• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 1860/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tại Quyết định 1495/QĐ-UBND và 2110/QĐ-UBND do tỉnh Kiên Giang ban hành

Tải về Quyết định 1860/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1860/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KIÊN GIANG TẠI CÁC QUYẾT ĐỊNH SỐ 1495/QĐ-UBND NGÀY 08/7/2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2110/QĐ-UBND NGÀY 27/9/2011 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3160/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đầu tư xây dựng Trường Dạy nghề tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung một số Mục thuộc Điều 1 của Quyết định số 3160/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đầu tư xây dựng công trình Trường Dạy nghề tỉnh Kiên Giang nay được nâng lên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số Mục thuộc Điều 1 Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc điều chỉnh, bổ sung một số Mục thuộc Điều 1 của Quyết định số 3160/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đầu tư xây dựng công trình Trường Dạy nghề tỉnh Kiên Giang nay được nâng lên Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 106/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang tại các Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014 và Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung vào Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014

Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Các nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Phần xây dựng: Sân chào cờ diện tích xây dựng điều chỉnh tăng lên 3.620,72m2 (dự án được duyệt 1.392m2). Kết cấu sân bê tông đá 1x2 mác 250 dày 100mm (cấp độ bền B20).

- Phần thiết bị: Bổ sung thiết bị đồ dùng dạy học, văn phòng, thư viện, y tế vào dự án được duyệt:

+ Máy tính để bàn, bàn, ghế máy vi tính tăng thêm 60 bộ (dự án được duyệt 60 bộ, điều chỉnh tăng lên 120 bộ), ổn áp tăng thêm 04 cái (dự án được duyệt 02 cái, điều chỉnh tăng lên 06 cái), bảng chống lóa tăng thêm 03 cái (dự án được duyệt 08 cái, điều chỉnh tăng lên 11 cái), tủ hồ sơ tăng thêm 02 cái bố trí để hồ sơ học sinh, sinh viên, bàn ghế phòng học tăng thêm 08 bộ (dự án được duyệt 200 bộ, điều chỉnh tăng lên 208 bộ), bàn tiếp khách tăng thêm 01 bộ (dự án được duyệt 01 bộ, điều chỉnh tăng lên 02 bộ).

+ Máy chiếu, màn chiếu các khoa tăng thêm 04 bộ.

b) Các nội dung điều chỉnh giảm quy mô, không thực hiện:

- Phần xây dựng: Đường giao thông giảm 400,3m2 (dự án được duyệt 3.569,30m2, kế hoạch thực hiện 3.169m2).

- Phần thiết bị điều chỉnh giảm: Máy tính xách tay giảm 09 cái (dự án được duyệt 12 cái, điều chỉnh giảm còn 03 cái).

- Phần thiết bị không thực hiện:

+ Thiết bị hỗ trợ các khoa: 30 bộ.

+ Tủ để đồ cá nhân (thư viện): 02 cái.

+ Thiết bị khoa du lịch, bàn, ghế học sinh, sinh viên: 22 bộ.

+ Bàn ghế giáo viên: 01 bộ.

+ Bảng chống lóa: 01 cái.

+ Bàn làm việc 2 thùng, ghế: 04 cái.

2. Điều chỉnh Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014

Tổng mức đầu tư: 110.898.685.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 84.197.666.805 đồng.

- Chi phí thiết bị: 9.954.748.753 đồng.

- Chi phí bồi thường: 6.807.703.100 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 1.271.414.063 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 5.204.852.913 đồng.

- Chi phí khác: 1.449.517.726 đồng.

- Chi phí dự phòng: 2.012.781.640 đồng.

3. Điều chỉnh Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011

Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2017.

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2014, Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 3160/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư (Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang) có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, đảm bảo trình tự xây dựng cơ bản và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Chủ đầu tư (Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang) và các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Anh Nhịn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1860/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang   Người ký: Mai Anh Nhịn
Ngày ban hành: 18/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1860/QĐ-UBND

132

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331055