• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 1845/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/-UBND

Nam Định, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TNH NAM ĐỊNH

Căn c Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2018;

Căn c Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph về thc hiện cơ chế một ca, mt ca liên thông trong gii quyết th tục hành chính.

Căn cứ Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 ca Văn phòng Chính ph về hướng dn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính ph;

Theo đề nghị ca Chánh Văn phòng UBND tnh và Giám đc S Nội vụ tại Tờ trình số 1275/TTR-SNV ngày 04/11/2019 về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ gii quyết th tục hành chính thuộc thẩm quyền giới quyết và phạm vi chức năng qun lý của S Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thm quyền quyết định của UBND tnh áp dụng trên địa bàn tnh (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phi hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết đnh này xây dựng quy trình điện t giải quyết th tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Thông tin một của điện t của tnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đốc S Nội vụ, Giám đốc S Thông tin và Truyền thông và các đơn v, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Website tỉnh;
- Lưu: Vp1, VP8, VP11, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1845/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1845/QĐ-UBND

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448508