• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 189/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 189/QĐ-UBND

Quận 3, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ HẾT HIỆU LỰC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình số 628/TTr-TP ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành hết hiệu lực thi hành (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 3, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (Phòng KTVB);
- TT Công báo TP;
- TTQU-TTUBND quận;
- Lưu VT-TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 3)

Số TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do

Ngày hết hiệu lực

1

Chỉ thị

03/2011/CT-UBND ngày 15/12/2011

Về thực hiện công tác đăng ký NVQS; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND; công tác tuyển sinh QS và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2012.

Hết hiệu lực được minh thị trên văn bản

31/12/2012

2

Chỉ thị

01/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế và ngân sách quận năm 2012.

Hết hiệu lực được minh thị trên văn bản

31/12/2012

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 189/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Văn Diệu
Ngày ban hành: 27/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2013   Số công báo: Số 63
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 189/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209624