• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung dự toán cho địa phương khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016 do tỉnh Phú Yên ban hành

Tải về Quyết định 1869/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1869/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN VÀ XÂM NHẬP MẶN VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2015-2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 9127/BTC-NSNN ngày 04/7/2016 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016;

Theo đề nghị của của Giám đốc Sở Tài chính (tại Công văn số 2118/STC-NS ngày 29/7/2016),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán hỗ trợ có mục tiêu năm 2016 cho các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015-2016, với số tiền là: 1.566.493.000 đồng, cụ thể như sau:

- Huyện Đông Hòa: 117.607.000 đồng.

- Huyện Tây Hòa: 306.900.000 đồng.

- Huyện Đồng Xuân: 316.052.000 đồng.

- Huyện Sơn Hòa: 359.934.000 đồng.

- Huyện Sông Hinh: 466.000.000 đồng.

Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ: 6.800 triệu đồng (tại Công văn số 9127/BTC-NSNN ngày 04/7/2016 của Bộ Tài chính) và nguồn thu hồi kinh phí chống hạn các năm trước còn thừa của UBND huyện Sông Hinh: 775,25 triệu đồng (tại Công văn số 3672/UBND-TH ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh).

Điều 2. Kinh phí khắc phục chống hạn phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2015 là: 3.527,376 triệu đồng. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất phương án phân bổ cụ thể, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian thực hiện trước ngày 20/8/2016.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn tại địa phương sử dụng kinh phí bổ sung có mục tiêu thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp chung báo cáo cho UBND tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan liên quan, tiến hành hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác thanh quyết toán; tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, Hg, HK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1869/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Trần Hữu Thế
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1869/QĐ-UBND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329323