• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật

 

Quyết định 1849/QĐ-UBND năm 2019 bãi bỏ Quyết định về phê duyệt quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Tải về Quyết định 1849/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn s 1453/SKHĐT-TH ngày 10 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số Quyết định phê duyệt quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành (theo Danh mục đính kèm).

Lý do bãi bỏ: Thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch về chấm dứt hiệu lực các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt.

Điều 2. Tổ chức thc hin

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát các quy hoạch thuộc trách nhiệm quản lý phải bãi bỏ (nếu có) theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch.

- Đối với các quy hoạch thuộc đối tượng bị bãi bỏ nhưng không được rà soát, báo cáo, Thủ trưởng cơ quan được giao lập và quản lý quy hoạch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TTr. T
nh ủy, TTr. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các ủy viên UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huy
ện, thị xã, thành ph;
- Lưu: VT, TH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

DANH MỤC

CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ BỊ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản

Tên cơ quan/chức danh người ban hành Quyết định

1

1816/QĐ-UBND

04/09/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2

1814/QĐ-UBND

04/09/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất mng cầu ta tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

1817/QĐ-UBND

04/09/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cây điều tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4

1815/QĐ-UBND

04/09/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cây hồ tiêu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5

1906/QĐ-UBND

12/09/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển rau, hoa, cây cảnh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2020

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6

2753/QĐ-UBND

16/12/2014

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2020, định hướng đến năm 2030

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7

2752/QĐ-UBND

16/12/2014

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8

06/2012/QĐ-UBND

14/02/2012

Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, xét đến năm 2025

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1849/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 22/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1849/QĐ-UBND

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
427016