• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 1898/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Quyết định 1898/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1898/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 27 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 4244/KH-UBND ngày 23/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3705/TTr-SGDĐT ngày 14 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên cơ sở Quy trình nội bộ được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng quy trình điện tử theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm soát TTHC (VPCP);
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Văn Bình;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- TT CNTT&TT (Sở TTTT);
- VPUB: LĐ, VXNV;
- Lưu: VT, TTPVHCC. XS

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Bình

 

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

2

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

3

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

4

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

5

Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

6

Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

7

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

8

Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

9

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

10

Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

11

Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

12

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

13

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng

14

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

15

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

16

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

17

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

18

Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

19

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

20

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

21

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

22

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở

23

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

24

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

25

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

26

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

27

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

28

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

29

Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

30

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

31

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

32

Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

33

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

34

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

35

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

36

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

II

Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

37

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

38

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA UBND CẤP XÃ

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

4

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

PHẦN II

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 27/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

17 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc

2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

c 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Trình tự công việc

Chức danh, v trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Trình t công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

17 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo ván bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc

5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

Trình tcông việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

6. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

20 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

02 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

07 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

02 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 35 ngày làm việc

7. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

17 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc

8. Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Trình tự công việc

Chc danh, v trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

9. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

10. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

11. Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

12. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

16 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

02 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

13. Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

14. Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

07 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

15. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

16. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

17 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 25 ngày làm việc

17. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

16 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

02 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

18. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

16 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

02 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

19. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

16 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

02 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

20. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

21. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Không quy định

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Không quy định thời gian giải quyết

22. Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở:

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Không quy định

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Không quy định thời gian giải quyết

23. Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hin

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

2,5 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

0,5 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc

24. Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở: Tạm dừng cấp phép theo Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

25. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Không quy định

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Không quy định thời gian giải quyết

26. Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Trình tcông việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

27. Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

15 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

02 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

07 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

02 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc

28. Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

15 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

02 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc

29. Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

15 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét, ký duyệt hồ sơ, văn bản trình UBND cấp huyện

02 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuyển hồ sơ trình đến Văn phòng UBND cấp huyện

01 ngày

Bước 5

Văn phòng UBND cấp huyện

Xem xét dự thảo văn bản trình Lãnh đạo UBND cấp huyện

03 ngày

Bước 6

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Xem xét, ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 7

Văn phòng UBND cấp huyện

Chuyển kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo

01 ngày

Bước 8

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc

30. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

02 giờ

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

01 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

0,5 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

02 giờ

Tổng thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc

31. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thc hiện

Bước 1

Các cơ sở giáo dục có lớp bổ túc THCS

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Hiệu trưởng trường

Trong ngày làm việc theo quy định

Bước 2

Hiệu trưởng trường

Xem xét ký duyệt

Bước 3

Các cơ sở giáo dục có lớp bổ túc THCS

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Trong ngày làm việc theo quy định

32. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở:

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Các cơ sở giáo dục có lớp bổ túc THCS

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Hiệu trưởng trường

0,5 ngày

Bước 2

Hiệu trưởng trường

Xem xét ký duyệt

01 ngày

Bước 3

Các cơ sở giáo dục có lớp bổ túc THCS

Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 02 ngày làm việc

33. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Trình t công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Trường nơi chuyển đến

Hiệu trưởng trường có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn

01 ngày

Bước 2

Trường nơi chuyển đi

kiểm tra và trả hồ sơ cho học sinh

03 ngày

Bước 3

Trường nơi chuyển đến

hiệu trưởng trường nơi đến tiếp nhận và xếp học sinh vào lớp

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

34. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng;

- Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 02 lần/học kỳ.

35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người

- Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập: Thời hạn ra quyết định là 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn.

-Đối với trẻ mẫu giáo, học sinh học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: Thời hạn ra quyết định là 40 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học.

36. Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 02 lần trong năm học: Lần 01 chi trả đủ 04 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 02 chi trả đủ 05 tháng vào tháng 02 hoặc tháng 3 hàng năm.

II. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Trong ngày làm việc

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

- Tổng thời gian thực hiện: Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

- Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

38. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

03 ngày

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem xét ký duyệt văn bản

01 ngày

Bước 4

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1. Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

0,5 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

12 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét ký duyệt văn bản

02 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

0,5 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

15 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét ký duyệt văn bản

03 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

3. Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Trình tự công việc

Chức danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

15 ngày

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét ký duyệt văn bản

03 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

4. Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

01 ngày

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

15 ngày

c 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét ký duyệt văn bản

03 ngày

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

01 ngày

Tổng thời gian thực hiện: 20 ngày làm việc

5. Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

Trình tự công việc

Chc danh, vị trí

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Bước 1

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

Hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Không quy định

Bước 2

Bộ phận chuyên môn

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản xử lý hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã

Xem xét ký duyệt văn bản

Bước 4

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân

Tổng thời gian thực hiện: Không quy định thời gian giải quyết

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1898/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận   Người ký: Lê Văn Bình
Ngày ban hành: 27/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 1898/QĐ-UBND

65

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432851