• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 1855/QĐ-BNN-PC năm 2013 thành lập Hội đồng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 1855/QĐ-BNN-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1855/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định dự thảo Thông tư trên theo quy định của pháp luật.

Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên của Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-BNN-PC ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức trách trong HĐTĐ

1

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Q. Vụ trưởng Vụ Pháp chế

Chủ tịch HĐ

2

Bà Phan Thị Huệ

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - thanh tra, Tổng cục Thủy sản

Thành viên

3

Bà Trương Thị Liên

Chuyên viên Vụ Pháp chế - thanh tra, Tổng cục Thủy lợi

Thành viên

4

Ông Đoàn Minh Tuấn

Vụ trưởng Vụ Pháp chế - thanh tra, Tổng cục Lâm nghiệp

Thành viên

5

Ông Đỗ Huy Long

Phó trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế, Cục Thú y

Thành viên

6

Bà Dương Thị Hiền

Trưởng phòng Pháp chế, thanh tra, Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

Thành viên

7

Bà Phùng Mai Vân

Phó trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục Bảo vệ thực vật

Thành viên

8

Ông Trần Quốc Vương

Chuyên viên Văn phòng Bộ

Thành viên

9

Ông Cao Cảnh Giác

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế

Thành viên

10

Ông Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên, Vụ Pháp chế

Thành viên

11

Bà Đàm Thị Thanh Xuân

Chuyên Viên, Vụ Pháp chế

Thành viên, Thư ký

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1855/QĐ-BNN-PC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu
Ngày ban hành: 13/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1855/QĐ-BNN-PC

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204301