• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán


 

Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020

Tải về Quyết định 1837/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1837/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 7 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-LĐTBXH ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016 - 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1413/TTr-LĐTBXH ngày 31 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Huệ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XÁC MINH, BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 7/11/2016 của UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tạo điều kiện cho nạn nhân bị mua bán được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cơ bản, hòa nhập cộng đồng.

- Thực hiện tốt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, Đề án 3 “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”,

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

- Phát hiện kịp thời các trường hợp là nạn nhân bị mua bán trên địa bàn để giải cứu và hỗ trợ nạn nhân kịp thời.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân

a) Chỉ tiêu

- 100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.

- 100% nạn nhân và người thân có nhu cầu được bảo vệ an toàn theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả và bảo vệ nạn nhân để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

- Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định, trao trả nạn nhân:

+ Tổ chức xác minh, xác định và tiếp nhận nạn nhân là công dân trên địa bàn trở về theo thỏa thuận song phương đã ký giữa Việt Nam với các nước và do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trao đổi.

+ Tổ chức tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công dân bị mua bán ở trong nước hoặc từ nước ngoài tự trở về.

+ Tổ chức xác minh, giải cứu và trao trả nạn nhân bị mua bán tại tỉnh.

+ Định kỳ thống kê số nạn nhân bị mua bán bao gồm: Nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về (qua trao trả chính thức, tự trở về); nạn nhân bị mua bán trong nước (được giải cứu, tự đến trình báo); nạn nhân bị mua bán tại tỉnh.

- Thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân của họ; bí mật thông tin về nạn nhân trong quá trình xác minh, tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, quá trình giải quyết vụ án mua bán người từ khi khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân bị mua bán.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ có liên quan, trao đổi kinh nghiệm trong phối hợp giữa các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về công tác tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân.

- Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, địa phương, các tổ chức xã hội về công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân.

c) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan.

2. Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

a) Chỉ tiêu

100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ chế độ theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ

- Rà soát, đánh giá, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách hỗ trợ nạn nhân và quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ sở bảo trợ xã hội phù hợp với thực tế.

- Thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở bảo trợ xã hội và tại cộng đồng:

+ Tổ chức tiếp nhận, bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân; thực hiện chế độ hỗ trợ cho nạn nhân tại cơ sở bảo trợ theo quy định.

+ Nâng cấp trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác hỗ trợ nạn nhân tại cơ sở bảo trợ xã hội.

+ Tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo cho cán bộ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan về kiến thức, kỹ năng chuyên sâu trong công tác hỗ trợ nạn nhân.

+ Tổ chức thực hiện quy trình chuyển tuyến hỗ trợ nạn nhân; phối hợp với các cơ quan có liên quan đưa nạn nhân về nơi cư trú.

+ Xây dựng mạng lưới hỗ trợ nạn nhân hòa nhập cộng đồng.

- Thực hiện việc trợ giúp pháp lý cho nạn nhân trong quá trình tiếp nhận và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng.

- Kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân ở địa phương.

c) Cơ quan thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp thực hiện, chỉ đạo cơ sở trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ nạn nhân.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Về thể chế

a) Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt về thủ tục hành chính trong việc xác minh, xác định và hỗ trợ nạn nhân; việc thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ nạn nhân khi hòa nhập cộng đồng.

b) Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân; phân định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân.

2. Về tổ chức thực hiện

a) Tăng cường sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong việc triển khai theo nhiệm vụ được phân công.

b) Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện lồng ghép việc hỗ trợ nạn nhân với các chương trình an sinh xã hội ở địa phương như Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tập trung chỉ đạo thực hiện ở các khu vực trọng điểm; ưu tiên nguồn lực cho vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn.

c) Duy trì chế độ kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết ở các cấp nhằm rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành và nhân rộng các mô hình, phương pháp, giải pháp có hiệu quả cao.

3. Về nguồn lực

Tập trung kinh phí của Nhà nước để thực hiện các hoạt động trọng điểm, ưu tiên. Khuyến khích sự tham gia, đóng góp nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ nạn nhân.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các sở, ban, ngành, địa phương. Ngoài ra, được huy động từ Quỹ Phòng, chống tội phạm; viện trợ quốc tế; huy động nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao hàng năm, các sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán ngân sách, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực, chủ trì hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo Kế hoạch. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Công an tỉnh chủ trì, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch 5 năm, hàng năm về tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân.

- Chỉ đạo các phòng, ban, liên quan tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân bị mua bán theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ về pháp lý, y tế, tâm lý và xã hội cho nạn nhân bị mua bán trở về ổn định cuộc sống.

- Bố trí ngân sách và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp khác để bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng.

- Chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện lồng ghép nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như xóa đói giảm nghèo; dạy nghề, tạo việc làm.

- Quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân (nếu có) trên địa bàn. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê định kỳ về hỗ trợ nạn nhân. Báo cáo định kỳ hàng quý (gửi ngày 25 tháng cuối quý), năm (gửi ngày 25 tháng 12 hàng năm); báo cáo sơ kết 3 năm (gửi ngày 25 tháng 12 của năm thứ Ba) và tổng kết 5 năm thực hiện (gửi ngày 25 tháng 12 của năm thứ Năm) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1837/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 07/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1837/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332655