• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1809/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là đô thị loại V

Tải về Quyết định 1809/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/QĐ-UBND

Giang, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ TÂN QUANG HUYỆN BẮC QUANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ hai;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận xã Tân Quang huyện Bắc Quang là đô thị loại V.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Như Điều 2;
- Cổng thông tin điện tử tnh;
- Vnptioffice;
- Lưu: VT, CV NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1809/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1809/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332544