• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


 

Quyết định 1866/QĐ-KTNN năm 2019 về Kế hoạch kiểm toán năm 2020 do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Tải về Quyết định 1866/QĐ-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1866/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2020

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ; thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP (để b/c);
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c);
- Ban Nội chính Trung ương;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nh
ân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thanh tra ca các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Báo Nhân dân; Cổng Thông tin điện tChính phủ; Báo Đại biểu nhân dân;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TH.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1866/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Tng Kim toán nhà nước)

STT

CUỘC KIỂM TOÁN

A

KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019

1

Bộ Xây dựng

2

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

Tòa án nhân dân tối cao

4

Bộ Giao thông vận tải

5

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6

Bộ Nội vụ

7

Tổng cục Thuế

8

Tổng cục Hải quan

9

Bộ Giáo dục và Đào tạo

10

Bộ Y tế

11

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

13

Ủy ban Dân tộc

14

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

15

Các trường đại học: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bách khoa Hà Nội, Ngoại Thương, Cn Thơ

16

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

III

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019

1

Thành phố Hà Nội

2

Tỉnh Bắc Ninh

3

Tỉnh Nghệ An

4

Tỉnh Hà Tĩnh

5

Tỉnh Quảng Bình

6

Tỉnh Quảng Trị

7

Thành phố Đà Nng

8

Tỉnh Quảng Ngãi

9

Tỉnh Long An

10

Thành phố Hồ Chí Minh

11

Thành phố Cần Thơ

12

Tỉnh Sóc Trăng

13

Tnh Kiên Giang

14

Thành phố Hải Phòng

15

Tỉnh Quảng Ninh

16

Tỉnh Bắc Giang

17

Tỉnh Hải Dương

18

Tỉnh Phú Thọ

19

Tnh Lào Cai

20

Tỉnh Yên Bái

21

Tỉnh Lai Châu

22

Tỉnh Phú Yên

23

Tỉnh Ninh Thuận

24

Tỉnh Lâm Đồng

25

Tỉnh Bến Tre

26

Tỉnh Tin Giang

27

Tỉnh Trà Vinh

28

Tỉnh Cao Bằng

29

Tỉnh Hà Giang

30

Tỉnh Thái Nguyên

31

Tỉnh Tuyên Quang

32

Tỉnh Lạng Sơn

33

Tỉnh Ninh Bình

34

Tỉnh Thanh Hóa

35

Tỉnh Gia Lai

36

Tỉnh Kon Tum

37

Tỉnh Đắk Lắk

38

Tỉnh Đồng Nai

39

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

40

Tỉnh Bình Phước

IV

Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

B

KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

1

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2018

2

Công tác bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

3

Chương trình tín dụng cho vay học sinh, sinh viên tại một số chi nhánh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

4

Hoạt động quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại Thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2019

5

Hoạt động quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2019

6

Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh

7

Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh

8

Việc quản lý, sử dụng ngân sách thành phố Cẩm Phả giai đoạn 2017 - 2019

9

Chương trình Nhà ở xã hi giai đon 2015 - 2019 Quận 9, 12, Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

C

KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ

1

Việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp

2

Việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự phòng 10% tại các bộ, ngành, địa phương

3

Công tác quản lý nợ công năm 2019

4

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 tại Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

5

Chương trình Phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc (WB) năm 2019

6

Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2019; Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2019

7

Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9

8

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2018 - 2019 của Tổng công ty Hạ tng mạng

9

Hoạt động đầu tư xây dng cơ bản và sửa chữa lớn tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực Miền Nam giai đoạn 2017 - 2019

10

Hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến lập Báo cáo tài chính của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

11

Việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và việc đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, rác thải tại tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc giai đoạn 2015-2019

12

Hoạt động quản lý thu ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận

13

Công tác quản lý thu ngân sách đối với doanh nghiệp và đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2017 - 2019 thành phố Đà Nng

14

Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị và hoạt động đầu tư xây dựng ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2019 tỉnh Sóc Trăng

15

Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư giai đoạn 2017 - 2019 thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

16

Việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai; công tác quản lý thực hiện đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị giai đoạn 2015 - 2019; các dự án BT, BLT tỉnh Sơn La và dự án Hệ thống cấp thoát nước đô thị huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

17

Công tác quản lý vốn đầu tư xây dng cơ bản tỉnh Điện Biên năm 2019

18

Việc quản lý và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết giai đoạn 2017 - 2019 của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long

19

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017 - 2019 trên địa bàn các tnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Giang

20

Công tác quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ giai đoạn 2017 - 2019 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum

21

Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016 - 2020" tại 18 tỉnh (Chương trình PforR)

D

KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ

1

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết)

2

Các dự án đường sắt và các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của y ban Thường vụ Quốc hội

3

Dự án đầu tư xây dng mới Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai; Dự án đầu tư xây dng mới Cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

4

Dự án đầu tư xây dng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III - Thành phố Hà Nội; Dự án Mở rộng đường vành đai III đoạn Mai Dịch - Nội Bài

5

Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai II đoạn cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mrộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thc hợp đồng BT; Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đng BT

6

Dự án hầm đường bộ Đèo Cả - Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa theo hình thức hợp đồng BOT, hạng mục: Mở rộng hầm đường bộ Hải Vân, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nng

7

Dự án Tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2; Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương; Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300, tỉnh Hà Tĩnh

8

Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh; Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đon 2017 - 2020

9

Dự án xây dựng Đường giao thông liên kết các vùng phát triển kinh tế - xã hội phía Đông tỉnh Hà Giang giáp ranh tỉnh Cao Bằng (đường tỉnh: Ngọc Đường - Tùng Bá - Tráng Kim); Dự án đầu tư, cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 đoạn Km22 - Km66, tỉnh Lai Châu; Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai V vùng thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Đông - Tây Khu tổ hp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu); Dự án đường đến trung tâm xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

10

Dự án Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị; Dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép, huyện Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

11

Dự án Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức hợp đồng BOT

12

Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang; Dự án nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

13

Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

14

Dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và Hồ chứa nước Sông Lũy

15

Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

16

Dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn

17

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 và Dự án đầu tư các hạng mục Cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Long Phú

18

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 và Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu 1

19

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Sơn La

20

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội

21

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1)

22

Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào

23

Dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở Tòa án nhân dân tối cao

24

Dự án Cng âu thuyền Ninh Quới; Tiểu dự án 6 - Hợp phần 3 - Dự án Kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít, tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long; Dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1; Dự án Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1

25

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh

26

Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - Xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nng theo hình thức hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT)

27

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800 - Km 108+500, kết hp tăng cường mặt đường QL1 đoạn Km1+800 - Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hp đồng BOT

28

Dự án Đập ngăn mặn sông Hiếu, tỉnh Quảng Trị; Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên

29

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

30

Dự án đường trục khu kinh tế nối dài (giai đoạn 1) và Dự án đường trục khu kinh tế nối dài, đoạn Km4+00 - Km18+500 của tỉnh Bình Định

31

Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn 2

32

Các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh

33

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê biển Tây tỉnh Cà Mau; Dự án Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau

34

Dự án Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo hình thức hợp đồng BOT

35

Dự án Đường cất hạ cánh số 02 - Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh

36

Dự án Hồ chứa nước Sông Chò I

37

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

38

Kiểm toán thường xuyên Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn Đường bộ cao tốc trong tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020: Dự án thành phần đu tư xây dựng đoạn Cao B - Mai Sơn; Mai Sơn - Quc lộ 45; Nghi Sơn - Diễn Châu; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

39

Dự án đường bộ ven biển Việt Nam theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 28/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ đoạn qua tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa

40

Dự án xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

E

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2019 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

F

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2019

1

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

2

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

3

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, Tng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP, Tng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

4

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

5

Tổng công ty Hạ tầng mạng

6

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

7

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

8

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

9

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh

10

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

11

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC

12

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV

13

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV

14

Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV

15

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

G

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

I

Kiểm toán việc qun lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019

1

Quân khu 2

2

Quân khu 3

3

Quân khu 5

4

Quân khu 7

5

Quân đoàn 1

II

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019

1

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

2

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

3

Tổng công ty Đông Bắc

III

Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư

1

Dự án đầu tư xây dng trụ sở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội thuộc Tổng cục Chính trị

H

LĨNH VỰC AN NINH, KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG

I

Kim toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019

1

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2

22 Tỉnh ủy, Thành ủy: Lai Châu, Cao Bằng, Phú Thọ, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Cần Thơ

3

27 Công an tỉnh, thành phố: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Đà Nng, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ

4

Khối các Học viện, Nhà trường thuộc Bộ Công an

5

Khối 07 đơn vị dự toán cấp 2 - Bộ Công an: Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Văn phòng BCA; Cục Đối ngoại; Cục Trang bị và kho vận; Cục Viễn thông và cơ yếu; Cục Hậu cần

6

Việc quản lý, sử dụng kinh phí Đán 165 năm 2019 tại Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ thuộc Ban Tchức Trung ương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1866/QĐ-KTNN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 28/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1866/QĐ-KTNN

222

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440102