• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin

 

Quyết định 1892/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013

Tải về Quyết định 1892/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1892/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2013, với các nội dung cơ bản sau đây:

1. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Phần công việc đã thực hiện:

STT

Nội dung công việc hoặc tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện, giá hợp đồng hoặc giá trúng thầu (đồng)

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Văn bản phê duyệt (nếu có)

1

Lập dự toán

Sở Thông tin và Truyền thông

0

 

5/2013

Không thanh toán chi phí

2

Thẩm định giá

Công ty CP tư vấn và thẩm định giá Đông Nam

4.390.000

Chỉ định thầu

09 ngày

QĐ số 33/QĐ-STTTT ngày 24/5/2013

Tổng giá trị thực hiện: 4.390.000 đồng

(Bốn triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng)

3. Phần công việc không áp dụng hình thức đấu thầu:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện

(đồng)

1

Khảo sát, đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

22.500.000

2

Đào tạo nâng cao kiến thức về hệ thống mạng cho cán bộ quản trị mạng ở các cơ quan, đơn vị nhà nước của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

70.000.000

3

Đào tạo chuyên sâu về quản trị hệ thống Linux cho cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống thông tin của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

28.000.000

4

Tổ chức Hội thảo Ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN của tỉnh năm 2013

Sở Thông tin và Truyền thông

27.400.000

Tổng giá trị thực hiện: 147.900.000 đồng

(Một trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng chẵn)

4. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đầu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Triển khai hệ thống văn phòng điện tử cho 9 đơn vị gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Y tế, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện Hoài Ân và UBND huyện An Lão

1.027.000

(Một tỷ, hai mươi bảy triệu đồng)

 

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu

Một (01) túi hồ sơ

Quý II và Quý III năm 2013

Hợp đồng trọn gói

150 ngày

2

Gói thầu số 2: Đầu tư, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị triển khai hệ thống văn phòng điện tử

790.000

(Bảy trăm chín mươi triệu đồng)

Ngân sách Nhà nước

Chào hàng cạnh tranh

Một (01) túi hồ sơ

Quý II và Quý III năm 2013

Hợp đồng trọn gói

30 ngày

Tổng giá trị thực hiện: 1.817.000.000 đồng

(Một tỷ, tám trăm mười bảy triệu đồng chẵn).

Giá 02 gói thầu phê duyệt căn cứ vào giá dự toán được duyệt tại các Quyết định số 34/QĐ-STTTT ngày 31/5/2013 và Quyết định số 35/QĐ-STTTT ngày 31/5/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông (chủ đầu tư). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1892/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 18/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1892/QĐ-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207990