• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 1890/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn của tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 1890/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2016/NĐ-CP NGÀY 29/6/2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 829/TTr-STP ngày 18 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2016/NĐ-CP NGÀY 29/6/2016 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30/9/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 56/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

Xác định trách nhiệm cụ thể của các ngành, các cấp trong thực hiện các quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đảm bảo các cơ quan, tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện thực hiện công tác này.

2. Yêu cầu

Triển khai kịp thời và quán triệt sâu rộng các nội dung của Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đến các tổ chức, cá nhân; đảm bảo các quy định của pháp luật được thực hiện thống nhất, hiệu quả ở tất cả các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh

II. NỘI DUNG

1. Công tác triển khai, tuyên truyền

a) Nội dung:

Các quy định của Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

b) Thành phần tham dự:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: quý IV năm 2016.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

e) Cơ quan phối hợp:

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã. thành phố; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thực hiện quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

a) Nội dung:

Các nội dung quy định của Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

b) Thành phần tham dự:

Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

e) Cơ quan phối hợp:

Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

3. Kinh phí thực hiện

Nguồn ngân sách được giao cho Sở Tư pháp

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1890/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 24/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1890/QĐ-UBND

301

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329491