• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

 

Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2014 về điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 1864/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1864/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Quyết định số 1751/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định, gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban Thường trực thay cho ông Văn Trọng Hùng đã nghỉ hưu;

- Mời ông Huỳnh Thanh Xuân, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh thay cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh;

- Mời ông Nguyễn Trung Hậu, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thay cho ông Nguyên Bá Trà đã chuyển công tác;

- Ông Mai Việt Trung, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh thay cho ông Nguyn Tn Luật, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài Chính thay cho ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài Chính;

- Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thay cho ông Nguyễn Công Thành đã chuyển công tác;

- Ông Nguyễn Mỹ Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thay cho ông Trn Văn Cờ đã nghỉ hưu;

- Ông Cao Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thay cho ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc SGiáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh thay cho bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh;

- Bà Lê Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thay cho ông Quách Hng Dục, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Ông Nguyên Văn Ngọc, Trưởng phòng Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chánh Văn phong Thường trc Ban Chỉ Đo tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1751/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Th trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thliên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT Mai Thanh Thắng;
- Các thành Viên BCĐ tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT
, K20.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 2 Quyết định 4434/QĐ-UBND năm 2014 (VB hết hiệu lực: 12/09/2016)

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung...Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Định.

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 2 Quyết định 4434/QĐ-UBND năm 2014 (VB hết hiệu lực: 12/09/2016)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1864/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Mai Thanh Thắng
Ngày ban hành: 10/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1864/QĐ-UBND

85

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329057