• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Quyết định 1815/QĐ-KTNN năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Tin học do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 1815/QĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1815/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tại Phiếu trình số 1087/PT-TCCB ngày 12/12/2017 và Vụ trưởng Vụ Pháp chế tại Công văn số 324/PC-PL ngày 12/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tin học là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Kiểm toán nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

2. Trung tâm Tin học có chức năng giúp Tổng Kiểm toán nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước; cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật và của Tổng Kiểm toán nhà nước.

3. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

4. Tên giao dịch quốc tế: Information Technology Centre of State Audit of Viet Nam (viết tắt: SAVIC).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, xây dựng chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước; tổ chức thực hiện sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

2. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định và đề xuất các cơ chế, chính sách về tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong Kiểm toán nhà nước trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước;

3. Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Kiểm toán nhà nước;

4. Nghiên cứu, tổ chức xây dựng, triển khai và duy trì đảm bảo hoạt động các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước;

5. Tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước;

6. Tổ chức hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ, chuyển giao cho người dùng khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước;

7. Hướng dẫn chuyên môn về công nghệ thông tin đối với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước; đề nghị các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước cung cấp các thông tin, văn bản, tài liệu liên quan phục vụ phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước;

8. Đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về phát triển công nghệ thông tin của Kiểm toán nhà nước sau khi được Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

9. Tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng của Kiểm toán nhà nước thông qua việc tổ chức sự kiện, hội thảo, trao đổi cung cấp thông tin, ấn phẩm và các hoạt động hỗ trợ khác;

10. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về công nghệ thông tin như: tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển phần mềm ứng dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, tích hợp hệ thống và các dịch vụ công nghệ thông tin khác cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành;

11. Quản lý tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước; thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng và chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước;

12.  Tổ chức công tác tài chính, kế toán; quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của đơn vị theo quy định; thực hiện quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Kiểm toán nhà nước;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao hoặc ủy quyền.

Điều 3. Tổ chức

1. Tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học gồm có:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý hệ thống và an toàn thông tin;

c) Phòng Phát triển ứng dụng.

2. Lãnh đạo Trung tâm Tin học gồm có: Giám đốc và các Phó Giám đốc. Văn phòng có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, các viên chức và người lao động; phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức, viên chức lãnh đạo của Trung tâm Tin học thực hiện theo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước.

3. Nhiệm vụ cụ thể của từng phòng do Giám đốc Trung tâm Tin học quy định sau khi Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt.

4. Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị cấp phòng thuộc Trung tâm Tin học do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 14/QĐ-KTNN ngày 09/01/2014 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Tin học.

Việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lãnh đạo KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (04).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1815/QĐ-KTNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 19/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1815/QĐ-KTNN

474

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370640