• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


 

Quyết định 1893/QĐ-UBND năm 2013 Quy định giá bán nước máy sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên quản lý và khai thác

Tải về Quyết định 1893/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1893/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC MÁY SINH HOẠT NÔNG THÔN DO TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Căn cứ Quyết định số 33/2009/QĐ-UB ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2064/TTr-STC ngày 20/9/2013 (kèm theo Biên bản làm việc liên ngành giữa Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên, Trạm Dịch vụ XDCT nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên lập ngày 17/9/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá bán nước máy sinh hoạt nông thôn do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên quản lý và khai thác, cụ thể như sau:

1. Các công trình khai thác nước ngầm thuộc dự án Jica (Hoá Thượng, Đồng Bẩm, Thịnh Đức, Nam Tiến) và nhà máy nước Yên lãng:

Đơn vị tính: Đồng/m3

Đối tượng sử dụng nước

Ký hiệu

Giá bán

(Đã bao gồm thuế GTGT)

1. Sinh hoạt các hộ dân

SH

7.200

2.Cơ quan HC, đơn vị SN

HC+SN

9.200

3. Mục đích công cộng

cc

9.200

4. Hoạt động SX vật chất

SX

9.200

5. Kinh doanh, dịch vụ

DV

9.700

2. Các công trình Bình Long, Tân Dương, Động Đạt, Nga My, Hà Châu, Tân Phú:

Đơn vị tính: Đồng/m3

Đối tượng sử dụng nước

Ký hiệu

Giá bán

(Đã bao gồm thuế GTGT)

1. Sinh hoạt các hộ dân

SH

6.200

2.Cơ quan HC, đơn vị SN

HC+SN

8.200

3. Mục đích công cộng

cc

8.200

4. Hoạt động SX vật chất

SX

8.200

5. Kinh doanh, dịch vụ

DV

8.700

3. Các công trình cấp nước hệ tự chảy: Phúc Chu, Lam Vỹ, Khôi Kỳ, Cát Nê, Văn Yên, La Bằng: 

Đơn vị tính: Đồng/m3

Đối tượng sử dụng nước

Ký hiệu

Giá bán

(Đã bao gồm thuế GTGT)

1. Sinh hoạt các hộ dân

SH

4.200

2.Cơ quan HC, đơn vị SN

HC+SN

4.700

3. Mục đích công cộng

cc

4.700

4. Hoạt động SX vật chất

SX

4.700

5. Kinh doanh, dịch vụ

DV

4.900

Mức giá quy định trên là giá bán nước máy sinh hoạt nông thôn đã qua công đoạn xử lý, đảm bảo đủ tiêu chuẩn nước sạch theo quy định hiện hành, miền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Mức giá quy định tại Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013 và thay thế mức giá tại Quyết định số 1256/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Điều 2. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Ngành liên quan hướng dẫn Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên tổ chức thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện Đại Từ, Võ Nhai, Định Hóa, Phú Bình, Phú Lương, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH, KTN.nam.
(nghiavd/T9/35/15b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Viết Thuần

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1893/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên   Người ký: Đặng Viết Thuần
Ngày ban hành: 26/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1893/QĐ-UBND

165

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279179