• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1861/QĐ-UBND năm 2013 về mức thu tiền dịch vụ vệ sinh và chế độ hỗ trợ quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 1861/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1861/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỨC THU TIỀN DỊCH VỤ VỆ SINH VÀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ QUẢN LÝ DUY TRÌ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất, và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 4661/UBND-TNMT ngày 20/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 345/STC-GTĐT ngày 25/01/2013 báo cáo việc hướng dẫn thu tiền dịch vụ vệ sinh và hỗ trợ kinh phí duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu tiền dịch vụ vệ sinh và mức kinh phí hỗ trợ và cơ chế quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

- Mức thu tiền dịch vụ vệ sinh 2.000 đồng/lượt sử dụng.

- Mức hỗ trợ tối đa 178.500 đồng/nhà/ngày.

- Đối tượng được hỗ trợ: người lao động trực tiếp duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị.

- Phạm vi hỗ trợ: chỉ hỗ trợ đối với nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị không có khả năng cân đối thu chi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Thời gian áp dụng: từ 01/7/2012.

Điều 2. Giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị rà soát, đề xuất về số lượng, đối tượng và dự toán kinh phí hỗ trợ nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị theo phương thức đặt hàng; giám sát, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, chất lượng và giá trị dịch vụ của các đơn vị thực hiện, đảm bảo sử dụng tiết kiệm hiệu quả, đúng quy định quản lý tài chính hiện hành.

Đối với năm 2012, kinh phí hỗ trợ quản lý duy trì nhà vệ sinh công cộng văn minh đô thị đã được UBND thành phố đặt hàng, các Sở ngành liên quan thực hiện thẩm định bổ sung vào dự toán đặt hàng năm 2013 làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c PCT: Vũ Hồng Khanh;
- Đ/c PCT: Nguyễn Huy Tưởng;
- Đ/c PVPGiao; PVPCông;
- Các phòng: TH, KT, TNMT.
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1861/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 26/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1861/QĐ-UBND

231

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
177071