• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính

 

Quyết định 185/QĐ-BHXH năm 2020 về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tải về Quyết định 185/QĐ-BHXH
Bản Tiếng Việt

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội;

Tôi: Nguyễn Thị Minh, chức vụ: Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho ông Đào Việt Ánh, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, đơn vị công tác: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

1. Phạm vi được giao quyền: Giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên.

2. Nội dung giao quyền: Thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử phạt vi phạm hành chính.

3. Thời hạn được giao quyền: Từ ngày 15/02/2020 đến 31/12/2020.

4. Được thực hiện các thẩm quyền của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Xử lý vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Trong khi tiến hành các hoạt động xử phạt vi phạm hành chính, ông Đào Việt Ánh phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình trước pháp luật và trước người giao quyền xử phạt.

Điều 4. Ông Đào Việt Ánh; Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng quản lý BHXH VN;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Cổng TTĐT BHXH VN;
- Lưu: VT, TTKT(10b)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

- Cụm từ này được đính chính bởi Công văn 504/BHXH-VP năm 2020

Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật xử lý vi phạm hành chính và các quy định hiện hành, ngày 12/02/2020, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ký Quyết định số 185/QĐ-BHXH về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh. Quyết định gồm 03 điều: Điều 1, Điều 2 và Điều 3. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình soạn thảo đã có sự nhầm lẫn thành Điều 1, Điều 2 và Điều 4.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đính chính cụm từ "Điều 4” trong Quyết định số 185/QĐ-BHXH thành “Điều 3".

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin đính chính để Quý Cơ quan, đơn vị được biết./.

Xem nội dung VB
Cụm từ này được đính chính bởi Công văn 504/BHXH-VP năm 2020
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 185/QĐ-BHXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam   Người ký: Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành: 12/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bảo hiểm, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 185/QĐ-BHXH

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435509