• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Quyết định 1823/QĐ-UBND năm 2016 chủ trương đầu tư công trình Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Quyết định 1823/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UBND TỈNH KIÊN GIANG
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
DỰ ÁN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1823/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN AN MINH, HẠNG MỤC: CẢI TẠO, SỬA CHỮA THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C;

Căn cứ Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh nhu cầu vốn giai đoạn 2016 - 2020 của Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Gò Quao, hạng mục: Nâng cấp, cải tạo, mua sắm thiết bị;

Căn cứ Biên bản số 30/BB-SKHĐT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư công - công trình Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 74/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 6 năm 2016,

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định:

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư công trình Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban nhân dân huyện An Minh quản lý dự án

1. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân.

2. Quy mô đầu tư

Cải tạo, sửa chữa các hạng mục: Khu khám đa khoa, khoa sản nhi, khoa lây, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dinh dưỡng, khu xử lý chất thải, khu bảo trì, nhà xe 04 bánh, nhà công vụ, nhà xác, sân nền, hàng rào, nhà bảo vệ, đài nước.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 9.900.000.000 đồng (bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách tỉnh (vốn xổ số kiến thiết, điều chỉnh giảm từ vốn của Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Gò Quao, hạng mục: Nâng cấp, cải tạo, mua sắm thiết bị theo Thông báo số 54/TB-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh).

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017 - 2019.

8. Tiến độ thực hiện: 03 năm (2017 - 2019).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện An Minh chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế và các ngành có liên quan cân đối nguồn vốn, bố trí vốn cho dự án nêu tại Điều 1 của Quyết định này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của tỉnh theo quy định Luật Đầu tư công.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng theo chức năng, quyền hạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện An Minh và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1823/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 15/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1823/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331054