• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về HIV


 

Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS kèm theo Quyết định 815/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Tải về Quyết định 1813/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1813/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ HỖ TRỢ NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 815/QĐ-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS;

Căn cứ Quyết định số 101/2007/TT-BTC ngày 20/8/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 3594/TTr-SYT ngày 24/9/2019 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 3066/STC-QLNS ngày 07/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận, như sau:

1. Điều 5 được sửa đổi, như sau:

“Điều 5. Sở Y tế là cơ quan quản lý và điều hành Quỹ, chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của Quỹ; Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS có văn phòng đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; có tư cách pháp nhân; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Ngân hàng để tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và các khoản hỗ trợ từ Dự án phòng, chống HIV/AIDS thuộc chương trình phòng, chống HIV/AIDS có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước. Kết thúc năm tài chính, số dư Quỹ (nếu có) được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định.

2. Sửa đổi Điểm b và b sung Điểm c, d Khoản 1 Điều 10, như sau:

b) Chi hỗ trợ tiền ăn trong thời gian điều trị (nằm điều trị nội trú tại cơ sở chữa bệnh) tùy nguồn thu của Quỹ mà mức hỗ trợ tối đa không quá 3% mức lương cơ s/người bệnh/ngày.

c) Hỗ trợ chi phí mua thẻ Bảo hiểm Y tế, đảm bảo 100% người nhiễm HIV có thẻ Bảo hiểm Y tế;

d) Hỗ trợ đồng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV, xét nghiệm CD4, đo tải lượng vi rút cho người nhiễm HIV/AIDS và các chi phí khám, chữa bệnh không thuộc nội dung chi trả của Bảo hiểm Y tế.”

3. Bổ sung Điểm c, d Khoản 2, Điều 10, như sau:

c) Chi mua quà Tết Nguyên đán cho gia đình người nhiễm có hoàn cảnh khó khăn mức chi 300.000 đồng/người/suất quà.

d) Chi mua quà nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi (ngày 1/6) cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS mức chi 200.000 đồng/người/suất quà.”

4. Sửa đổi Khoản 1, Điều 12 như sau:

1. Đối với nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước việc lập dự toán thu, chi thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước”.

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hp vi các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Những nội dung không sửa đổi tại Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân huyện, thành ph, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và PCT Lê V
ăn Bình;
- VP
UB: LĐVP;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1813/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 12/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1813/QĐ-UBND

88

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432698