• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số


 

Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 1895/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1895/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc;

Căn cứ Quyết định số1894/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 (sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức) gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Trưởng ban;

2. Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban;

4. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -Thành viên;

6. Bà Đỗ Thúy Phượng, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ I, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Văn Tạo, Cục trưởng Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

8. Ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính - Thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

10. Ông Trần Văn Chư, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

11. Ông Trần Ngọc Sơn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc thành phố Hà Nội - Thành viên;

13. Ông Lê Đức Thịnh - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thành viên;

14. Ông Vũ Dương Châu, Trưởng Ban Dân tộc Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thành viên;

15. Ông Dương Bá Thành, hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng - Thành viên;

16. Bà Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế - Thành viên;

17. Ông Đỗ Hùng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao - Thành viên;

18. Ông Phạm Kim Sơn, Phó Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Thành viên;

19. Ông Nguyễn Văn Tới, Phó ban Tuyên giáo, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Thành viên;

20. Ông Tạ Đức Toàn, Trưởng ban Dân tộc (VOV4) Đài Tiếng nói Việt Nam - Thành viên;

21. Bà Vũ Thị Hương Thủy, Phó trưởng Ban Biên tập tin trong nước, Thông tấn xã Việt Nam - Thành viên;

22. Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Thành viên;

23. Bà Trương Thị Thu Thủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân tộc - Tôn giáo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Thành viên;

24. Ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Thành viên;

25. Ông Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội - Thành viên;

26. Bà Phùng Thị Mai Hiên, Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Ban vận Trung ương - Thành viên;

27. Ông Vũ Quốc Huy, Trưởng ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng, An ninh, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Thành viên;

28. Bà Trần Thị Kiều Thanh Bình, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin, Báo Nhân dân - Thành viên.

29. Bà Nguyễn Thị Tư, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

30. Ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng, Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

31. Ông Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

32. Ông Nguyễn Văn Nhuận, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

33. Ông Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

34. Ông Hoàng Đức Thành, Chánh Thanh tra, Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

35. Ông Lê Công Bình, Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Dân tộc và Phát triển, Ủy ban Dân tộc - Thành viên;

36. Ông Cầm Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc - Thành viên.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

1. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 trình Ban Chỉ đạo phê duyệt; tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban, các thành viên và các Tiểu ban.

3. Các thành viên và các Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công; phối hợp hoàn thành tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội.

4. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ủy ban Dân tộc để chỉ đạo, điều hành công việc.

5. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam, các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1895/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trương Hòa Bình
Ngày ban hành: 31/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/01/2019   Số công báo: Từ số 75 đến số 76
Lĩnh vực: Dân tộc, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1895/QĐ-TTg

570

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406867