• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Quyết định 1879/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 1879/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1879/2013/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2011/TTLT/BTTTT-BNG ngày 24/11/2011 của Liên Bộ: Thông tin và Truyền thông - Ngoại giao hướng dẫn việc phối hợp thi hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 278/TTr-STTTT ngày 24 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Trưởng ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Việt

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc và nội dung quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; quy định trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia quản lý và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Hoạt động thông tin đối ngoại

1. Thông tin đối ngoại là thông tin quảng bá hình ảnh con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng; thông tin về chủ trương, đường lối của tỉnh Thanh Hóa ra ngoài tỉnh và thông tin ngoài tỉnh vào tỉnh Thanh Hóa.

2. Hoạt động thông tin đối ngoại là hoạt động đưa thông tin đến với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và phối hợp đưa thông tin quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung hoạt động thông tin đối ngoại bao gồm:

a) Thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Thanh Hóa về phát triển kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, những thành tựu đổi mới, phát triển của tỉnh Thanh Hóa góp phần làm cho thế giới, tỉnh khác hiểu biết hơn về tỉnh Thanh Hóa.

b) Thông tin thành tựu của đất nước và của tỉnh, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với mọi người, đặc biệt là đối tượng con em Thanh Hóa, người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đang có nhu cầu tìm hiểu thị trường và ý định đầu tư vào Thanh Hóa nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của tỉnh.

c) Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Thanh Hóa, truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu, tiềm năng hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa ra bên ngoài cũng như thông tin bên ngoài vào tỉnh Thanh Hóa. Chú trọng tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tăng cường thông tin đến với nhân dân các nước trên thế giới.

d) Phản bác các thông tin xuyên tạc, sai lệch về tình hình của tỉnh, của đất nước, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch một cách chủ động và có hiệu quả.

đ) Các loại hình hoạt động thông tin đối ngoại khác theo quy định của Nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và phối hợp triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành của tỉnh đối với các hoạt động thông tin đối ngoại.

2. Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, nhạy bén và linh hoạt trong xử lý các tình huống, vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Phát huy sức mạnh tổng hợp của tất cả các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại; Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý của mình.

3. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo từng giai đoạn; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh theo từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc. Kết hợp chặt chẽ thông tin đối ngoại với thông tin trong tỉnh; giữa thông tin đối ngoại với các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh vì lợi ích của đất nước và tỉnh Thanh Hóa.

4. Thực hiện đúng Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và của tỉnh Thanh Hóa, tranh thủ sự hợp tác, đầu tư của các đối tác trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

5. Mọi thông tin đối ngoại phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Chương 2.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Điều 4. Nội dung công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Xây dựng và ban hành các văn bản thực hiện, hướng dẫn thực hiện công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình về thông tin đối ngoại.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại ở trong và ngoài tỉnh. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

4. Đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm phục vụ tốt cho hoạt động thông tin đối ngoại.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn nội dung thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý.

6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

7. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại; khen thưởng, kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 5. Cơ quan quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

Chương 3.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình, các văn bản hướng dẫn, các cơ chế, chính sách về thông tin đối ngoại. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền.

2. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương để cung cấp thông tin, định hướng cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

3. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh theo dõi, nghiên cứu dư luận báo chí có nội dung thông tin tác động đến địa phương và chủ động trong việc đính chính, phản bác lại các thông tin xuyên tạc, sai sự thật.

4. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao và các cơ quan Trung ương trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

5. Phối hợp với Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Ngoại vụ trong việc theo dõi, quản lý việc nhập khẩu, xuất khẩu sách, báo, tạp chí, băng đĩa có nội dung liên quan đến Thanh Hóa, phát hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về những thông tin không đúng sự thật, gây bất lợi và ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thông tin đối ngoại cho báo chí trong các cuộc họp báo định kỳ hàng quý, giao ban báo chí hàng tháng và đột xuất.

7. Làm đầu mối phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kế hoạch thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị.

8. Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào kế hoạch, chương trình hoạt động thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước 30 tháng 6 hàng năm (từ nguồn xin Trung ương hỗ trợ). Hàng năm, dự trù kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

9. Sơ kết, tổng kết hoạt động thông tin đối ngoại; đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1.Chủ trì, phối hợp với Trung tâm hướng dẫn báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao, quyết định việc đón và hướng dẫn hoạt động của các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động, đồng thời thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông để hướng dẫn quản lý hoạt động báo chí nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp và cung cấp tin từ Bộ Ngoại giao cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành nhằm phục vụ tốt cho công tác thông tin đối ngoại.

3. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo tỉnh trả lời phỏng vấn theo đề nghị của phóng viên nước ngoài.

4. Phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Ngoại giao tiến hành thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình an ninh chính trị, kinh tế quốc tế và khu vực có tác động đến tỉnh để báo cáo và đề xuất với lãnh đạo tỉnh phương hướng, giải pháp thực hiện.

5. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác ngoại giao nhân dân. Xúc tiến, thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa các đơn vị, địa phương của Thanh Hóa với các đơn vị, địa phương của nước ngoài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài để mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

6. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; tình hình thực hiện các chương trình, dự án, kết quả vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong các chuyên trang báo chí, cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Sở Ngoại vụ.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức biên dịch các ấn phẩm, tài liệu sang tiếng nước ngoài để cung cấp thông tin, quảng bá hình ảnh tỉnh Thanh Hóa ra nước ngoài.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch để quảng bá những nét đẹp về vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến bạn bè trong nước, ngoài nước, thu hút phát triển du lịch và hợp tác đầu tư nước ngoài vào Thanh Hóa.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên cập nhật và cung cấp kịp thời thông tin, số liệu về tình hình thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và nguồn vốn ODA trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách để khuyến khích các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm tạo nguồn lực tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Thẩm định dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động thông tin đối ngoại trình UBND tỉnh phê duyệt. Cân đối nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh. Thực hiện kiểm tra, thanh quyết toán việc quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạt động thông tin đối ngoại trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Phối hợp với các ngành theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại để đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ quản lý các đoàn báo chí nước ngoài vào hoạt động trong tỉnh Thanh Hóa và các đoàn công tác của Thanh Hóa ra nước ngoài bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển, hải đảo thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Điều 13. Trách nhiệm của Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

1. Mở chuyên trang, chuyên mục thông tin quảng bá về hình ảnh đất và người Thanh Hóa; truyền thống lịch sử, các giá trị văn hóa; những thành tựu trong công cuộc đổi mới, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, tiềm năng hợp tác và phát triển của tỉnh ra thế giới; thông tin các vấn đề thế giới đến với nhân dân trong tỉnh theo đúng định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

2. Thông tin thường xuyên về tình hình, hoạt động đối ngoại của tỉnh và đất nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Điều 14. Trách nhiệm của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành tài liệu xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh bằng các thứ tiếng (bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc...).

2. Thông tin thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thanh Hóa, website xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch về những thành tựu của đất nước và của tỉnh, những tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến với mọi người, đặc biệt là đối tượng người Thanh Hóa ở nước ngoài và người nước ngoài đang có nhu cầu tìm hiểu thị trường và ý định đầu tư vào Thanh Hóa nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của tỉnh.

Điều 15. Trách nhiệm của các Sở, ngành khác và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại và dự toán kinh phí hàng năm theo quy định, đồng thời gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông để theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý.

2. Cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực và địa bàn quản lý theo quy định, kịp thời phát hiện những thông tin sai sự thật.

3. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý, gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Phân công tổ chức hoặc cá nhân trực thuộc chịu trách nhiệm triển khai hoạt động thông tin đối ngoại, gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu, giúp UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại địa phương.

5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại.

6. Thực hiện chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật an ninh, quốc phòng trong hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 16. Thanh tra, kiểm tra

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Điều 17. Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định của nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm, sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại về tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1879/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Vương Văn Việt
Ngày ban hành: 05/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1879/2013/QĐ-UBND

419

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
208885