• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật người khuyết tật


 

Quyết định 1813/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020

Tải về Quyết định 1813/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1813/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Văn bản số 1196/STP-TGPL ngày 27/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Trợ giúp PL (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2014 - 2020.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1813/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về các quyền của người khuyết tật; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

- Tạo sự chuyển biến từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động trợ giúp pháp lý phải bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012- 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2012, Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua.

- Các hoạt động phải cụ thể, khả thi, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung phong phú, sinh động, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật.

2. Biên soạn, phát hành tờ gấp pháp luật và các ấn phẩm chuyên dụng khác dành cho người khuyết tật, chú trọng phổ biến nội dung về quyền được trợ giúp pháp lý và các quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật.

3. Lắp đặt Bảng thông tin về trợ giúp pháp tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật sinh sống, trụ sở Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật.

4. Lồng ghép việc truyền thông, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thông qua các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, với các Chương trình, Đề án khác về người khuyết tật ở địa phương. Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý có nội dung liên quan đến người khuyết tật tại các xã, phường, thị trấn nơi có nhiều người khuyết tật sinh sống; tại trụ sở Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, trường học, cơ sở kinh doanh và các tổ chức khác của người khuyết tật trong toàn tỉnh khi có yêu cầu.

5. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật đối với đội ngũ thực hiện trợ giúp pháp lý (Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên, trợ giúp pháp lý, Luật sư và Tư vấn viên pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý), Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

6. Phát triển đội ngũ cộng tác viên trợ giúp pháp lý là những thành viên, hội viên có đủ điều kiện theo quy định pháp luật ở các cơ quan, tổ chức của người khuyết tật. Đồng thời tiếp nhận và kịp thời trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật khi có yêu cầu.

7. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1: đến hết năm 2015.

- Triển khai đồng bộ các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật theo đúng các nội dung hoạt động đề ra trong Kế hoạch như: tuyên truyền, lắp đặt bảng thông tin về trợ giúp pháp lý; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại địa phương có nhiều người khuyết tật sinh sống hoặc làm việc; tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý cho đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên, cán bộ, công chức công tác tại cơ sở bảo trợ xã hội; thực hiện trợ giúp pháp lý bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác..đảm bảo 90% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

- Cuối quý IV năm 2015, tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

2. Giai đoạn 2: Từ năm 2016 đến hết năm 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động đã đề ra trong Kế hoạch; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật; duy trì, đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả của các Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý ở các xã, phường, thị trấn có nhiều người khuyết tật sinh sống để kịp thời phổ biến các quy định pháp luật, tư vấn và giải đáp pháp luật cho người khuyết tật..., đảm bảo 100% người khuyết tật được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

- Cuối quý IV năm 2020 tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Hàng năm, căn cứ vào tình hình cụ thể và quy định tại Quyết định số 3514/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh) dự toán kinh phí tổ chức thực hiện trình UBND tỉnh quyết định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp nhà nước tỉnh, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện trợ giúp pháp lý có hiệu quả, chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật.

2. Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá quá trình thực hiện Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) chỉ đạo, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1813/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 15/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1813/QĐ-UBND

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240626