• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 1808/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn tại Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 20/6/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2014/TTr-SNV ngày 03/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn kèm theo Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 20/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tiến độ và hiệu quả; đồng thời lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án đã được phê duyệt, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/7/2014 để thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn để triển khai thực hiện Đề án. Thời hạn trình: trước ngày 31/7/2014.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm triển khai cài đặt, đào tạo chuyển giao Bộ phần mềm một cửa điện tử; bảo đảm Bộ phận một cửa hiện đại của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn vận hành chính thức trong Quý III/2014.

4. Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai và chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạchĐầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Nội vụ;
- TT. T
nh y (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- TT Công báo tỉnh;
- TT Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài PT-TH KH, Báo KH;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1808/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1808/QĐ-UBND

128

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240587