

 

 

 

1

Dương Văn Ninh

Xóm Phia Liềng

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Vừ Sáu Sự

Xóm Phia Liềng

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Đặng Văn Nèn

Xóm Phia Cọ

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Đặng Văn Bắc

Xóm Phia Cọ

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Đặng Thị Mần

Xóm Phia Cọ

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Phàn Văn Hăng

Xóm Phia Cọ

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Ma Văn Huynh

Xóm Bản Bung

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Giàng Trụ Di

Xóm Phia Cò

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Vàng Sè Tụa

Xóm Phia Cò

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Sùng Sính Già (c)

Xóm Phia Cò

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Sùng Chúng Dính

Xóm Phia Cò

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Lý Thị Chấu

Xóm Phia Cò

 

 

x

 

 

 

 

 

13

Chá So Cá

Xóm Phia Cò

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Lý Chá Câu

Xóm Phia Cò

 

 

x

 

 

 

 

 

15

Lý Văn Đi

Xóm Nà Mon

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Đặng Văn Diêu

Xóm Nà Mon

 

 

x

 

 

 

 

 

17

Đặng Văn Khao

Xóm Khẩu Cắm

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Nguyễn Văn Dăn

Xóm Khẩu Cắm

 

 

x

 

 

 

 

 

19

Ma Văn Cường

Xóm Bản Cao

 

 

x

 

 

 

 

 

II

Xã Lý Bôn

9

 

 

 

 

 

 

 

1

Đặng Văn San

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Lý Văn Minh

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Lý Văn Pan

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Chảo Văn Hen

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Chảo Văn Nần

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Phón Văn Bằng

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Đặng Văn Sinh

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Ma Thị Phai

Xóm Khuổi Bon

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Mã Văn Hón

Xóm Tổng Ác

 

 

x

 

 

 

 

 

III

Xã Vĩnh Quang

62

 

 

 

 

 

 

 

1

Diệp Thị Ánh

Xóm Bản Miều

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Thào A Pá

Xóm Bản Miều

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Thào A Chẳng

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Vừ A Páo

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Vừ A Cừ

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Vừ A Dính (c)

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Vừ A Vự

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Vừ A Vàng

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Hầư A Sùng

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Vàng A Lầu

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Vừ A Dính (b)

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Thào A Dé

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

13

Vừ A Châư

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Vừ A Ngài

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

15

Vàng A Chản

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Vừ A Moa

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

17

Lý A Qua

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Vàng A Dính

Xóm Cốc Tém

 

 

x

 

 

 

 

 

19

Sần Dùn Quẩy

Xóm Khuổi Rò

 

 

x

 

 

 

 

 

20

Lý Kiềm Chìu

Xóm Khuổi Rò

 

 

x

 

 

 

 

 

21

Phùng Chòi Ú

Xóm Khuổi Rò

 

 

x

 

 

 

 

 

22

Sần Dùn Cản

Xóm Khuổi Rò

 

 

x

 

 

 

 

 

23

Đặng Phù Pảo

Xóm Khuổi Rò

 

 

x

 

 

 

 

 

24

Chảo Chàn Lìn

Xóm Khuổi Rò

 

 

x

 

 

 

 

 

25

Chảo Sềnh Phấu

Xóm Khuổi Rò

 

 

x

 

 

 

 

 

26

Lữ Văn Chung

Xòm Nà Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

27

Hoàng Văn Vượng

Xòm Nà Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

28

Hoàng Văn Khiêm

Xòm Nà Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

29

Triệu Văn Nguyên

Xòm Nà Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

30

Hà Văn Chiến

Xòm Nà Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

31

Lục Văn Thắng

Xòm Nà Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

32

Lục Văn Điền

Xòm Nà Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

33

Hoàng Văn Sơn

Xóm Bản Cài

 

 

x

 

 

 

 

 

34

Anh Văn Thương

Xóm Bản Cài

 

 

x

 

 

 

 

 

35

Anh Văn Thanh

Xóm Bản Cài

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Lục Văn Món

Xóm Bản Cài

 

 

x

 

 

 

 

 

37

Ma Văn Đương

Xóm Bản Cài

 

 

x

 

 

 

 

 

38

Hoàng Thị Lan

Xóm Bản Cài

 

 

x

 

 

 

 

 

39

Anh Văn Tuấn

Xóm Bản Cài

 

 

x

 

 

 

 

 

40

Sùng A Pá (A)

Xóm Nà Hiên

 

 

x

 

 

 

 

 

41

Vừ A Hâừ

Xóm Nà Hiên

 

 

x

 

 

 

 

 

42

Vừ A Sếnh (c)

Xóm Nà Hiên

 

 

x

 

 

 

 

 

43

Vừ A Dính (c)

Xóm Nà Hiên

 

 

x

 

 

 

 

 

44

Vừ A Lầu ( B)

Xóm Nà Hiên

 

 

x

 

 

 

 

 

45

Sùng A Pá (B)

Xóm Nà Tốm

 

 

x

 

 

 

 

 

46

Ma A Dé

Xóm Nà Tốm

 

 

x

 

 

 

 

 

47

Bàn Chằn Dìn

Xóm Bản Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

48

Chảo Trằn Kinh

Xóm Bản Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

49

Ma A Sùng (B)

Xóm Thiêng Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

50

Phủng Trằn Phin

Xóm Bản Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

51

Bàn Sềnh Piao

Xóm Bản Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

52

Bàn Sềnh Hiang

Xóm Bản Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

53

Đặng Dùn Chản

Xóm Nặm Uốm

 

 

x

 

 

 

 

 

54

Bàn Sành Sang

Xóm Nặm Uốm

 

 

x

 

 

 

 

 

55

Chảo Vần Sân

Xóm Nặm Uốm

 

 

x

 

 

 

 

 

56

Chảo Trằn Chòi

Xóm Nặm Uốm

 

 

x

 

 

 

 

 

57

Vàng A Sóa

Xóm Nà Phíao

 

 

x

 

 

 

 

 

58

Hoàng A Lý

Xóm Nà Phíao

 

 

x

 

 

 

 

 

59

Chảo Phụ Nần

Xóm Nà Lầu

 

 

x

 

 

 

 

 

60

Vàng Pá Ly

Xóm Khuổi Náy

 

 

x

 

 

 

 

 

61

Vừ A Sài

Xóm Nặm Lạn

 

 

x

 

 

 

 

 

62

Lý Thị Cáy

Xóm Thiêng Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

IV

Xã Thái Sơn

20

 

 

 

 

 

 

 

1

Ma Văn Đức

Xóm Nà Nàng

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Lý A Dí

Xóm Bản Lìn

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Lục Văn Hưng

Xóm Bản Lìn

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Đặng Văn Chài

Xóm Bản Lìn

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Lý A Hầu

Xóm Bản Lìn

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Hầư A Vàng

Xóm Lũng Vài

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Hầư A Nùng

Xóm Khau D

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Vừ A Dình

Xóm Khau Dề

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Đặng Văn Ghiều

Nà Bó

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Lý Vần Kiêm

Bản Là

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Triệu Đình Phâu

Bản Là

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Ma A Xóa

Lũng Vài

 

 

x

 

 

 

 

 

13

Năm sinh đúng: 1990

Lũng Vài

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Hầu A Chảo

Lũng Vài

 

 

x

 

 

 

 

 

15

Trang A Làu

Lũng Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Hầư A Vừ

Lũng Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

17

Hầư A Khư

Lũng Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Hầư A Lù

Lũng Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

19

Hoàng Văn Páo

Lũng Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

20

Trang A Dỉa (b)

Lũng Chang

 

 

x

 

 

 

 

 

V

Xã Mông Ân

52

 

 

 

 

 

 

 

1

Lý Văn Quả

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Trương Văn Sinh

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Vừ Văn Tu

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Lý Văn Lự

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Hoàng Chìa Tu

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Lý Văn Dí

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Hoàng Văn Tu

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Hoàng Văn Lành

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Thào Văn Khiào

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Hoàng Văn Nồng

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Hoàng Văn Hầu

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Trương Văn Bng

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

13

Lý Văn Páo

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Lý Văn Ve

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

15

Hoàng Văn Dí (a)

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Sùng Văn Kỷ

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

17

Thào Văn Dình

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Sùng Văn Súa

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

19

Sùng Văn Thắng

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

20

Lầu Văn Sinh

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

21

Hoàng Văn Nùng

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

22

Lý Hồng Tu

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

23

Trương Văn Lành

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

24

Hoàng Văn Sùng (2)

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

25

Trương Văn Hồng (b)

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

26

Hoàng Văn Lành (3)

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

27

Sùng Văn Nồng

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

28

Hoàng Văn Ke

Xóm Đon Sài

 

 

x

 

 

 

 

 

29

Sùng Văn Giàng

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

30

Hoàng văn Dê (b)

Xóm Nà Mấư

 

 

x

 

 

 

 

 

31

Nông Văn Trường

Xóm Bản Mỏ

 

 

x

 

 

 

 

 

32

Hoàng Văn Khái

Xóm Bản Mỏ

 

 

x

 

 

 

 

 

33

Nông Văn Lè

Xóm Bản Mỏ

 

 

x

 

 

 

 

 

34

Nông Văn Thùng

Xóm Bản Mỏ

 

 

x

 

 

 

 

 

35

Dương Văn Thắng

Xóm Nà Bon

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Nông Văn Lê

Xóm Nà Bon

 

 

x

 

 

 

 

 

37

Sùng A Lồng

Xóm Nà Bon

 

 

x

 

 

 

 

 

38

Dương Văn Anh

Xóm Khau Trù

 

 

x

 

 

 

 

 

39

Sùng Văn Chư

Xóm Khau Trù

 

 

x

 

 

 

 

 

40

Triệu Văn Lai

Xóm Phia Mản

 

 

x

 

 

 

 

 

41

Mã Thị Nhình

Xóm Nà Làng

 

 

x

 

 

 

 

 

42

Thào A Lự

Xóm Nà Làng

 

 

x

 

 

 

 

 

43

Triệu Văn Ngán

Xóm Nà Làng

 

 

x

 

 

 

 

 

44

Ngô Văn Hoàn

Xóm Nà Làng

 

 

x

 

 

 

 

 

45

Hoàng Văn Vàng

Xóm Khau Lạ A

 

 

x

 

 

 

 

 

46

Hoàng Văn Dòng

Xóm Phia Phi

 

 

x

 

 

 

 

 

47

Lý Văn Hàn

Xóm Phia Phi

 

 

x

 

 

 

 

 

48

Tẩn Văn Quấy

Xóm Phia Mản

 

 

x

 

 

 

 

 

49

Thào Văn Dinh

Xóm Nà Làng

 

 

x

 

 

 

 

 

50

Thào A Gâu

Xóm Nà Làng

 

 

x

 

 

 

 

 

51

Lầu Văn Dí

Nặm Ngoại

 

 

x

 

 

 

 

 

52

Hoàng Văn Dính (1)

Phia Phi

 

 

x

 

 

 

 

 

VI

Xã Yên Th

18

 

 

 

 

 

 

 

1

Trang văn Ong

Xóm Khuổi Chuồng

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Lý Văn Điền (b)

Xóm Khuổi Chuồng

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Thào A Chá

Xóm Khuổi Chuồng

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Nguyễn Văn Khuyên

Xóm Bản Pan

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Mã Thị Va

Xóm Bản Pan

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Lục Minh Thông

Xóm Bản Chang I

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Sùng A Chạ

Xóm Lũng Liềm

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Lý A Páo (b)

Xóm Lũng Liềm

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Vừ A Chấư

Xóm Lũng Liềm

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Vừ A Sính (a)

Xóm Lũng Liềm

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Mã Văn Long

Xóm Khâu Han

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Hứa Văn Bảo

Xóm Khâu Han

 

 

x

 

 

 

 

 

13

Tạ Văn Sỷ

Xóm Khên Lền

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Lầu A Giàng

Xóm Bản Búng

 

 

x

 

 

 

 

 

15

Phng Kiềm Phâu

Xóm Bản Búng

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Sầm Văn Vũ

Xóm Bản Đuốc

 

 

x

 

 

 

 

 

17

Vương Văn Xướng

Xóm Bản Đuốc

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Đăng Văn Nhiêu

Xóm Lũng Cuổi

 

 

x

 

 

 

 

 

VII

Xã Thạch Lâm

77

 

 

 

 

 

 

 

1

Đào Văn Dỉa

Xóm Lũng Rịa

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Lầu Văn Mái (a)

Xóm Lũng Rịa

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Lý Ngọc Chinh

Xóm Lũng Rịa

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Lầu Văn Mái (b)

Xóm Lũng Rịa

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Dương Văn Hành

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Lý Văn Tài

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Tô Thị Thuyên

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Anh Trung Nghiêm

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Anh Văn Quân

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Dương Văn Anh

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Trần Thị Biên

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Dương Văn Tới

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

13

Dương Thị Vàng

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Dương Văn Dùng

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

15

Tô Thị Ất

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Mã Văn An

Xóm Bản Luầy

 

 

x

 

 

 

 

 

17

Lý Văn Anh

Xóm Tổng Dùn

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Lầy Văn Bình

Xóm Tổng Dùn

 

 

x

 

 

 

 

 

19

Lý Sơn Sình

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

20

Lý Khái Pá

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

21

Lý Việt Dinh

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

22

Lý Sính Vàng

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

23

Lý Quang Vinh

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

24

Lý Chấư Sự

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

25

Hoàng Thị Kia

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

26

Lý Văn Vừ

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

27

Lý Văn Dỉa

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

28

Lý Chống Tu

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

29

Hầu Văn Sinh

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

30

Nông Thị Mỵ

Xóm Phiêng Roỏng

 

 

x

 

 

 

 

 

31

Sùng Nhìa Pá

Xóm Khau Ca

 

 

x

 

 

 

 

 

32

Maạ Văn Tu

Xóm Khau Ca

 

 

x

 

 

 

 

 

33

Lầu Văn Dinh b

Xóm Khau Ca

 

 

x

 

 

 

 

 

34

Lầu Văn Sông

Xóm Khau Ca

 

 

x

 

 

 

 

 

35

Hoàng Văn Lầu

Xóm Khau Ca

 

 

x

 

 

 

 

 

36

Hoàng Sỹ Dinh

Xóm Khau Ca

 

 

x

 

 

 

 

 

37

Hoàng Giống Khiào

Xóm Khau Ca

 

 

x

 

 

 

 

 

38

Trương Thị Dê

Xóm Khau Ca

 

 

x

 

 

 

 

 

39

Vàng Chứ Tính

Xóm Nặm Tàu

 

 

x

 

 

 

 

 

40

Vừ Mí Pá

Xóm Nặm Tàu

 

 

x

 

 

 

 

 

41

Hầu Sìa Sải

Xóm Nặm Tàu

 

 

x

 

 

 

 

 

42

Vàng Thị Tổng

Xóm Nặm Tàu

 

 

x

 

 

 

 

 

43

Lầu Mí Cu

Xóm Nặm Tàu

 

 

x

 

 

 

 

 

44

Giàng Chứ Mủa

Xóm Nặm Tàu

 

 

x

 

 

 

 

 

45

Lý Thị De

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

46

Hoàng Dũng Sinh

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

47

Hoàng Văn Thành b

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

48

Hoàng Nhè Dỉa

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

49

Sùng Xìa Mủa

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

50

Trương Văn Nông

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

51

Lý Văn Dỉa

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

52

Sùng Văn Sang

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

53

Sùng Văn Vàng

Xóm Nà Hôm

 

 

x

 

 

 

 

 

54

Lý Tình Sà

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

55

Đào Minh Dũng

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

56

Sùng Mí Lự

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

57

Sùng Chứ Sà

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

58

Lý Tình Sà

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

59

Vàng Mí Chả

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

60

Lầu Vẹ Tu

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

61

Hầu Vẹ Nò

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

62

Hầu Phái Sồng

Xóm Sác Ngà

 

 

x

 

 

 

 

 

63

Dương Thị Đâư

Xóm Khau Ràng

 

 

x

 

 

 

 

 

64

Dương Văn Khì

Xóm Khau Ràng

 

 

x

 

 

 

 

 

65

Hoàng Hồng Tu

Xóm Khau Ràng

 

 

x

 

 

 

 

 

66

Hoàng Thị Chi

Xóm Khau Ràng

 

 

x

 

 

 

 

 

67

Hoàng Giống Pá

Xóm Khau Ràng

 

 

x

 

 

 

 

 

68

Dương Ghè Lầu

Xóm Khau Ràng

 

 

x

 

 

 

 

 

69

Hoàng Văn Tài

Xóm Nà Thằn

 

 

x

 

 

 

 

 

70

Trương Văn Tu

Xóm Nà Thằn

 

 

x

 

 

 

 

 

71

Hầu Phái Lử

Xóm Nà Thằn

 

 

x

 

 

 

 

 

72

Hầu Thị Dinh

Xóm Nà Thằn

 

 

x

 

 

 

 

 

73

Lý Văn Phùng

Xóm Nà Thằn

 

 

x

 

 

 

 

 

74

Lý Văn Mỳ

Xóm Nà Ó

 

 

x

 

 

 

 

 

75

Sùng Văn Nông

Xóm Nà Ó

 

 

x

 

 

 

 

 

76

Lý Minh Lý

Xóm Nà Ó

 

 

x

 

 

 

 

 

77

Lý Vảng Sinh

Xóm Nặm Pục

 

 

x

 

 

 

 

 

VIII

Xã Quảng Lâm

19

 

 

 

 

 

 

 

1

Sùng Văn Tu

Xóm Nặm Miòong

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Dương Văn Của

Xóm Nặm Miòong

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Hầu Văn Dậư

Xóm Nặm Miòong

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Trương Văn Làu

Xóm Nặm Miòong

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Hầu Văn Hòa

Xóm Nặm Miòong

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Ma Văn Phượng

Xóm Tổng Ngoảng

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Lục Văn Thiên

Xóm Tổng Ngoảng

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Lâm Thị Hóa

Xóm Tổng Ngoảng

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Lý Thị Kia

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Vừ Văn Pá

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Nông Văn Sương

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Hoàng Thị Huyên

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

13

Lý Thị Sính

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Sùng Văn Va

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

15

Sùng Thị Dinh

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Hầu Văn Dùng

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

17

Hoàng Văn Chước

Xóm Bản Nà

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Dương Văn Sinh

Xóm Nà Kiềng

 

 

x

 

 

 

 

 

19

Hầu Nhìa Tụa

Xóm Nà Kiềng

 

 

x

 

 

 

 

 

IX

Xã Tân Việt

11

 

 

 

 

 

 

 

1

Vừ A Tú

Xóm Khuổi Hẩu

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Vừ Thị Dua

Xóm Khuổi Hẩu

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Vừ A Cấu

Xóm Khuổi Hẩu

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Vừ A Quân

Xóm Khuổi Hẩu

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Vừ A Hòa

Xóm Khuổi Hẩu

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Hầu A Phúc

Xóm Khuổi Hẩu

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Sùng A Sính

Xóm Khuổi Qua

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Hầu Văn Lầu

Xóm Nà Đấng

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Lý A Chứ

Xóm Nà Pù

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Thào A Hầư

Xóm Nà Pù

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Thào A Sự

Xóm Nà Pù

 

 

x

 

 

 

 

 

X

Thị Trấn Pác Miầu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Nông Văn Pá

Xóm Lạng Cá

 

x

 

 

 

 

 

 

XI

Xã Thái Học

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Triệu Tà Phấu

Xóm Bản Bó

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Dương Văn Chương (b)

Xóm Nà Piậy

 

 

x

 

 

 

 

 

XII

Xã Đức Hạnh

23

 

 

 

 

 

 

 

1

Sùng Mí Lỳ

Xóm Nà Hu

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Sần Mí Nà

Xóm Lũng Mần

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Châu Văn Lĩnh

Xóm Cà Pn A

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Lang Văn Nhính

Xóm Cà Pn A

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Tô Văn Rủng

Xóm Cà Pn A

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Sần Mi Tủa

Xóm Chè Lỳ B

 

 

x

 

 

 

 

 

7

Sần Mi Vừ

Xóm Chè Lỳ B

 

 

x

 

 

 

 

 

8

Sần Mi Nù (b)

Xóm Chè Lỳ B

 

 

x

 

 

 

 

 

9

Vừ Mi Già

Xóm Chè Lỳ B

 

 

x

 

 

 

 

 

10

Sần Mi Lúa

Xóm Chè Lỳ B

 

 

x

 

 

 

 

 

11

Thò Mí Sính

Xóm Chè Lỳ B

 

 

x

 

 

 

 

 

12

Thò Mí Sình

Xóm Chè Lỳ B

 

 

x

 

 

 

 

 

13

Thào Mí Lua

Dinh Phà

 

 

x

 

 

 

 

 

14

Sần Mí Lua

Dinh Phà

 

 

x

 

 

 

 

 

15

Và Mi Pó

Xóm Khuổi Sang

 

 

x

 

 

 

 

 

16

Sần Mi Pó

Xóm Khuổi Sang

 

 

x

 

 

 

 

 

17

Thào Mí Chính

Xóm Khuổi Sang

 

 

x

 

 

 

 

 

18

Thào Mí Chứ

Xóm Khuổi Sang

 

 

x

 

 

 

 

 

19

Nông Văn Vé

Xóm Cà Mèng

 

 

x

 

 

 

 

 

20

Thò Mí Già

Chè Lỳ A

 

 

x

 

 

 

 

 

21

Châu Văn Thòn

Xóm Cà Pn B

 

 

x

 

 

 

 

 

22

Ma Thị Xảy

Xóm Cà Pn B

 

 

x

 

 

 

 

 

23

Chu Văn Tương

Xóm Cà Lung

 

 

x

 

 

 

 

 

XIII

Xã Nam Quang

6

 

 

 

 

 

 

 

1

Lý Kiềm Phổng

Xóm Nà Héng

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Chảo Xành Kiêm

Xóm Nà Héng

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Trang Văn Ỏn

Xóm Nặm Ròm

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Triệu Văn Kiện

Xóm Nặm Ròm

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Đặng Văn Ỏn

Xóm Nặm Ròm

 

 

x

 

 

 

 

 

6

Phùng Tài Chiều

Xóm Nà Viềng

 

 

x

 

 

 

 

 

XIV

Xã Vĩnh Phong

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Hoàng Thị Yến

Phiêng Diềm

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Anh Văn Ánh

Én Nội

 

 

x

 

 

 

 

 

3

Vàng Lềnh Nần

Phiêng Phổi

 

 

x

 

 

 

 

 

4

Thào A Vàng (a)

Phiêng Phổi

 

 

x

 

 

 

 

 

5

Giàng A Dù

Xóm Phia Tráng

 

 

x

 

 

 

 

 

 

HUYỆN HẠ LANG

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Thị Hoa

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Nông Văn Dần

Cốc Nhan

 

 

x

 

 

 

 

 

II

Xã Thắng Li

5

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngọc Văn Thiên

Bản Un (Un thôm)

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Bế Văn Chiến

Bản Phạn

 

 

 

 

x

 

 

 

3

Thẩm Văn Hiệp

Bản Phạn

 

 

 

 

x

 

 

 

4

Bế Văn Thang

Bản Phạn

 

 

 

 

x

 

 

 

5

Bế Văn Sơn

Bản Phạn

 

 

 

 

x

 

 

 

III

Xã Kim Loan

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Nông Văn Hiện

Gia Lường

 

 

 

 

x

 

 

 

2

Nông Văn Nhinh

Âu Kít

 

 

 

 

x

 

 

 

IV

Xã Vinh Quý

2

 

 

 

 

 

 

 

1

Hà Văn Lãng

Khâu Lừa

 

 

x

 

 

 

 

 

2

Mông Thị Chí

Bản Mìn

 

 

x

 

 

 

 

 

 

HUYỆN HÒA AN

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Xã Bế Triều

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Đinh Công Hoạt

Xóm Bản Vạn 2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Tng shộ:

428

7

382

19

17

0

0

3

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1805/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Ngày ban hành: 20/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1805/QĐ-UBND

353

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377416