• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật du lịch


Văn bản pháp luật về Luật thủy lợi

Văn bản pháp luật về Công trình thủy lợi

 

Quyết định 1815/QĐ-UBND năm 2017 về Danh mục văn bản hướng dẫn Luật Du lịch, Luật Thủy lợi được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Quyết định 1815/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1815/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 04 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT DU LỊCH, LUẬT THỦY LỢI ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 3

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 79/TTr-STP ngày 11 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch, Luật Thủy lợi được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3, gồm:

1. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian trình dự thảo: 15/11/2017.

2. Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái; cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian trình dự thảo: tháng 5/2018.

Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo

1. Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định bảo đảm chất lượng và theo đúng trình tự, thủ tục quy định từ Điều 128 đến Điều 131 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đúng thời hạn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này để văn bản có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của các luật.

2. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo, thẩm định, trình ban hành dự thảo Quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch, Luật Thủy lợi để đảm bảo thời hạn, chất lượng soạn thảo văn bản. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình, tiến độ và những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Các CQCM thuộc UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP.UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chuyên viên: KTN, VX;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1815/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 04/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1815/QĐ-UBND

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365520