• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 1834/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/ 8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2421/TTr-SVHTTDL ngày 02/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (kèm theo Danh mục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực du lịch

1

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

 100.000 đồng/ thẻ (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018.

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 23/8/2018)

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp qua mạng internet trên cổng dịch vụ công trực tuyến http://dichvucong.phuyen.gov.vn

 325.000đồng/ thẻ (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

3

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 23/8/2018)

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp qua mạng internet trên cổng dịch vụ công trực tuyến http:// dichvucong.phuyen.gov.vn

325.000đồng/ thẻ (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018.

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

5

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- 325.000 đồng/ thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

- 100.000 đồng/ thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

(Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

6

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp qua mạng internet trên cổng dịch vụ công trực tuyến http:// dichvucong.phuyen.gov.vn

1.500.000 đồng/ giấy phép (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018.

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

750.000 đồng/ giấy phép (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).

8

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

1.000.000 đồng/ giấy phép (Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 5/5/2020 có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020).*

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019.

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018.

- Thông tư số 35/2020/TT-BTC ngày 05/5/2020.

 

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

9

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 23/8/2018)

1.000.000 đồng/ hồ sơ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

 

10

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 23/8/2018)

11

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (theo QĐ số 1676/QĐ-UBND ngày 23/8/2018)

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

1.000.000 đồng/ hồ sơ (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

 

- Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017.

- Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017.

- Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL ngày 25 tháng 11 năm 2019

- Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Những nội dung còn lại được thực hiện theo Quyết định số 2638/QĐ-BVHTTDL ngày 21/9/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12

Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp qua mạng internet trên cổng dịch vụ công trực tuyến http:// dichvucong.phuyen.gov.vn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1834/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 21/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1834/QĐ-UBND

53

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
457606