• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1822/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre

Tải về Quyết định 1822/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1822/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1578/TTr-SCT ngày 29 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bến Tre (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Công Thương tham mưu dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP. UBND tỉnh;
- Sở Công Thương (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT (kèm hồ sơ), TTTTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÓA CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

1. Nhóm thủ tục (04): “Thủ tục 1: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp; Thủ tục 2: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; Thủ tục 3: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; Thủ tục 4: Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp”.

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Kiến nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ (12 ngày làm việc) xung còn (08 ngày làm việc) ktừ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Đối với nhóm thủ tục trên chỉ cần (08 ngày làm việc) để đi thẩm định, điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện là phù hợp; vì trên địa bàn tỉnh doanh nghiệp thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận như trên không nhiều, trong quá trình thực hiện thẩm xét hồ sơ, thẩm định thực tế không mất nhiều thời gian, việc rút ngn (04 ngày làm việc) cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả nhanh hơn, đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương.

1.2. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung tại Điểm c, khoản 3 và Điểm c, Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so với quy định hiện hành: 33,3%.

2. Nhóm thủ tục (02): Thủ tục 1: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa cht sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành công nghiệp; Thủ tục 2: Cấp li giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xut, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp”.

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Về thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Kiến nghị rút ngắn thời hạn giải quyết từ (05 ngày làm việc) xuống còn (03 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Lý do: Chỉ cần 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồhợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận kiểm tra để thẩm xét hồ sơ cấp li giấy chng nhận đủ điều kiện là phù hợp, do trên địa bàn tỉnh doanh nghiệp thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận không nhiều, trong quá trình thực hiện thẩm xét hsơ, thẩm định thực tế không phải mất nhiều thời gian; việc rút ngắn 02 ngày cũng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả nhanh hơn, đồng thời nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương.

2.2. Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung tại Điểm c, Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

- Tiết kiệm thời gian cho đối tượng thực hiện TTHC.

- Tỷ lệ (%) thời gian cắt giảm so vi quy định hiện hành: 37,5%

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1822/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre   Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 05/09/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1822/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
399804