• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật An toàn thực phẩm


 

Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2014 về kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 1850/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế.

3. Phó Trưởng ban:

- Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

4. Các Thành viên:

a) Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

b) Ông Trần Duy Chiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

d) Ông Hoàng Đức Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

e) Ông Lê Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

g) Ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch;

h) Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm kết quả thực hiện theo quy định.

2. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, các thị xã, thành phố Huế thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

3. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm).

3. Cơ quan thường trực xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

5. Trong trường hợp cần thiết, Trưởng ban chỉ đạo có thể thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo đề nghị của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1850/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 15/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1850/QĐ-UBND

63

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326233