• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 

Quyết định 1894/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1894/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1894/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trưởng ban;

2. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Phó Trưởng ban;

4. Bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương - Phó Trưởng ban;

5. Ông Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Thành viên;

6. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Thành viên;

7. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -  Thành viên;

8. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

9. Ông Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an - Thành viên;

10. Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Thành viên;

11. Ông Trần Thành Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

14. Bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

15. Ông Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Thành viên;

Mời đại diện lãnh đạo các cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo:

16. Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành viên;

17. Ông Điểu K'ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương - Thành viên;

18. Bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội - Thành viên;

19. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Thành viên;

20. Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thành viên;

21. Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên;

22. Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Thành viên;

23. Ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Thành viên;

24. Ông Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Thành viên;

25. Ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Thành viên;

26. Ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân - Thành viên;

27. Ông Trần Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Thành viên;

28. Bà Vũ Việt Trang, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp.

2. Chỉ đạo việc lập kế hoạch và triển khai tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

3. Trưởng Ban Chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để chỉ đạo thực hiện Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 đã được phê duyệt.

Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo Đại hội các cấp. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Điều 4. Ủy ban Dân tộc là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ:

1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019.

2. Theo dõi, tổng hợp kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

3. Chủ trì xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc phân công.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1894/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/01/2019   Số công báo: Từ số 55 đến số 56
Lĩnh vực: Dân tộc, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1894/QĐ-TTg

563

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406368