• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 181/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND và Quyết định số 3712/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 181/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4390/QĐ-UBND NGÀY 14/12/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 3712/QĐ-UBND NGÀY 11/12/2009 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về ban hành quy chế siêu thị, trung tâm thương mại;

Căn cứ Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2421/TTr-SCT ngày 28 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

Bổ sung địa điểm dự án Trung tâm thương mại thuộc dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa vào quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, chi tiết như sau:

- Tên dự án: Khu Trung tâm thương mại

- Mã số: TT 34;

- Vị trí: phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

- Phân hạng: III;

- Diện tích: 13.675 m2;

- Năm đầu tư: 2012.

Điều 2. Giao Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật vào quy hoạch ngành thương mại và chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung bổ sung tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những nội dung còn lại của Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 và các Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/01/2009, số 3712/QĐ-UBND ngày 11/12/2009, số 2244/QĐ-UBND ngày 31/8/2010, số 1985/QĐ-UBND ngày 08/8/2011, số 2805/QĐ-UBND ngày 31/10/2011, số 2794/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và các Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 181/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Phan Thị Mỹ Thanh
Ngày ban hành: 15/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 181/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
182916