• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa tường rào, nhà bảo vệ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 1845/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1845/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA TƯỜNG RÀO, NHÀ BẢO VỆ THUỘC TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC - THỂ THAO TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2057/TTr-STC ngày 15 tháng 8 năm 2014 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa tường rào, nhà bảo vệ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa tường rào, nhà bảo vệ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh như sau:

+ Kinh phí: 149.818.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng chẵn) từ nguồn chi mua sắm, sửa chữa ngân sách tỉnh năm 2014.

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Sửa chữa tường rào, nhà bảo vệ thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh

149.818.000

Chỉ định thầu

Quý III/2014

Trọn gói

02 tháng

Điều 2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu; chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1845/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành: 03/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1845/QĐ-UBND

487

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
249899