• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1810/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Quyết định 1810/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 14/3/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 438/TTr-SNV ngày 14/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- KG-VX; NC (Đ80/10);
- Lưu: VT, Ktr50/10.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 14/3/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016.

2. Yêu cầu

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản về chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, đạo đức, có trình độ năng lực nghiệp vụ, góp phần củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

- Nâng cao hợp lý tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến xã, đặc biệt là ở các huyện, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số nhưng không tăng số lượng biên chế đã được cấp có thẩm quyền giao, phù hợp với Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền giáo dục

1.1. Nội dung

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc nhằm thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị về phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

1.2. Phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện

a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

b) Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

2.1. Nội dung

- Tiếp tục triển khai Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thực hiện đúng, đầy đủ, có hiệu quả các chế độ, chính sách ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

- Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách có tính đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn; tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Nghiên cứu, quy định chế độ, chính sách thu hút nhân tài, trọng dụng, đãi ngộ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội phù hợp đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

2.2. Phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách có tính chất đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn; tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; chính sách thu hút người có tài năng đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Thời gian thực hiện: Khi văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương ban hành có hiệu lực.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

3.1. Nội dung

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị; trang bị các kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo nhu cầu công việc và vị trí việc làm; đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thực thi công việc có hiệu quả và tạo nguồn nhân lực thường xuyên cho chính quyền các cấp.

- Thực hiện tốt chính sách cử tuyển đối với học sinh là người dân tộc thiểu số gắn với nhu cầu đào tạo, sử dụng cán bộ của địa phương.

- Triển khai có hiệu quả các chính sách về thu hút, trọng dụng, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết, đề xuất các giải pháp để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, bảo đảm phù hợp với từng địa bàn vùng dân tộc thiểu số, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp làm công tác dân tộc.

3.2. Phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 và hàng năm.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát thực hiện chính sách cử tuyến đối với học sinh là người dân tộc thiểu số của các huyện, thành phố gắn với vị trí việc làm.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 và hàng năm.

4. Về nâng cao tỷ lệ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

4.1. Nội dung

Thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tỷ lệ người dân tộc thiểu số dưới 5% tổng số dân của tỉnh, không nằm trong quy định mà Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới kèm theo Quyết định số 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đề ra. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra kế hoạch nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong các cơ quan, đơn vị đến năm 2020 như sau:

a) Về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số:

- Đối với cấp tỉnh:

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 2% tổng số biên chế được giao.

- Đối với các huyện, thành phố Cà Mau (sau đây gọi chung là huyện):

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện tối thiểu là 2% tổng số biên chế được giao (đối với các huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số dưới 5% tổng số dân của huyện) và 5% tổng số biên chế được giao (đối với các huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 5% tổng số dân của huyện).

- Đối với xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã):

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số tối thiểu là 2% tổng số cán bộ, công chức cấp xã (đối với các xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số dưới 5% tổng số dân của xã) và 10% tổng số cán bộ, công chức cấp xã (đối với các xã có tỷ lệ người dân tộc thiểu số trên 5% tổng số dân của xã).

b) Nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của Ban Dân tộc cấp tỉnh và Phòng Dân tộc ở cấp huyện đến năm 2020:

- Ban Dân tộc cấp tỉnh và Phòng Dân tộc cấp huyện có tỷ lệ công chức người dân tộc thiểu số tối thiểu là 20% tổng số biên chế được giao.

- Lộ trình thực hiện

+ Giai đoạn 2016 - 2018: đạt tối thiểu 10% tỷ lệ nêu trên;

+ Giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo: đạt tỷ lệ đề ra.

c) Nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020:

- Tỉnh có tỷ lệ tối thiểu từ 2 - 4% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn;

- Huyện có tỷ lệ tối thiểu từ 3 - 10% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn;

- Xã có tỷ lệ tối thiểu từ 6 - 15% trên tổng số cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn.

4.2. Phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan liên quan xây dựng số liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan hướng dẫn về tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh; tỷ lệ công chức, viên chức người dân tộc thiểu số của Ban Dân tộc cấp tỉnh và Phòng Dân tộc ở cấp huyện; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau, tổ chức, đơn vị có liên quan có trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý.

- Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên các mặt công tác, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, gắn công tác quản lý với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc nhận xét, đánh giá và phân loại hàng năm để bảo đảm công bằng, khách quan, toàn diện và sát với thực tiễn.

- Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí việc làm, trong đó ưu tiên quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số thuộc nhóm rất ít người, là nữ, trẻ.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình báo cáo kết quả thực hiện đến Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp ngân sách quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1810/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 21/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân tộc, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1810/QĐ-UBND

294

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328905