• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 1878/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt danh mục Dự án "miniSCADA thành phố Tam Kỳ" và Dự án "miniSCADA thành phố Pleiku" sử dụng ODA vay ưu đãi của Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1878/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1878/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "MINISCADA THÀNH PHỐ TAM KỲ" VÀ DỰ ÁN "MINISCADA THÀNH PHỐ PLEIKU" SỬ DỤNG VỐN ODA VAY ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6714/BKHĐT-KTĐN ngày 10 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "miniSCADA thành phố Tam Kỳ" và Dự án "miniSCADA thành phố Pleiku" sử dụng ODA vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương.

- Chủ dự án: Tổng công ty Điện lực miền Trung

2. Mục tiêu của hai dự án: Tự động hóa quá trình điều khiển và vận hành lưới điện phân phối tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Gia Lai nhằm giảm tổn thất điện năng và giảm thiểu thời gian mất điện do sự cố, tăng hiệu quả vận hành và an toàn trong vận hành điều độ cung cấp điện, đảm bảo cấp điện ổn định cho khu vực dự án, góp phần nâng cao độ tin cậy và hiệu quả của dịch vụ cung cấp điện.

3. Dự án "miniSCADA thành phố Tam Kỳ":

- Mức vốn đầu tư: 4,61 triệu USD, trong đó: vốn vay ODA là 3,35 triệu USD, vốn đối ứng là 26,3 tỷ đồng (tương đương 1,26 triệu USD).

- Thời gian thực hiện Dự án: 24 tháng.

- Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách nhà nước cho vay lại toàn bộ để thực hiện Dự án.

- Vốn đối ứng: Chủ dự án tự cân đối.

4. Dự án "miniSCADA thành phố Pleiku":

- Mức vốn đầu tư: 4,57 triệu USD, trong đó: vốn vay ODA là 3,2 triệu USD, vốn đối ứng là 28,65 tỷ đồng (tương đương 1,37 triệu USD).

- Thời gian thực hiện Dự án: 24 tháng.

- Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách nhà nước cho vay lại toàn bộ để thực hiện Dự án.

- Vốn đối ứng: Chủ dự án tự cân đối.

Điều 2. Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn vay ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Ngoại giao và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngoại giao;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1878/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 15/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1878/QĐ-TTg

124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209967